Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

DISÈNEMAN AN SAVENT


1- PARABÒL MOVE ZÈB YO


"4Nou menm lèzòm, se ak nou m'ap pale. M'ap rele pou tout moun ki sou latè tande. 5Nou menm ki pa gen konprann, vin aprann sa ki rele gen bon konprann Nou menm k'ap aji tankou moun fou, vin aprann sa ki rele gen lespri. 6Louvri zòrèy nou. Mwen pral di pawòl ki konsekan. Tout sa mwen pral di yo se bagay ki dwat. 7Sa m' pral di la a se verite. Mwen pa kapab bay manti. 8Tout sa ki soti nan bouch mwen, se pawòl ki dwat. Nan sa m' di yo pa gen anyen ki pa vre, pa gen anyen ki kwochi. 9Yo klè pou moun ki gen bon konprann. Yo kòrèk pou moun ki gen konesans."Pwovèb 8:4-9.


Byen-neme, se avèk yon kè kontan melanje ak lwanj ak adorasyon ke mwen bay gras a Bondye nou an atravè Jezi Kris, pou viktwa sa a ke Li akòde m' sou dyab la, ki pèmèt ansèyman sa a finalman dwe disponib pou nou. Anpil fwa mwen te vle fè ansèyman sa a disponib pou nou nan ekri, men, satan te anpeche m' nan fè sa. Sa a te sijè nan yon lit grav pou plizyè ane, men, mwen kapab kounye a di avèk soulajman: "Se Letènèl ki Bondye! Se Letènèl ki Bondye!"


Si nou te gen yon ti disèneman, nou ta soufri mwens. Disèneman, wi disèneman! Jis yon ti grenn ta fè nou chape anba pyèj anpil ke satan ak ajan l' yo tann pou nou chak jou.


Konbyen fwa nou te fè kolizyon ak manèv satan yo? Konbyen fwa nou te tonbe nan dekourajman, bougonnen, ak anpil lòt peche, pou manke disèneman?


Konbyen Pitit Bondye te detwi lavi espirityèl yo, e konbyen vrè sèvitè Bondye yo te detwi ministè yo, pou manke disèneman?


Konbyen gason Bondye yo ki te lage tèt yo nan adiltè ak fònikasyon, ak lòt salte seksyèl, kwense pa ajan satan ki pran pòz y’ap chèche delivrans?


Konbyen nan nou ki te jwenn tèt nou nan manti, nan foste, ak nan anpil lòt fòm fwod ak konpwomi ede ajan satan ki konnen ki jan yo atire pitye ak konpasyon nan avantaj yo?


Konbyen frè ki te konplètman detwi lavi espirityèl yo pa priyè san disèneman sou ajan satan degize yo?


Konbyen Pitit Bondye ki te souvan konfye swen timoun yo a lougawou ki rele sè, pou finalman wè timoun sa yo totalman inisye?


Konbyen fwa nou te tonbe nan pèlen pou voye timoun nou yo nan abominasyon sa yo ki rele "lekòl dimanch", nan pitye ak ajan satan yo ki renmen degize tèt yo tankou "monitè ou monitris lekòl dimanch"?


Konbyen Pitit Bondye toujou pase tan yo ap swiv pastè ajan dyab lougawou yo, pou manke disèneman?


Konbyen gason Bondye ki panse ke yo okipe anpil jodi a, avèk travay Bondye a, jis paske yo ap soufri pou demon ak ajan satan degize ki vini distrè yo?


Konbyen Pitit Bondye ki te tonbe nan maryaj avèk ajan satan yo ki degize tankou yon timoun Bondye, pou manke disèneman?


Konbyen, konbyen, konbyen, ...?


San disèneman, pèp Bondye a livre nan men satan ak ajan li yo. Domaj ki te koze pa mank disèneman nan mitan pèp Bondye a se inonbrabl. Poutan tout nan pawòl Bondye a! Poutan Jezi pa kache anyen pou nou. Men, tout bagay te byen estoke nan bèl testaman ke Bondye te kite pou nou nan: Bib la. Men, Bib la disponib pou tout moun jodi a.


Men, konbyen ki pa prete atansyon ak li? Konbyen moun ki pran swen li? Konbyen ki toujou dispoze peye pri a pou medite lajounen ak lannwit sou Pawòl Bondye a? Yo tout vire do yo, yo tout kouri ap kouri dèyè lajan, yo tout kouri dèyè sa ki pa vo anyen an, yo tout ap kouri dèyè fasilite. Yo tout ap kouri sèlman nan bann vye liv ki san sans ke moun ki visye yo fè e vann. "… Yo vire do ban mwen, mwen menm sous dlo fre a. Y' ale fè rezèvwa pou dlo. Rezèvwa yo tou fann, yo pa ka kenbe dlo." Jeremi 2:13.


Isit la se pèp Mwen an, Senyè a di. Fo liv yo nan divès kalite doktrin satanik, vin sous ansèyman pou plizyè ansenyan jodi a. Enstiti satanik yo, ki rele enstiti biblik, vin tounen kote, kote sa yo rele sèvitè Bondye yo resevwa fomasyon. Menm kèk nan moun ki fè pati moun Senyè a trouve ke li pa enpòtan ankò pou yo ale nan Bib pou yo chache konprann. Yo pa plis entèrese ankò pou yo fòme tèt yo nan pye Jezi. Yo tout prese nan konstriksyon tanp yo a koz renmen lajan an ak nan egareman sa yo rele lekòl biblik yo, pou resevwa ansèyman nan men demon yo, ki pa gen okenn fondasyon biblik.


Yo jwenn li pi fasil vire nan direksyon movè ansèyman yo ke moun satan yo byen chwazi seleksyone pou yo. Se poutèt sa nou genyen fo ansèyman yo tout kote kounye, e tout moun nèt dakò yo e aksepte yo nan anviwònman an, e jou ke verite a rive, yo tout yo etone, epi dekouvri kòm pou premye fwa bèl bagay sa yo nan Bib la. Pèp Bondye, tounen nan sous la pandan ke gen tan toujou.


Mwen pral li ak etidye avèk nou ti pasaj sa a nan Bib la, pasaj ki, si sa te kòrèkteman konprann, ta fè nou chape anba anpil echèk ak fristrasyon ke satan ak ajan l' yo fè nou soufri:


1.1- Matye 13:24-30, 36-43


Matye 13:24-30 "24Li ba yo yon lòt parabòl ankò. Li di yo konsa: Peyi Wa ki nan syèl la, se tankou yon moun ki te simen bon grenn nan jaden li. 25Men, yon jou lannwit, pandan tout moun t'ap dòmi, yon lènmi nonm lan vini, li simen move zèb nan mitan ble yo. Aprè sa, li ale. 26Lè ble yo fin pouse, yo pran jete zepi. Lè sa a, move zèb la parèt tou. 27Moun ki t'ap travay ak mèt jaden an vin di li: Mèt, se pa bon grenn ase nou te simen nan jaden ou lan? Kote move zèb sa yo soti? 28Li reponn yo: Se yon lènmi m' ki fè sa. Travayè yo mande li: Ou pa ta vle n'al rache move zèb yo? 29Li di yo: Non, poko fè sa. Paske, antan n'ap rache move zèb yo, nou ka derasinen ble a avèk yo tou. 30Kite yo grandi ansanm jouk lè rekòt la va rive. Lè sa a, m'a di moun k'ap ranmase rekòt la: Rache move zèb yo anvan. Mare yo fè pakèt pou n'al boule. Ble a menm, mete l' nan galata mwen."


Senyè Jezi revele nou nan pasaj sa a esansyèl nan sa ki dwe konprann, pou nou pa soufri initilman nan sèvis Li a: Li se sous orijin moun yo ki nan mond lan. E nan Matye 13:36-43, nou gen eksplikasyon parabòl sa a.


Matye 13:36-43 "36Apre sa, Jezi kite foul moun yo dèyè, li antre nan kay la. Disip li yo pwoche bò kote l', yo di l' konsa: Esplike nou parabòl move zèb nan jaden an. 37Li reponn yo: Moun ki simen bon grenn lan, se Moun Bondye voye nan lachè a. 38Jaden an se latè. Bon grenn yo, se moun ki fè pati Peyi Wa a. Move zèb yo, se moun ki patizan satan. 39Lènmi ki simen move zèb yo, se satan. Sezon rekòt la, se lè tout bagay va fini nèt la. Moun k'ap ranmase rekòt la, se zanj Bondye yo. 40Menm jan yo te rache move zèb yo pou jete yo nan dife a, se konsa tou sa pral rive, lè tout bagay va fini…"


Senyè a klèman ba nou eksplikasyon parabòl sa a, pou ke okenn moun pa eseye entèprete li nan pwòp fason pa li. Donk nou konprann eksplikasyon Jezi sa a, ke genyen de kategori moun ki nan mond lan: Sou yon bò, moun ki te simen pa Bondye li menm, ke Bib la rele ble, oswa bon grenn, oswa semans Bondye, oswa Pitit Bondye, oswa mouton Senyè a. Nan lòt bò, moun ki te simen pa satan. Bib la rele yo move zèb, oswa semans satan, oswa pitit dyab la, oswa pitit malen an, oswa demon.


Nou konprann se poutèt sa klèman ke tout moun yo ki nan mond la, gwo ak piti, rich ak pòv, lib epi esklav yo, konstitye sèlman de gwoup sa yo: Sou yon bò, moun ki simen nan mond lan pa Bondye, yo se mouton Senyè a, ak sou lòt bò a, moun ki simen nan mond lan pa satan, yo se demon.


Konprann sa a, byen-neme, ke tèm demon oswa apelasyon demon ke mwen te itilize nan premye lèt mwen an se pa yon jouman. Li jis paske nou pat ankò konprann, ke nou te jwenn langaj mwen difisil. Anpil moun sou latè yo se demon, sa vle di, move zèb, sa vle di, semans satan. Donk apelasyon demon an pa yon jouman, epi li pa sèlman refere a demon nan lespri. Li la tou pou demon ki sou fòm moun. Ke yo rele yo move zèb, oswa pitit satan, oswa pitit gason dyab la, oswa semans satan, oswa demon yo, se menm bagay la.


Nan ansèyman sa a, li klè ke gen moun sou latè ki pa’p janm sove. Sa pa gen anyen pou wè ak nosyon predestinasyon kòm anpil frè tande li. Mwen pral rete yon ti kras sou nosyon sa a, pou fè bagay sa yo pi klè. Men, anvan mwen pale sou predestinasyon an, mwen ta premye renmen avèti kont move entèpretasyon nan pasaj Matye 13:28-29 la.


1.2- Avètisman


Kòm ou te li nan parabòl move zèb yo pi wo a, Seyè a te mande Sèvitè L’ yo pou yo pa rache move zèb yo soti nan jaden an, men, kite ble a ak move zèb yo grandi ansanm jouk lè rekòt la va rive... Fo pastè yo, chak fwa chwazi ekspreseman tòde siyifikasyon an nan pasaj sa a, pou jistifye bagay moun fou yo. Bondye te mande pastè yo fè soti nan Legliz la tout mechan yo, sa vle di, tout moun ki rele tèt yo kretyen, epi ki refize obeyi pawòl Bondye a. Sa a se ansèyman byen klè ki bay nan 1Korint 5:9-13.


" 9Nan lèt mwen te ekri nou an, mwen te mande pou n' pa mele ak moun k'ap viv nan imoralite. 10Lè sa a, mwen pa t' gen nan lide mande nou pou n' separe ak tout moun sou latè k'ap viv nan dezòd lachè, ki gen lanvi plen kè yo, k'ap vòlò osinon k'ap sèvi zidòl. Pou n' ta egzante tout moun sa yo, se kite pou n' ta kite tè a nèt. 11Mwen te vle di pou n' pa mele ak yon nonm ki swadizan frè nou nan Kris la, men k'ap viv nan dezòd, ki gen lanvi plen kè l', k'ap sèvi zidòl, k'ap pale moun mal, ki tafyatè, osinon ki vòlò. Nou pa dwe menm chita sou menm tab pou n' manje ak yon nonm konsa. 12Zafè moun deyò pa gade m', mwen pa gen dwa jije yo. Se Bondye ki va jije yo. 13Men, èske se pa devwa nou pou n' jije moun ki anndan yo, moun ki ansanm avè n' yo? Tankou yo di l' nan Liv la: Wete mechan an nan mitan nou." 1Korint 5:9-13.


Men, akòz evaris, akòz resèt ladim ak ofrann ke majisyen pastè yo vle konsève, yo refize mete mechan yo deyò nan Legliz la. Epi lè yo konfwonte yo avèk ansèyman sa a, ki eksplike ke plas mechan yo se pa nan Legliz la, men deyò Legliz la, pastè renmen lajan sa yo avaris yo di ke Bondye te mande kite mechan yo jouk dènye jou a, e se Li menm (Bondye) ki pral vin okipe yo.


Byen-neme, men pèlen pou nou pa janm tonbe ladann ankò. Nan Matye 13:38, Seyè a espesifye ke jaden an se mond lan, jan mwen mete aksan sou vèsè a pi wo a, se pa Legliz la. Jaden an se mond lan, se pa Legliz la. Bondye pa mande pou yo kite mechan yo nan Legliz la jouk tan sezon rekòt la, Li te mande pou yo kite mechan yo nan mond lan jiska moman rekòt la.


Nou pa ka retire ajan satan yo nan mond sa a, donk se nou menm ki nan mond yo. Se Senyè a ki pral sèvi ak yo nan jou jijman an. Men Legliz la li menm, se tèritwa Bondye, li se tèritwa Timoun Bondye yo. Epi nou pa dwe kite nan tèritwa sa a, mechan yo ki chwazi, volontèman, pou viv nan pwòp fason yo, epi pa nan fason Bondye.


Se poutèt sa, nou ta dwe klèman konprann ke nan 1Korint 5, li pa kesyon sou mond lan, men pito Legliz la. Epi la, se Bondye ki mande nou chase nan mitan nou, tout mechan yo, ki se, tout moun sa yo ki moun ki rele tèt yo frè, epi ki chwazi volontèman pou yo viv nan pwòp fason yo. Plas yo se deyò Legliz la, se pa nan Legliz la. Poukisa? Repons lan bay nan 1Korint 5:6 "Nanpwen anyen la a pou n'ap fè grandizè! Nou konn pawòl la ki di: Se yon ti kras ledven ki fè tout pat la leve." Ak nan 1Korint 15:33 "Piga nou twonpe tèt nou: move zanmi gate bon levasyon."


Konnen se poutèt renmen lajan an majisyen-pastè yo tòde sans Matye 13:38 kenbe nan Legliz la tout mechan yo. Se pa paske yo inyoran. Chak fwa yo panse chase yon mechan soti nan legliz la, yo panse de fwa sou konbyen ladim ak ofrann yo pral pèdi. Se poutèt sa se a nou menm ki pou kite tout fo milye sa yo yo rele pa erè legliz. Koulye a, ann retounen nan nosyon predestinasyon an.


1.3- Predestinasyon


Lè Bib la pale de predestinasyon, anpil frè toujou konprann li kòm siyifikasyon ke gen moun ke Bondye te kreye pou syèl la, ak moun ke Li te kreye sèlman pou Lanfè. Non, mezanmi, nosyon sa a de predestinasyon an li mal. Sa a se pa panse Bondye, e sa a se pa plan Bondye a. Bondye pa’t òganize tèt Li pou kreye kèk moun jis pou dife, ak lòt moun pou delivre.


Ki sa predestinasyon an vle di jan Bib la ansenye nou an?


Pou pi byen konprann nosyon predestinasyon an, se nesesè pou yo fè apèl a Jistis Bondye. Bondye Jis. E nan Jistis Li, Li bay tout moun opòtinite pou yo sove. Jan 3:16 di nou: "Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pèdi lavi yo. Okontrè y'a gen lavi ki p'ap janm fini an."


Nan plizyè pasaj nan Bib la tankou Rom 8:29-30;Efez 1:3-5, 11;1Pye 1:19-21; Revelasyon 13:7-9; Matye 25:33-35; Jan 17:23-25; Revelasyon 17:7-9, elatriye. Pawòl Bondye ba nou referans sou nosyon sa a. Ki sa Bib la ansenye nou, se ke Bondye nan grandè Li konnen davans moun ki pou li yo, epi tou moun ki pou dyab la. Li konnen yo tout, epi Li ka pale sou yo nan prezan, anvan fen tout bagay, tankou si nou te deja rive nan fen an. Chak moun nan mond lan se poutèt sa swa yon semans Bondye, ki vle di, yon mouton nan Jezi Kris, oswa yon semans satan, ki vle di yon demon.


1.4- Konbyen yo ye?


Yon moun ka tante pou mande ki pousantaj moun sou latè a ki se semans satan. Konnen ke nan tèm pousantaj, gen sèlman yon ti pousantaj sou latè a ki fè pati pèp Bondye. Jezi te revele nou li nan Matye 7:13-14 kote Li pale nou de pòt yo: "13Antre nan pòt jis la. Paske, pòt ki laj la, chemen ki fasil la ap mennen nou tou dwat nan lanmò. Gen anpil moun ki pase ladan li. 14Men, pòt ki jis la, chemen ki difisil la ap mennen nou tou dwat nan lavi. Pa gen anpil moun ki jwenn li."


Pòt ki mennen nan lanmò a trè laj, e gen anpil moun ki pase ladan li, piske anpil moun k’ap viv nan mond lan se pitit dyab la. Sa ki mennen nan lavi a piti anpil, pa gen anpil moun ki pase ladan li, paske pa gen anpil moun sou latè ki se moun ki se semans Seyè a. Se konsa, ou pa dwe etone ke pa gen anpil moun sou latè ki aksepte Levanjil Jezi Kris la. E menm nan mitan moun yo ki aksepte Levanjil la, gen yon ti kras moun ki rete nan Verite a.


Se konsa, sonje ke gen moun ki nan mond lan ki pa’p janm sove, sa vle di, moun ki prale sèlman nan Lanfè. Yon lòt fwa ankò mwen presize, se pa paske Bondye fè yo pou Lanfè, men pito paske yo soti nan Lanfè, se nan dyab la yo soti, yo se pitit satan, pitit kondanasyon yo. E kòm Bib la di nou, "... tout sa ki sou latè anba pouvwa satan." 1Jan 5:19. An reyalite, yo pat janm te moun reyèl, byenke yo sanble egzakteman tankou moun nòmal, grenn Bondye. Sa a se rezon ki fè Bondye rele yo move zèb, ki vle di fo ble, yo sanble anpil anpil tankou ble.


1.5- Poukisa satan voye yo nan mond lan?


Simen konfizyon, epi fè travay Pitit Bondye yo pi konplike, ak lavi sou latè trè difisil. Satan te rate Syèl la, e kounye a, li gen sèlman yon sèl objektif, genyen tout moun pou Lanfè. Pou fè travay sa a li bezwen yon gwo ekip, anpil riz ak taktik. Nan ekip li a, li gen demon nan lespri ke nou pa wè, epi k’ap goumen avèk nou jou ak lannwit, ak demon yo sou fòm moun ki viv avèk nou e nan mitan nou. E yo la pou kase pye nou, pou kase tèt nou, pouse nou abandone Bondye, si sa te posib. Yo la pou fè lavi nou trè konplike.


1.6- Yo ka aksepte verite a?


Yo pa aksepte Verite, pou pifò nan yo. Anpil nan yo se fòseman kont Pawòl Bondye a yo kanpe, ak konbat Levanjil la ak tout fòs yo. Anpil pa menm renmen tande pale de Bondye, epi yo pa menm sipòte fo levanjil la. Se konsa, pa sezi wè ke lè ou preche Levanjil la, oswa lè ou kòmanse pale sou bagay Bondye yo, gen moun ki pa menm renmen koute, anvan refize.


1.7- Yo ka rete nan verite a?


Genyen tou anpil nan pami yo ki aksepte Verite a, men yo pa ka rete nan Verite a. Lè Verite a ansenye, yo kontan, e tou angaje tèt yo pou yo swiv bon doktrin nan. Men, yo pa pou Verite a, yo pa ka rete ladann. Apre yon ti tan, yo pran retrèt yo. 1Jan 2:19 di nou: "Moun sa yo pa t' avèk nou tout bon, se poutèt sa yo kite nou. Si yo te avèk nou tout bon, yo ta toujou rete la avèk nou. Men, yo kite nou pou tout moun ka wè aklè yo yonn pa t'avèk nou tout bon."2- MOVE ZÈB NAN LEGLIZ LA


"29Mwen konnen tou, apre m' fin ale, gen moun k'ap vin nan mitan nou pou kraze legliz la, tankou chen mawon nan yon bann mouton. 30Gen moun k'ap soti nan mitan nou menm menm, k'ap kanpe pou bay manti, pou chache rale kèk disip dèyè yo." Travay 20:29-30.


Nan premye pati nan ansèyman sa a, nou te etidye parabòl move zèb yo, e sa te pèmèt nou konprann mistè ki kache dèyè orijin moun ki gen sou latè. Kòm nou te etidye, anpil nan moun ki bò kote nou yo se semans satan, sa vle di move zèb yo, oswa demon yo. Epi youn nan kesyon nou poze tèt nou se si gen move zèb nan mitan pèp Bondye a.


2.1- Èske gen move zèb nan Legliz?


Si repons lan te non, ansèyman sa a ta dwe prèske pa gen enpòtans. Nan legliz yo oswa nan sa yo rele asanble kretyen jodi a, gen plis move zèb pase bon grenn, sa vle di gen plis demon pase vrè Pitit Bondye.


Pifò nan sa yo rele kretyen ki fèt yon lòt fwa jodi a, se moun ki pa’p janm sove, ki vle di, moun ki an reyalite pa kwè menm nan Jezi, byen ke yo bay enpresyon ke y’ap swiv Jezi. Men pandan n’ap tann, yo rele yo kretyen ki fèt yon lòt fwa, yo rele yo frè ak sè. Epi anpil nan yo gen tit Sèvitè Bondye, sa vle di, apòt, pwofèt, doktè, evanjelis, pastè, ak lòt ansyen; san mansyone dyak ak lidè diferan gwoup foli ke yo kreye nan asanble yo jodi a.


Nou konprann pi fasil kounye a, ke anpil pastè ak sa yo rele Sèvitè Bondye yo ki ranpli latè jodi a se semans satan. Nan menm fason an, anpil kretyen ak lòt sa yo rele Pitit Bondye ki ranpli latè jodi a, se move zèb. Se pou rezon sa a Verite a te disparèt soti sou latè.


Si ou vle legliz jodi a, ou pral jwenn dè milyon. Men, si ou ap chèche kèk gwoup vrè Pitit Bondye yo, ou pral jwenn kèk men pa anpil. Si ou vle pastè, pwofèt, evanjelis ak sa yo rele Sèvitè Bondye jodi a, ou pral jwenn dè milyon. Men, si ou ap chèche kèk vrè Sèvitè Bondye, ki pare yo pou ansenye Verite a ak viv nan Verite a, ou pral jwenn kèk men pa twò anpil. Sa ede nou pi byen konprann pwofesi ke Senyè a ban nou nan 2Timote 4:3-4 "3Yon lè, ou gen pou ou wè moun p'ap vle kite yo moutre yo verite a ankò, y'ap vle pou yo swiv lide pa yo. Lè sa a, y'a reyini yon bann doktè met bò kote yo ki va di yo sa yo ta renmen tande. 4Yo p'ap vle tande verite a, y'a pito koute istwa ki pa vre."


Koulye a ke nou konnen ke nan legliz yo ak nan sa yo rele asanble kretyen gen plis move zèb pase bon grenn, sa vle di, gen plis demon pase vrè Pitit Bondye, li ta menm plis enpòtan pou nou pou konnen ki jan pou rekonèt yo.


2.2- Ki jan pou rekonèt yo?


Paske Verite a pa preche ankò menm, anpil nan demon sa yo santi yo alèz nan legliz yo. Pou mank disèneman, yo pa distenge ankò a vrè Pitit Bondye yo, ki kreye konfizyon grav. Glwa pou Bondye, nou pral kounye a egzaminen eleman disèneman ki ap ede nou rekonèt yo.


Matye 7:15-20 "15Pran prekosyon nou ak fo pwofèt yo. Yo pran pòz ti mouton yo lè y'ap vin sou nou, men nan fon kè yo, se bèt devoran yo ye. 16N'a rekonèt yo sou sa y'ap fè. Yo pa keyi rezen sou pye pikan. Ni yo pa keyi fig frans sou pye rakèt. 17Yon bon pyebwa bay bon donn. Men, yon move pyebwa bay move donn. 18Yon bon pyebwa pa ka bay move donn. Nitou yon move pyebwa pa ka bay bon donn. 19Nenpòt pyebwa ki pa bay bon donn, yo pral koupe sa jete nan dife. 20Konsa tou, n'a rekonèt fo pwofèt yo sou sa y'ap fè."


Senyè a nan pasaj sa a avèti nou kont fo pwofèt yo, sa vle di, kont tout pitit satan yo, ki pral pase tèt yo nèt tankou Sèvitè Bondye yo, oswa tou senpleman pou Pitit Bondye yo. Senyè a pa sèlman avèti nou. Nan renmen Li, Li ban nou eleman ki pi presye ke nou bezwen pou rekonèt yo: Fwi yo. E pi chak pyebwa rekonèt pa fwi li yo, tout sa nou bezwen se aprann rekonèt fwi yo, epi nou pral rekonèt yo fasilman.


2.3- Fwi yo


Byen-neme konnen, anvan nou etidye diferan fwi yo, konnen sa a, gen fwi ke yon vrè Pitit Bondye pa ka pote, epi gen fwi ke yon pitit satan pa ka pote. Gen fwi ke mwen rele fwi komen ant Pitit Bondye yo ak pitit satan yo.


Pou’n pa pèdi tan, mwen pa pral rete sou fwi ki karakterize vrè Pitit Bondye yo. Nan yon mo, li se Renmen ak tout fwi ki sòti nan Renmen. Nou konnen yo; se an reyalite fwi opoze ak fwi pitit dyab la pote, fwi yo ke nou pral site anba a.


Kòm pou fwi yo ke mwen te rele fwi komen an, li se yon kote, bann fwi satan yo ke Pitit Bondye yo pote, pandan moman yo nan feblès, e yon lòt kote, fwi Bondye yo ke ajan satan nan riz yo, pretann yo pote.


Fwi satan yo ke Pitit Bondye yo souvan pote, se peche a nan tout fòm li yo. Peche a se nan dyab la li soti. "Moun k'ap kontinye viv nan peche, se moun satan yo ye, paske satan ap fè peche depi nan kòmansman." 1Jan 3:8. Pa gen okenn peche nan Bondye, e vrè Pitit Bondye yo sipoze pa komèt okenn peche. Men, a koz nati nou, sa rive nou nan moman feblès yo, pou komèt kèk fot devan Bondye. Men, lè nou se vrèman nan Bondye, nou gen rayi pou peche a, epi nou toujou fè tout efò pou kouri soti nan peche a. 1Jan 3:9-10 "9Si yon moun se pitit Bondye li ye, li p'ap kontinye fè peche, paske pouvwa lavi ki soti nan Bondye a ap travay nan li. Si se Bondye ki papa l', li pa kapab ap fè peche toujou. 10Men jan nou ka depati Pitit Bondye yo ak pitit satan yo: depi yon moun pa fè sa ki dwat devan Bondye, depi li pa renmen frè li, se pa pitit Bondye li ye."


Fwi Bondye a ke pitit satan yo nan riz yo, pretann pote, se liberalite, ospitalite, ak kèk lòt bon zèv. Mwen fè li klè, ke pitit dyab la fè pito sanblan pote fwi sa yo, epi an reyalite yo pa ka pote yo. Vrè liberalite a baze sou Renmen. E jan moun sa yo pa gen okenn renmen nan yo, paske yo pa nan Bondye, menm sa yo rele bon zèv yo ap avili yo, yo pa fè li ak yon bon motif. Lè ajan satan ki nan legliz yo fè kèk bon zèv tankou liberalite ak ospitalite, li toujou akonpanye pa bann pawòl madichon. Sa yo anjeneral bon opòtinite pou yo inisye Pitit Bondye yo nan dyab.


Kenbe ankò ke lè Bib la pale de renmen, li pa gen anyen fè ak sa ke mond lan rele je fèmen, renmen, sa vle di, yon renmen plen ak ipokrizi ak manti. Renmen pa gen anyen pou wè ak sa yo rele bon zèv ke moun pratike nan mond lan. Renmen, se Bondye, e Renmen konsiste nan mache dapre kòmandman Bondye yo. Sonje trè byen ke pitit dyab la pa gen okenn grenn renmen nan yo, paske yo pa grenn Bondye, yo pa gen Bondye. Pakonsekan, tout sa ou wè ak je ou e ke ou rele renmen, se jis fo renmen. Epi se fo renmen sa a, ki ranpli mond lan jodi a. Vrè Renmen, ou pral jwenn li sèlman nan vrè Pitit Bondye yo, paske semans Bondye rete nan yo: Yon renmen ki baze sou krent pou Bondye ak sou Verite a.


Se pou nou kounye a retounen nan fwi yo ki ede nou rekonèt ajan satan yo nan legliz yo:


2.3.1- Yo pa ka aksepte verite a


Nan premye ansèyman an, mwen te pale de ka moun ki pa menm pare pou sipòte fo levanjil la. Lòt moun o Kontrè, aksepte fo levanjil la, sa vle di, levanjil ki fonde sou manti, sou fos doktrin nan. Epi yo kontan anpil nan manti sa a, yo konfòtab nan kalite levanjil sa a. Men, yo pa renmen santi Verite a. Yo se moun ki sovajman konbat Verite a. Yo pèsekite fòtman moun ki preche Verite a, menm si yo pretann ke yo se kretyen.


Si gen anpil nan yo nan legliz yo jodi a, se paske Verite a te disparèt nan sa yo rele asanble kretyen yo. Se manti a, sa vle di, fos doktrin nan, ki preche ak pratike nan legliz yo. E kòm moun sa yo se pou manti a yo ye, yo konfòtab nan asanble sa yo kote fos doktrin nan ap ansenye. Yo pa nan asanble yo paske yo te aksepte Jezi Kris, men, paske asanble manti sa yo yo bon pou yo. Lè Verite a vini, yo konbat li ak tout kè yo, e konbat sovajman predikatè yo k’ap preche Verite a.


Anviwònman kretyen an plen ak moun sa yo. Se yo menm ki ranpli tout gwo asanble foli yo ke nou konnen jodi a. Yo montre yo tèlman "zele pou Seyè a", men malè pou ou si ou pote pou yo Verite a. Yo pral mande ou tankou Pilat: Ki sa ki Verite? Ou pral rekonèt yo kounye a, menm si yo rele tèt yo Sèvitè Bondye.


Pa sezi menm, ke gen nan mond lan anpil sa yo rele Sèvitè Bondye, avèk tout gwo tit yo, menm tit ke Bondye pa janm atribiye, ak dè milyon de sa yo rele kretyen ki fèt yon lòt fwa, men ak yon ti kras ki prè pou aksepte Verite a. Li pa etonan pou rankontre nan bann gwo asanble plizyè santèn fidèl, san yon sèl semans Bondye.


Mezanmi, ou pa dwe etone lefèt ke lè ou vizite youn nan asanble foli sa yo dimanch, ou anvi vomi pou wè sa k’ap pase, e nan menm tan an ou wè lòt moun kè kontan e rakonte’w ki jan gen onksyon nan sal la. Nan menm fason an ke yon semans Bondye pa ka dwe konfòtab nan manti, yon semans satan pa ka rejwi nan Verite a.


Konnen trè byen, ke manti se fos doktrin, ki vle di, nenpòt doktrin ki pa konfòme ak pawòl Bondye a, fo ansèyman sa yo ki pa konfòme ak Bib la ke relijyon imen yo transmèt jodi a. Verite a, o kontrè, se pawòl Bondye a jan li ekri a, se sèn doktrin nan.


Si ou kreye yon asanble nan bagay moun fou jodi a, li pral ranpli imedyatman. Men, eseye rete sou doktrin Jezi a, tout moun pral ale, e pèsekisyon ki soti tout kote yo ap vin jwenn ou.


Kounye a ou konprann pi fasilman ke tout gwo asanble yo ak bann milye manm ou konnen jodi a, se asanble demon yo ye. Se bann asanble yo te kreye pou distrè e pou sedwi vrè Pitit Bondye yo, epi pou prepare legliz aposta antekris la. Se poutèt sa tout bagay ansenye nan asanble sa yo, eksepte Verite a.


Fondatè asanble sa yo jis itilize non Jezi kòm yon kouvèti pou fè bagay moun fou yo a. Bib la di nou ke y'ap fè tankou y'ap sèvi Bondye. Men, yo pa kwè nan pouvwa Bondye a tout bon vre. 2Timote 3:5.


Lè yo preche yo Verite a, yo vin an kòlè, epi yo goumen kont li avèk fòs, pèsekite moun sa a ki anonse Verite a. Apre sa, yo òganize sa ke yo rele "reyinyon lapriyè" ak "lapriyè vèy denwi". Yo sedwi tèt yo kan yo di yo ap priye Bondye. Konnen sa trè byen: "Lè ou refize fè sa lalwa mande ou fè a, ata lapriyè w'ap fè a p'ap fè Bondye plezi." Pwovèb 28:9.


Kominote yo rele legliz yo, tèlman pouri jodi a ke vrè Pitit Bondye yo pa konnen ankò ki sa pou yo fè. Anplis, nan prèske tout peyi nan mond lan jodi a, vrè Pitit Bondye yo deja soti nan tout asanble demon sa yo, epi rasanble nan ti gwoup nan kay yo, pou yo sanktifye tèt yo pandan y’ap tann son twonpèt la.


Sa a se pa etonan, pawòl Bondye a di nou ke "Moun ki mache dwat pa vle wè mechan. Mechan pa vle wè moun k'ap mache dwat." Pwovèb 29:27. Si ou wè yon moun ki alèz nan asanble aposta sa yo, konnen ke li nan anviwònman li.


Pa gen okenn vrè semans Seyè a ki ka sipòte fos doktrin nan ak abominasyon ki pratike nan asanble aposta sa yo jodi a. Foli yo a tèlman manifeste ke yon moun ke Lespri Bondye abite nan li pa ka sipòte sa li wè ak tande.


E menm kèk nan Pitit Bondye ki nan inyorans toujou ale nan asanble sa yo, pral soti byento, avèk èd Sentespri a.


2.3.2- Yo pa ka rete nan verite a


Genyen tou anpil nan pami yo ki aksepte Verite a, men yo pa ka rete nan Verite a. Ann egzamine pasaj sa a 1Jan 2:19 "Moun sa yo pa t’avèk nou tout bon, se poutèt sa yo kite nou. Si yo te avèk nou tout bon, yo ta toujou rete la avèk nou. Men, yo kite nou pou tout moun ka wè aklè yo yonn pa t’avèk nou tout bon."


Ann egzamine tou pasaj sa yo nan Levanjil Jan an:


Jan 6:60-70 "Lè yo fin tande sa, anpil nan disip Jezi yo di: Pawòl sa a twò rèd. Ki moun ki ka pran li? 61Jezi te gen tan wè disip li yo t'ap bougonnen sou pawòl la. Li di yo: Sa ofiske nou, pa vre? 62Kisa n'a di lè n'a wè Moun Bondye voye nan lachè a tounen moute kote l' te ye anvan an? 63Se lespri a ki bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl mwen di nou yo soti nan Lespri Bondye, yo bay lavi. 64Men, gen kèk moun pami nou ki pa kwè. (Jezi te pale konsa, paske depi nan kòmansman li te konnen moun ki pa t'ap kwè yo ansanm ak moun ki te gen pou trayi l' la.) 65Li di ankò: Se poutèt sa mwen te di nou: pèsonn pa ka vin jwenn mwen si se pa Bondye Papa a ki fè sa pou li. 66Depi lè sa a, anpil nan disip yo wete kò yo, yo pa mache avè l’ankò. 67Lè Jezi wè sa, li di douz disip yo: Nou menm, nou pa vle ale tou? 68Simon Pyè reponn li: Seyè, ki moun pou n’al jwenn? Se ou menm ki gen pawòl k'ap bay lavi ki p'ap janm fini an. 69Koulye a nou kwè, nou konnen se ou menm ki moun Bondye chwazi a. 70Jezi reponn yo: Eske se pa mwen ki chwazi nou touledouz? Malgre sa, yonn nan nou se yon demon!"


Yo pa pou Verite a, yo toujou jwenn Verite a twò difisil, epi yo pa ka sipòte li. Yon eleman frape isit la se lefèt ke Jezi pa sezi nan atitid yo a Verite a. Anplis, lè moun sa yo chwazi pou yo kouri soti nan Verite a, Jezi pa enkyete li ditou. Li pa kouri dèyè yo, pou sipliye yo pou yo tounen, men o kontrè, Li menm mande moun ki te rete yo, poukisa yo pa kite tou. Si yo konpare Pastè Jezi ak pastè yo jodi a, yo ta dwe tante kwè ke Jezi te yon move pastè, ki pa’t konnen ki jan pou Li pran swen mouton L' yo, e ki pa t' kouri dèyè fidèl yo ki te dekouraje.


Nou konnen, sepandan, ke pa gen okenn pi bon Bèje pase Jezi. Diferans ki genyen ak pastè yo jodi a se ke Jezi te gen disèneman. Li te konnen ke gen moun ki pa kwè, se sa ki, moun ki pa ka sove yo, tou senpleman paske yo pa semans Bondye. Jezi tou te konnen ke menm lè youn konpwomèt tèt li, yo pa t' kapab genyen moun sa yo, paske yo pa ka ditou genyen moun sa yo.


Konbyen Pastè jodi a, pou mank de disèneman, pase tan yo kouri dèyè demon yo ki pa ka sipòte Verite a, ak soufri pou gremesi pou yo eseye genyen yo!


Pou fo pastè yo, ka yo pa gen anyen pou wè ak mank disèneman. Yo gen pito avaris pou mobil. Se renmen lajan ki kondwi yo. A koz avaris la, a koz renmen lajan an, pou pi byen kolekte ladim ak ofrann, pastè sa yo pase tan yo kouri dèyè moun ki pa ka sipòte Verite a. Lòt moun menm ale twò lwen kòm chanje mesaj yo, pou fè moun ki ale yo tounen, epi tou yo bloke moun ki vle kite yo. Se pa pou enkyetid pou sove nanm yo, men pou pa pèdi ladim ak ofrann yo.


Jan 8:30-44 "Anpil moun ki te tande Jezi pale konsa te kwè nan li. 31Jezi di jwif ki te kwè nan li yo: Si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou se disip mwen vre. 32N'a konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou. 33Yo di li: Nou se pitit pitit Abraram. Nou pa janm esklav pèsonn. Ki jan ou ka fè di nou: N'a gen libète nou? ... 37Wi, mwen konnen se pitit pitit Abraram nou ye vre. Men, n'ap chache touye m' paske nou pa asepte sa m'ap moutre nou. 38M'ap di nou sa Papa m' moutre mwen. Men nou menm, n'ap fè sa papa pa nou di nou fè. 39Yo reponn li: Men, papa nou se Abraram. Jezi di yo: Si nou te pitit Abraram tout bon, nou ta fè sa li menm li te fè. 40Gade koulye a, m'ap di nou verite a jan Bondye te moutre m' li, atousa n'ap chache touye mwen. Abraram pa janm fè bagay konsa. 41Men nou menm, n'ap fè sa papa nou ap fè. Yo reponn li: Nou pa pitit deyò non. Nou gen yon sèl papa, se Bondye. 42Jezi di yo: Si Bondye te papa nou vre, nou ta renmen mwen. Paske, mwen soti bò kot Bondye. Se li menm ki voye m’isit la. Mwen pa vini pou kont mwen. Se li menm menm ki voye mwen. 43Poukisa nou pa konprann sa m'ap di nou la a? Paske nou pa kapab tande pawòl mwen yo. 44Se satan ki papa nou. Se sak fè nou vle fè sa papa nou vle. Depi nan kòmansman se sa ase l'ap fè: touye moun. Li pa janm pran pozisyon pou verite a paske pa gen verite menm nan li. Depi l' louvri bouch li, se manti l'ap bay paske se mantò li ye. Se papa nan bay manti li ye."


Yo ka aksepte Verite a, yo ka kwè nan Jezi. Se poutèt sa kan yo preche yo Verite, gen anpil moun pami yo ki kwè. Men, yo pa ka rete nan Verite a, tou senpleman paske yo pa pou Verite a. Yo toujou fini retire tèt yo nan Verite a.


2.3.3- Yo konbat verite a


Yo trè zele ak angaje yo nan batay kont verite a, epi yo itilize tout mwayen ke yo jwenn pou sa. Yo gen kòm zam yo: kalomnye, sabotaj, dezenfòmasyon, bay manti, entimidasyon, ak menas. Yo souvan itilize radyo satanik ke yo rele radyo kretyen yo, pou goumen kont Verite a. Lè yo rankontre liv yo tankou sa yo ki denonse zèv yo, yo ale sou antèn radyo yo, fè bann anons, e mande moun yo pa li yo. Plizyè fwa, sa yo rele jounalis kretyen, te fè anons sou antèn nan radyo sa yo, pou mande moun yo pa li liv nou yo.


Avèk menm radyo ekimenik sa yo ke yo rele radyo kretyen, kote chak sèk gen tranch antèn pa li, yo polye mond lan ak fos doktrin nan, konsa yo prepare tèren an pou antekrist la vin opere. Pou yo, adoratè demon yo ke yo rele "vyèj mari a" se kretyen, pedofili yo se kretyen, omoseksyèl yo se kretyen, moun ki pratike majik se kretyen, menm moun ki adore zidòl yo se kretyen. Nou wè nan ki pwen sediksyon an anvayi milye yo di ke se milye kretyen an. Epi yo menm yo pa wont pou y’ap konbat Verite a, yo ki moun ki pretann k’ap sèvi Bondye.


Plizyè lidè relijye ki rele pastè, yo te sezi liv nou yo chire yo, lòt menm entèdi fidèl yo li yo. Gen kèk ki te menase pou mete deyò nenpòt moun ki li liv sa yo. E kòm yo gen yon lòt zam nan entimidasyon yo rele "èkskominikasyon", yo te di fidèl yo ke nenpòt moun ki li liv sa yo pral "èkskomunye". Men kòman n’ap rekonèt pastè demon yo. Si nou gen kèk dout sou sa a, mande tèt nou kesyon sa a: Ki sa ki tèlman grav nan liv sa yo ke Kretyen pa ka li e jije pa rapò ak Bib la?


Lòt moun ankò, te menase fidèl yo, pwomèt y’ap mete yo "sou disiplin" nenpòt moun ki li liv sa yo. Men kòman gourou nan sèk satanik yo ke nou pa ta dwe rele legliz, kenbe moun yo prizonye, sou pretèks ke y’ap pwoteje yo. Yo gen menm langaj satanik, ou pral tande yo di ke yo ap pwoteje "manm" yo. Manm kò Kris la konsa vin manm demon sa yo. Olye pou yo di ke yo ap veye sou resèt ladim ak ofrann yo, ipokrit sa yo di ke yo ap veye sou mouton yo.


Te gen legliz nou te distribiye liv sa yo, e apre, demon pastè sa yo te di fidèl yo pou yo pote tout liv sa yo vini, pou yo chire yo. Lòt ankò menm ki pat tro riske pou rekipere sa fidèl yo te genyen deja, olye de sa, yo te kolekte rès la ki te dwe distribiye, pou yo detwi. Men kòman n’ap rekonèt demon yo. Men, si nou gen dout pou yon ti moman ke yo se demon, mande yo ki lespri ki anime yo pou rive jete nan fatra ansèyman ke nou apresye anpil la. Mande yo pou montre nou kisa ki biblikman mal nan ansèyman sa yo, pou ke sèl solisyon an se pou detwi yo pi vit posib.


Yon lòt demon menm plis zele, pa’t limite tèt li nan entèdi lekti ansèyman sa yo bay fidèl li yo, men li te tou ale nan yon gwo katye, frape nan chak pòt, e kolekte tout liv moun yo te resevwa, paske li te aprann ke liv yo te distribiye nan katye sa a. E pwoblèm li nan liv sa yo, nan liv yo li di ke yon moun dwe fè batize li, tandiske li se, yon gwo pastè nan yon legliz yo rele pentkotist, pa’t kwè nan batèm. Genyen lòt moun toujou ki te yon ti kras plis rize, epi ki te entèdi fidèl yo li liv sa yo, di yo ke ansèyman sa yo fèt sèlman pou ansyen yo nan legliz la.


Gade nan ki pwen demon yo fache kont Verite a. Lè’w pat gen okenn disèneman, ou te mande tèt ou "ki kalite pastè yo kapab ye ki ka kont Verite a nan pwen sa a?" Piske yo toujou te panse yo te vrè pastè. Nou pa janm imajine ke te gen pastè ki te semans satan, poutan se yo menm ki pi plis.


Mwen beni Senyè a paske Li finalman louvri je nou. Demon sa yo gen tit nan legliz yo, tit pastè, evanjelis, doktè, pwofèt, apòt, elatriye. Menm konpayon yo, Jida Iskariòt, yon lòt semans satan, te gen tit apot. Se konsa, li pa etonan!


Ou pral wè yo kap deplase ale byen lwen, ale soti nan yon vil ale nan yon lòt vil, jis pou anpeche moun koute verite a. Trè souvan lè mwen gen pou vwayaje yon kote, gen kèk moun ki ale la avan m', sansibilize moun yo kont mesaj mwen pral preche a. Gen lòt ki òganize tèt yo pou yo pito la pandan ke mwen ap ansenye, pou kontredi mwen, epi anpeche Pitit Bondye yo koute mesaj la.


E lòt moun toujou, chak fwa yo aprann ke mwen pral genyen seminè oswa konferans yon kote, yo byen vit pwograme yon lòt evènman pandan menm peryòd la, pou distrè moun ak anpeche yo patisipe nan pa’m nan.


Tout manti ak kalomni posib te di kont nou, pou konvenk moun, ak anpeche yo soti pou vin koute Verite a. E tout pèlen posib tann pou nou tout kote nou ale. Sa n’ap viv jodi a, se sa premye frè nou yo te viv anvan nou. Si ou vle konprann li, li konplètman pasaj sa yo nan Travay 17:1-13, ak Travay 23.


Travay 17:1-13 "1Yo pase lavil Anfipolis ak lavil Apoloni, yo rive lavil Tesalonik kote jwif yo te gen yon sinagòg. 2Jan l' te konn fè a, Pòl antre nan sinagòg la. Pandan twa jou repo li diskite ak jwif yo sou sak te ekri nan Liv yo. 3Li t'ap ba yo esplikasyon, li t'ap moutre yo ki jan, daprè sa ki te ekri a, Kris la te gen pou l' soufri, li te gen pou l' te leve soti vivan nan lanmò. Li t'ap di yo: Jezi m'ap fè nou konnen an, se li menm ki Kris la. 4Te genyen nan jwif yo ki te kwè, yo pran mache ansanm ak Pòl ak Silas. Se konsa yon bann moun peyi Lagrès ki te konvèti nan relijyon jwif yo ansanm ak anpil gran medam te kwè tou. 5Men, jwif yo t'ap fè jalouzi anpil. Yo pran kèk vakabon yo jwenn nan lari a ak yo, yo sanble yon foul moun, yo mache fè dezòd nan tout lavil la. Yo te antre nan kay Jazon, an e yo te chache Pòl ak Silas, pou mennen yo bay pèp la ... 13Men, lè jwif Tesalonik yo vin konnen Pòl t'ap fè konnen pawòl Bondye a nan Bere tou, yo pati pou Bere. Lè yo rive, yo kòmanse fè dezòd, yo t'ap moute tèt foul moun yo."


Travay 23:1-35 "... 12Nan denmen maten, jwif yo fè yon konplo. Yo sèmante sou tèt yo yo p'ap mete anyen nan bouch yo toutotan yo pa touye Pòl. 13Te gen karant moun pou pi piti nan konplo a. ..."


Sepandan, mezanmi, mwen rejwi epi mwen ap rejwi toujou, donk Verite a pap janm toufe, Alelouya! Alelouya! Alelouya! Si Verite sa a te ka toufe, li pa t’ap rive jwenn nou. Paske demon yo ki te anvan menm sa yo, te travay pi rèd pase moun sa yo pou detwi Verite a, men efò yo te anven.


Yo dwe bay Bondye Papa a laglwa, nan non Jezi Kris, Pitit Gason Papa a, pou lefèt ke chak lit kont Verite a se yon lit pèdi alavans. Pawòl Bondye a se Verite, epi Bondye te pwomèt pou veye sou Pawòl Li, pou kenbe li, epi pou pwoteje li. Tout moun k’ap konbat Verite a, yo pito ap koupe yon pye bwa ak yon jilèt, yo ap mete lanmè a vid a ak yon tas. Kèl travay fatigan! Lwanj pou Bondye! Alelouya!


Mwen rejwi ankò, mezanmi, ke lè, y’ap anpeche nou pale ak payen yo pou yo kapab sove, epi ak prizonye yo pou yo ka libere, demon sa yo k’ap pèsekite nou yo, pa sispann ranpli peche yo. Men, yo pa pral chape anba kòlè Bondye a.


2.3.4- Yo konbat ansèyman sou disèneman an


Ansèyman sou disèneman an se li menm ke demon yo konbat plis. Yo tèlman kont ansèyman sa a ke yo eseye dezespereman, epi pa tout mwayen, pou detwi l'. Ansèyman sa a te ekspoze yo anpil, ke li te vin enposib pou yo kontinye kache. Yo santi yo totalman demaske nan fason sa a, se bagay ke demon sa yo pa pare yo pou dijere. Anpil te antre nan Bib la, espere ke y’ap jwenn kèk pasaj ladann ke yo ta tòde sans la, pou konbat ak toufe ansèyman sa a. Men yo pa jwenn okenn, e yo pa kapab jwenn okenn. Letènèl vivan!


Ansèyman sou disèneman an li tèlman klè e Senyè a te tèlman byen prezante nou li ke menm moun movèz fwa yo rekonèt ke li vrèman vrè. Lefèt ke kèk chwazi pa rekonèt li, pa pral fè ansèyman an fo pou tout sa. Lè se Bondye ki fè, Li fè li byen. E sa Letènèl te fè a, pèsonn pa ka defèt li. Bondye konnen ke ansèyman sa a vrè, ak nou menm pitit Li yo nou konnen li tou. Satan tou ak ajan l' yo konnen ke ansèyman sa a vrè, menm si kèk nan yo ap eseye pou gremesi pou yo detwi li. Pa gen vrè pitit Bondye ki ka konbat ansèyman sa a konsa ki si byen eksplike, e okenn pa ka sèvi ak riz pou pale ansèyman sa a mal. Sa a se pa travay Pitit Bondye yo. Se konsa, se sèlman moun satan ki, pou ranpli peche yo, angaje yo nan kanpay moun fou sa a pou destriksyon ak denigreman.


Se konsa, si nou tande yon swa dizan kretyen oswa pastè ap diskite ke demon sou fòm moun yo pa egziste, pa sezi. Jis konnen ke swa dizan kretyen sa a oswa pastè sa a, se yon demon. Se fason sa a ke pitit pèdition sa yo renmen sedwi tèt yo. Se pa paske yo inyoran, men pito paske ansèyman sou disèneman an te ekspoze yo. Yo eseye otan ke yo kapab pou goumen ak ansèyman sa a, lè yo konnen ke yo pap janm kapab pwouve pa Bib la. Yo espere ke pandan y’ap konbat ansèyman sa a ak pandan y’ap demontre ke demon sou fòm moun yo pa egziste, yo pral kapab kache tèt yo, oswa menm bwouye lide moun yo, pa rapò a sa moun yo konnen deja sou yo.


Se konsa premye frè demon yo te eseye pwouve Jezi ke yo pat demon, epi ke demon sou fòm moun yo pa’t egziste. Olye de sa, yo te pretann ke yo se Pitit Bondye, e te akize Jezi ke li gen yon move lespri sou li, menm jan nou ka li nan pasaj sa a:


"38M'ap di nou sa Papa m' moutre mwen. Men nou menm, n'ap fè sa papa pa nou di nou fè. 39Yo reponn li: Men, papa nou se Abraram. Jezi di yo: Si nou te pitit Abraram tout bon, nou ta fè sa Abraram… 41N'ap fè sa papa nou ap fè. Yo reponn li: Nou pa pitit deyò non. Nou gen yon sèl papa, se Bondye. 42Jezi di yo: Si Bondye te papa nou vre, nou ta renmen mwen. Paske, mwen soti bò kot Bondye. Se li menm ki voye m'isit la. Mwen pa vini pou kont mwen. Se li menm menm ki voye mwen. 43Poukisa nou pa konprann sa m'ap di nou la a? Paske nou pa kapab tande pawòl mwen yo. 44Se satan ki papa nou. Se sak fè nou vle fè sa papa nou vle. Depi nan kòmansman se sa ase l'ap fè: touye moun. Li pa janm pran pozisyon pou verite a paske pa gen verite menm nan li. Depi l' louvri bouch li, se manti l'ap bay paske sè mantò li ye. Se papa nan bay manti li ye. ... 48Jwif yo reponn li: Nou te gen rezon lè n' t'ap di se moun Samari ou ye. Ou gen yon move lespri sou ou." Jan 8:38-39, 41-44, 48.


Se konsa sonje, mezanmi, ke tout sa yo rele pastè sa yo oswa kretyen ki eseye pwouve ke demon sou fòm moun yo pa egziste, se demon yo ye. Yo konnen trè byen ke demon sou fòm moun yo egziste. Yo rekonèt ke ansèyman sou disèneman an li tèlman klè ke pa gen moun ki ka pwouve kontrè a pa Bib la. Men, yo jennen lè yo wè yo pa kapab kache fwi yo. E kòm kretyen yo kapab rekonèt yo pi fasil kounye a, avèk eleman disèneman sa yo ke Senyè a ban nou yo, demon sa yo ap eseye bat kat yo. Yo ap eseye simen konfizyon nan tout sa ke nou te resevwa.


Yo panse ke yo ka fè moun kwè ke ansèyman sa a fo. Men, jan Senyè a vivan, chak fwa demon sa yo eseye pwouve ke ansèyman sou disèneman an fo, yo ap pwouve ak tèt yo pito ke ansèyman sa a vrè. Tout agiman yo eseye pou itilize pou konfonn nou, konfonn yo davantaj, e pwouve ke Senyè a vrèman te pale nan nou. Alelouya! Pa bliye ke demon yo te toujou konbat verite a, e yo te toujou eseye detwi oswa anile pawòl Bondye a. Men, depi dè milye ane, yo pat kapab. Epi kòm satan pa janm bay vag, li menm ak ajan li yo kontinye menm travay la. Asire nou sou sa, se pèn pèdi. Pa gen okenn demon ki ap janm reyisi nan detwi verite a. Lit kont verite a se yon lit pèdi alavans. Se nan sa tou ke nou rekonèt ke Bondye nou an se sèl vrè Bondye. Alelouya!


Youn nan demon sa yo, nan yon tantativ pou pwouve ke demon sou fòm moun yo pa egziste, te menm deklare ke Jida Iskaryòt te repanti, pale de repantans nan sans sove. Lè moun yo te mande l' ki jan li te kapab di yon bagay dwòl konsa, li te reponn ke nan Matye 27:3, li te di ke Jida te repanti, oubyen nan lòt mo, Jida te pran gen remò lè Jezi te kondane. Sa ke sèpan a bliye se ke, apre sa li rele repantans Jida a nan vèsè 3 a, menm Jida sa a te ale pann tèt li, nan vèsè 5.


Men jis kote demon sa yo ale pou yo eseye kontredi nou. Si mo "repantans" oswa ekspresyon "tonbe nan remò" ki donk kesyon nan vèsè 3 te vle di repantans nan sans sove, Jida pa ta touye tèt li. Men, nou tout konnen ke Jida te pann tèt li. Men, sèpan sa a deklare ke Jida te repanti, sa vle di ke li sove. Li vle di nou ke tout moun sa yo ki pann tèt yo, oswa moun ki touye tèt yo, ale nan Syèl la, oswa ke yon moun ka pann tèt yo oswa ki touye tèt yo, epi ale kan menm nan Syèl la. Degre sotiz demon sa yo li anòmal.


Yon lòt demon, toujou ap eseye pwouve ke demon sou fòm moun yo pa egziste, te di ke "Si satan te gen pouvwa bay nesans rive a demon sou fòm moun sou tè a, lè sa a, alò yo ta dwe dedwi ke Bondye vrèman pèvèti e mechan, e pran plezi’l pou li fè nou fèt sou yon latè enfekte ak demon sou fòm moun, e answit pou gade kiyès ki ta ka echape sou tè sa a." Kan sèpan sa yo vle blasfème kont Bondye, yo pretann yo pa konnen ki sa yo ap fè. Donk demon sa a atake Seyè a isit la, epi eseye di nou ke Bondye se pèvè e mechan, paske Li fè nou fèt sou yon tè enfekte ak demon sou fòm moun. Jezi di nou nan Lik 10:3 "Men: m'ap voye nou tankou ti mouton nan mitan chen mawon". E koulèv sa a, ki pretann yo pa konnen ke Jezi ekspreseman voye nou nan yon latè ki te ranpli avèk chen mawon ak koulèv, di ke Bondye vrèman pèvè e mechan pou fè sa. Nou pa bezwen sezi pou jan demon sa yo pale mal sou Bondye konsa fasilman; se paske yo konnen yo pa gen anyen pou pèdi. Pa imite yo!


Menm demon sa a ale twò lwen pou di ke "bon grenn lan se Pawòl Bondye a, epi moun ki resevwa li vin pitit Bondye, se konsa yo vin pitit Bondye oswa semans Bondye." Lè Jezi di nou ke bon grenn lan se moun ki fè pati Peyi Wa a. Koulye a, se nou menm ki pou jije, ant Senyè Jezi oswa demon sa a kiyès ki konnen pi byen.


Koulèv sa a kontinye di ke "Nou tout se move zèb nan nesans, epi se sou wout la, ke kèk nan nou aksepte Levanjil la epi yo vin bon grenn." Pou li menm, lefèt ke mwen te di ke move zèb pa ka vin bon grenn, se yon prèv ke ansèyman mwen an fo.


Mwen te di nou pi wo a, mezanmi, ke chak fwa demon sa yo eseye pwouve ke ansèyman sou disèneman an fo, y’ap konfime ak tèt yo ke ansèyman sa a vrè. Tout agiman yo itilize pou eseye konfonn nou, ekspoze yo plis. Pou di ke "Nou tout se move zèb nan nesans nou" se jis yon lòt sotiz. Senyè Jezi di ke Li te simen sèlman bon grenn nan jaden li a, e ke se lènmi an ki te vini pandan lannwit lan, simen move zèb.


Pitit dyab sa a di ke move zèb ka vin ble a. Si move zèb la ta ka vrèman tounen ble a, Bondye ta chanje move zèb sa a an ble, olye pou di sèvitè Li yo pou yo kite move zèb la ak ble a grandi ansanm jouk lè rekòt la, pou lè sezon rekòt la, y’a rache move zèb la, mare an pakèt pou n'al boule. Li ankò ak anpil atansyon parabòl sa a sou move zèb yo nan Matye 13:24-43, epi nou pral wè nan ki pwen demon sa yo, ki kwè ke yo se moun ki gen bon konprann tankou nou, yo estipid.


2.3.5- Yo ap pale mal sou Sentespri a


Misyon demon sou fòm moun sa yo an jeneral nan mond lan, ak nan Legliz la an patikilye, se fè tout bagay pou ke pèsonn pa antre nan Syèl la. Koulèv sa yo fè tout sa yo kapab, swa yo anpeche moun yo kwè nan Jezi Kris, oswa devye moun ki te deja kwè nan Jezi Kris yo. Se konsa, yo envante tout kalite manti ak kalomni kont sèn doktrin nan, ak kont vrè Sèvitè Bondye yo ki ansenye sèn doktrin nan. Demon sa yo pa angaje nan kalite mechanste sa a, pa inyorans oswa pa feblès; yo fè’l konsyamman e volontèman, nan bi pou devye moun yo nan Jezi Kris, sèl vrè Bondye a ak sèl vrè Sovè a, pou mennen yo avèk yo nan Lanfè. Nan sans de difikilte ke anpil Pitit Bondye gen pou konprann ansèyman Blasfèm kont Sentespri a, mwen te panse li pi bon pou trete li nèt nan yon ansèyman apa ki rele "Pale mal sou Sentespri a", ke n’ap jwenn sou sit la www.mcreveil.org. Mwen rekòmande nou li.


2.4- Lòt fwi


Pou konnen lòt fwi yo, nou pral etidye 1Korint 13, Jid, Rom 16:17-18, Tit 3:10-11, 2Pie 2, 1Wa 18, ak 1Wa 22.


2.4.1- Etid 1Korint 13


"1Menm si mwen ta konn pale tout kalite lang moun pale ansanm ak lang zanj yo pale, si m' pa gen renmen nan kè m', bèl pawòl mwen yo pa pi plis pase yon tanbou k'ap fè anpil bwi, pase yon klòch k'ap sonnen. 2Menm si mwen ta gen don pou m' fè konnen mesaj ki soti nan Bondye, menm si mwen ta gen tout kalite konesans, menm si mwen ta konprann tout ti sekrè ki kache, menm si mwen ta gen konfyans anpil nan Bondye pou m' fè mòn yo chanje plas, si m' pa gen renmen nan kè m', mwen pa anyen. 3Menm si mwen ta bay tout byen mwen yo, menm si mwen ta bay kò m' pou yo boule l', si m' pa gen renmen nan kè m', sa p'ap sèvi m'anyen."


Nan vèsè 1 a 3, Senyè a atire atansyon nou sou lefèt ke manifeste kèk don pa vle di ke nou se semans Bondye. Se pa kantite don ke nou manifeste ki fè nou Pitit Bondye, se pito fwi Bondye ki nan nou ki pwouve ke nou se semans Bondye.


Anpil nan pitit dyab la manifeste don, e se sa ki twonpe Pitit Bondye yo. Olye pou yo gade fwi yo, yo gade nan don yo. Si li te nesesè pou nou gade nan don yo, nou ta vini nan konklizyon ke moun satan sa yo ap sèvi Bondye plis pase vrè Pitit Bondye yo, piske yo jeneralman pi plis pou manifeste don yo. Se konsa, se pa nan don yo ke nou pral rekonèt yo, men pa fwi yo.


Nan vèsè 4-7, Senyè a revele nou yon lòt fwi ke pitit dyab la pa ka pòte. Fwi sa a se Renmen ak tout branch li yo. Ann egzamine sa a ansanm:


"4Moun ki gen renmen nan kè li gen pasyans, li gen bon kè, li p'ap anvye sò lòt moun. Li p'ap fè grandizè, li p'ap gonfle ak lògèy. 5Moun ki gen renmen nan kè li p'ap fè anyen ki pou fè moun wont, li p'ap chache avantaj pa l', li p'ap fè kòlè, li p'ap kenbe moun nan kè. 6Moun ki gen renmen nan kè li p'ap pran plezi l' nan sa ki mal, li pran plezi l' nan sa ki vre. 7Moun ki gen renmen nan kè li sipòte tout bagay: nan nenpòt ki sitiyasyon, li toujou gen konfyans nan Bondye, li p'ap janm pèdi espwa, l'ap toujou moutre jan li gen pasyans."


Nan sa a nou ap rekonèt moun satan yo ki nan mitan nou:


- Yo manke pasyans, ak bon kè.
- Yo plen ak mechanste ak anvye tout kalite, yo pa janm satisfè. Yo twò atache ak bagay ki nan mond lan.
- Yo gonfle ak lògèy, e yo renmen atire laglwa ke yo pa gen ditou.
- Yo malonèt, egoyis, epi chache sèlman enterè yo.
- Yo gen kè yo plen ak anvi nan tout bagay.


Si legliz jodi yo plen ak egoyis ak mechanste, se paske legliz sa yo yo plen ak demon. Nan asanble vrè Pitit Bondye yo, se renmen k’ap renye, pataje, kominyon fratènèl, elatriye. Jodi a ou rankontre moun ki trè rich, ak moun ki trè pòv, nan menm legliz la. Pa gen moun ki pare yo pou pataje ak lòt. Pastè yo ak dirijan yo yo menm akimile, akimile, akimile ankò, nan pwen pou yo vin trè rich, e pou fè lwanj tèt yo nan richès yo, yo fyè de byen materyèl ki antoure yo, ak liks ensolan ke yo ap viv ladann nan. Yo mete tèt yo alèz, mete pitit yo alèz, epi mete fanmi yo alèz. Pandan se tan, kèk nan fidèl yo pòv, pafwa trè pòv. Tout chache sèlman pwòp enterè yo.


- Yo pase tan yo nan chache sa ki mal: Si nou vijilan, nou pral rekonèt moun sa yo pi fasil pa kritè sa a. Yo toujou ap chache sa ki mal. Pafwa yo akize nou nan sa ki mal, anvan yo reyalize apre ke yo te tronpe tèt yo. Epi anjeneral yo jwenn sa ki mal toupatou, menm kote ki pa gen okenn ditou.


- Yo rejwi yo nan enjistis: Yo jeneralman trè kontan lè kèk malè rive nou, trè mekontan lè bon bagay yo rive nou. Yo fristre lè yo wè frè yo reyisi. Yo rejwi lè yo wè nou anbarase. Se poutèt sa, chak fwa nou ap ansenye Verite a, yo la, e yo fè efò pou yo swiv ansèyman yo ak anpil atansyon; pa pou yo edifye tèt yo, men pou chèche nan ansèyman kèk pwen avèk sa pou yo kontredi nou ak anbarase nou si sa posib. Se sa yo t’ap fè dèyè Jezi. Pandan ke moun yo t’ap swiv Jezi chak jou pou yo edifye ak delivre, yo tou t’ap swiv Jezi chak jou, pou yo mete pyèj pou Li, pou poze’l kèk kesyon pou anbarase l'.


- Kè yo ranpli ak jalouzi, yo pa kapab rejwi lè frè yo reyisi. Yo mekontan lè frè yo beni. Yo swiv tras frè yo Kayen. Lè yo aprann ke yon frè ki te tonbe nan kèk peche, yo selebre; yo tèlman kontan, e li vin tounen yon sijè meditasyon ak pataj pou yo. Yo fè li yon gwo sijè konsolasyon.


- Kè yo ranpli ak konpetisyon ak rivalite nan tout kalite.


Nou pral rekonèt yo koulye a nan mitan nou, Senyè a vivan. Se pa nan don yo ke nou pral rekonèt yo, men pa fwi yo.


2.4.2- Etid Rom 16:17-18


"17M'ap ban nou yon dènye ti konsèy, frè m' yo: Veye kò nou ak moun k'ap simen divizyon, k'ap pale kont sa yo te moutre nou an pou fè moun ki kwè yo pèdi tèt yo. 18Moun konsa, se pa Kris la, Senyè nou an, y'ap sèvi. Se vant yo y'ap sèvi. Y'ap bay bèl pawòl, y'ap fè bèl diskou pou achte figi moun. Se konsa yo pran tèt ti inosan yo."


- Grenn satan sa yo pase tan yo pou koze bann divizyon ak eskandal nan mitan Pitit Bondye yo. Konnen ke divizyon se yon fwi satan, eskandal yo tou.


Pale de eskandal yo, Lik 17:1-2 di: "1Jezi di disip li yo: Ap toujou gen bagay k'ap fèt ki pou fè moun fè peche. Men, malè pou moun ki lakòz bagay sa yo rive. 2Li ta pi bon pou li si yo ta mare yon gwo wòl moulen nan kou l' epi yo voye l' jete nan lanmè; wi, sa ta pi bon pou li pase pou l' ta lakòz yonn nan ti piti sa yo tonbe nan peche." Lè nou wè sa ki ap tann moun ki ap koze eskandal, nou konprann ke li se yon fwi ke se sèlman pitit dyab la ka pote.


Pou retounen nan divizyon an, mwen pral fè yon klarifikasyon nan nivo sa a anvan mwen kontinye: Senyè a deklare nan Lik 12:51-53 "51Nou kwè mwen vin mete lapè sou latè. Mwen di nou: Non, mwen vin mete divizyon. 52Depi koulye a, yon fanmi ki gen senk moun va divize, twa kont de, de kont twa. 53Papa va leve kont pitit gason, pitit gason va leve kont papa, manman va leve kont pitit fi, pitit fi va leve kont manman, bèlmè va leve kont bèlfi, bèlfi va leve kont bèlmè." Ak Matye 10:36 kontinye pou li di: "Se pwòp fanmi nou ki va pi gwo lènmi nou."


Se konsa, Senyè a te vin mete divizyon sou tè a, e nou, Sèvitè Bondye yo k’ap swiv tras Senyè Jezi, se divizyon an yo rele nou pou mete. Men, ki kalite divizyon? Divizyon ant byen ak mal, divizyon ant Pitit Bondye yo ak pitit dyab la, divizyon ant limyè ak fènwa, divizyon ant verite ak manti. Se konsa, nou pa dwe etone ke ajan satan yo akize nou nan simen divizyon tout kote nou ale. Yo akize nou ke nou simen divizyon nan legliz yo, nan fanmi yo, elatriye. An reyalite se pa nou menm ki simen divizyon, se Levanjil Jezi Kris la, ki ekspoze travay fènwa yo a, ak divize moun ki vle abandone travay sa yo avèk moun sa yo ki vle pou yo rete nan zèv fènwa yo.


Divizyon ki se fwi satan an, se sa ki divize vrè Pitit Bondye yo ant yo. Se youn nan zam ki pi pwisan nan satan. Kòm li konnen Senyè a fè lwanj tèt li sèlman nan Inite, li toujou lakòz dezakò ant Pitit Bondye. Ajan li yo nan asanble yo, pase tout tan yo nan tripotay ak kalomni nan tout kalite, yo pase tan pou fè Pitit Bondye yo leve kont youn ak lòt.


Si ou konnen sa yo rele frè oswa sè ki espesyalize nan kalomni, konnen ke yo se demon. Ou rankontre nan gwoup sa a, anpil pastè ak madanm yo. Pafwa se pastè yo ak lidè yo yo menm, ki kenbe tripotay nan legliz yo, e souvan se madanm yo ki se lidè nan diferan gwoup kalomni, e tout kalomni nan asanble a pase nan yo. Si ou konnen fanm sa yo, konnen ke yo se lougawou.


- Vant yo vini an premye: Ke se moun ki fè yo rele yo senp kretyen oswa moun ki fè rele yo Sèvitè Bondye, yo tout se menm bagay la. Yo gen pou Bondye vant yo. Pou moun ki fè rele yo Sèvitè Bondye, li pral menm vin pi fasil pou nou pou rekonèt yo. Bagay Bondye yo pa yon priyorite pou yo. Menm lè yo nan ministè, se jis pou jwenn yon bagay pou manje, se pa Bondye y’ap sèvi. Se poutèt sa anpil pa pare pou fè mwend sakrifis pou Bondye. Yo konpwomi tèt yo chak fwa enterè yo menase.


2.4.3- Etid Jid


"Paske, gen kèk mechan ki gen tan fofile kò yo nan mitan nou. Se moun ki san respè pou Bondye. Yo pran renmen Bondye renmen nou an sèvi yon kouvèti pou fè dezòd. Yo vire do bay Jezi Kris ki sèl Mèt ak sèl Senyè nou an. Depi lontan yo te ekri nan Liv la ki kalite kondanasyon k'ap tann moun sa yo." Jid 4.


Bondye di byen ke yo te fofile nan mitan nou ... Li pa pale nou sou moun ki nan mond lan, men sou moun ki nan legliz yo. Senyè a presize ke yo se mechan, ki gen kondanasyon ki te ekri depi lontan, sa vle di, moun ki soti nan Lanfè, moun ki pa ka sove.


Moun sa yo chanje favè Bondye nou an pou kouvèti pou fè dezòd epi refize Jezi Kris sèl Mèt ak Senyè nou an. Plizyè nan yo se sa yo rele jodi a gran òm Bondye. Yo ale nan mond lan, denigre ak sabote Levanjil Jezi a, detwi lafwa moun ki enstab yo, ansenye pou yon benefis malonèt sa ki pa ta dwe ansenye. Yo preche sèlman lajan ak pouvwa. Anpil nan yo se predikatè nan divès kalite sotiz nou tande jodi a. Yo gen pou mesaj: Pwosperite, mirak, lafwa ki pèmèt jwenn bagay materyèl, ekimenism, ki vle di, melanje nan tout diferan poubèl fatra yo rele legliz, elatriye.


Ou pral rekonèt yo. Gen kèk ki ale tout kote pou vann don yo, yo vann onksyon, yo vann pouvwa, yo vann benediksyon, yo vann benediksyon espesyal, elatriye. Bagay ke yo pa gen pou tèt yo. Si omwens yo te vann sa yo te genyen! Yo vann gerizon pou malad yo. Malad la peye pou lapriyè daprè kalite maladi yo genyen. Gen lòt ki vwayaje e pwomèt mirak bay moun, pou atire yo e kolekte lajan.


Gen kèk moun ki vann bay fidèl yo sa yo rele twal beni, sa yo rele lwil beni, sa yo rele dlo beni, boutèy lwil yo rele lwil onksyon, elatriye. Lòt moun vann otokolan sa yo rele beni bay fidèl yo, pou kole nan kay yo ak sou machin, pou yo ka atire daprè yo menm, kontantman nan kay yo ak sou machin yo. Nenpòt ti objè madichon vann. Yo vann delivrans. Gen kèk moun ki fè sa yo rele "ki dam", e konsiltasyon an se peye, pri a depann selon chak ka. Apre konsiltasyon an, pri pwoblèm nan fikse daprè ki jan ka a konplike. Mwen mande ki jan relijye ka swiv moun sa yo san yo pa reyalize ke se ak demon yo nan afè. Èske nou bezwen pou yo di nou ke moun sa yo se demon yo ye?


 Lòt ankò se pastè nan legliz yo. Yo vann tout bagay. Nan asanble yo, tout deja ekipe tèt yo ak aparèy anrejistreman byen sofistike, pou anrejistre mesaj vid nan kontni ke yo fè yo, epi vann yo. Lè w’ap vizite youn nan asanble satan sa yo, nan fen mesaj la, anvan ou kite sal la, yo di ou ke CD mesaj jounen an deja ap vann. Mesaj yo prepare deja alavans, ak tit ki byen chwazi deja alavans, bwat CD yo prepare deja alavans, etikèt yo prepare alavans, tout bagay pare pou chak pyès lajan dwe kolekte a tan. Matye 10:8: "Se gratis nou resevwa, se gratis tou pou nou bay." Men, yo swiv chemen satan mèt yo. Avaris, renmen lajan an, se bagay sèlman ki kondwi yo. Yo pa diferan de frè yo a, Jida Iskariòt, yo tout renmen lajan a leksè.


Yo transfòme legliz yo an sant komèsyal. Yo chak ap chèche yon bagay pou yo vann. Yo tout kouri nan direksyon pou fabrikasyon ak vann liv. Menm moun ki nan mitan yo ki pa janm fini lekti Bib yo, yo deja ekri sa yo rele liv kretyen, pou vann. Gen lòt ki fè mizik ak pawòl degre malefik ke yo rele lwanj, byen vit mete yo sou CD, pou vann. Nan legliz yo, ou menm jwenn moun ki tou la k’ap vann kote ou ka achte bonbon ak bwason, ak manje ak bwè tou dousman pandan mesaj la ap preche anndan an.


Jodi a, pou ale nan legliz, sitou fò’w pa dwe bliye pran ase lajan, ak kanè chèk la. Apre distraksyon yo rele kil la, komès la kòmanse. Komès liv yo, Bib, CD, T-shirts avèk ekriti relijye sou yo, lòt ti gadjèt avèk ekri relijye ekri sou yo, postè, komès bagay yo manje, elatriye. Yo fè kay Bondye a tounen yon kachèt pou vòlè, Lik 19:45-46. Gen kèk nan gwo legliz satan sa yo te menm deja ekipe tèt yo ak machin pou tranzaksyon kat kredi yo. Yo te vin vrè makèt, tout modèn.


Se gratis nou resevwa, se gratis tou pou nou bay. Pa oze pale langaj sa a ak yo. Yo pral touye ou ak kout wòch. Lè yo fè yon mesaj ki ka anfòm sou yon CD, yo koupe l 'an moso, mete l' sou plizyè CD, pou jwenn plis resèt. Se poutèt sa libreri relijye yo ranpli avèk CD ki dire mwens pase yon èdtan. Menm kèk CD ki te deja fè, e ki te gen yon dire nòmal, yo refè yo ankò, pou koupe yo an moso, epi pou yo fè anpil CD: Yon Avaris ki ka jwenn eksplikasyon li sèlman nan satan.


Jodi a, yo tout ouvè boutik yo, ke yo rele "libreri kretyen". Ou ale nan sa yo rele libreri kretyen sa yo, ou jwenn tout abominasyon ki nan mond lan: Liv majik, bib satanik, jwèt demonyak, CD mizik satanik, estati, mask an bwa, an ajil, an asye, elatriye. Tout fòm abominasyon vann nan sa yo rele libreri kretyen sa yo. Epi chak asanble fè efò yo pou louvri boutik li. Se yon kous reyèl pou richès, yon renmen lajan depase.


Pou nou ki te bezwen plis disèneman pou rekonèt yo, nou genyen li kounye a. Se pou Bondye tout laglwa ye! N’ap rekonèt yo nan fwi yo, epi se pa nan popilarite yo.


Kèk nan demon sa yo ke nou rele Sèvitè Bondye, menm gen avyon prive, lòt menm gen sa yo rele chanèl televizyon kretyen. Se nan fwi yo ke nou pral rekonèt yo se pa nan richès yo. Mwen pran opòtinite pou avèti nou kont sa yo rele "televizyon kretyen". Konnen ke pa gen okenn televizyon kretyen. Se pi bon kalite sediksyon satanik.


Gen lòt ki gen gad di kò. Chak fwa yo deplase, ou wè yo antoure pa gad di kò yo. Yo montre nou konsa ke yo se bann demon, epi yo pa ka atann pwoteksyon ki soti nan Bondye. Vrè Sèvitè Bondye yo gen zanj Bondye yo kòm gad.


Ou pral rekonèt kèk majisyen pastè sa yo ak gwo bag yo nan dwèt yo, lòt menm ak chèn yo nan kou yo.


Jid 11 "Malè pou yo! Y'ap fè menm rout ak Kayen. Pou yo ka fè kòb, yo lage kò yo nan menm move chemen Balaram lan. Y’a mouri tankou Kore ki te peri nan fè rebèl ak Bondye." Ou pral rekonèt yo. Gen anpil pami pastè yo jodi a. Akoz de salè yo ak kèk benefis materyèl oswa menm pou prezève tit yo, yo pare pou ansenye tout manti posib, epi pou yo di nenpòt kalite kalomni kont moun ki preche Verite a.


Jid 12-13 "12Moun sa yo, se gate yo vin gate manje n'ap fè pou frè yo, …" Lè nou gen move zèb nan mitan nou, nou pa chape anba eskandal yo. Satan regilyèman passe nan yo pou sabote fèt nou yo, yo refwadi kè kontan nou an, yo lakòz kèk pwoblèm nan mitan nou, e lakòz nou fache. Kòm mwen deja eksplike pi wo a, moun sa yo se enstriman satan, e satan sèvi ak yo jan li vle. Si nou gen swadizan Pitit Bondye yo nan mitan nou, ki chak fwa yon sijè eskandal, nou pap gen okenn dout ankò menm.


"… Yo tankou nyaj van ap gaye nan syèl la san bay lapli. Yo tankou pyebwa ki pa janm donnen, menm nan sezon rekòt. Wi, yo tankou pyebwa yo derasinen epi ki fin mouri nèt. 13Yo tankou lanm lanmè lè lanmè a move. Y'ap pouse kim salte yo met deyò. Yo tankou zetwal ki pèdi rout yo. Bondye sere yon plas pou yo kote ki fè pi nwa a pou tout tan."


Jid 16 "Moun sa yo toujou ap bougonnen, y'ap plede plenyen sou sitiyasyon yo. Se enterè yo ase y'ap chache. Depi yo louvri bouch yo, se vante y'ap vante tèt yo. Y'ap flate tout moun pou yo tire avantaj sou yo."


Jid 19 "Se moun sa yo k'ap simen divizyon. Yo kite egzijans lachè dominen yo. Se pa Lespri Bondye a k'ap dirije lavi yo."


2.4.4- Etid Tit 3:10-11


"10Si yon moun vle mete divizyon, pale avè l' yon premye fwa, yon dezyèm fwa. Si li pa koute ou, pa okipe li. 11Paske ou konnen byen yon moun konsa fin pèdi. Sè pwòp peche li yo k'ap kondane li."


Si Senyè a mete anpil aksan sou divizyon an, e mande nou pou nou distanse tèt nou ak moun sa yo ki kreye li, se paske li konnen ke se sèlman pitit dyab yo ki ka pote fwi sa a. Pa gen okenn vrè Pitit Bondye ki pral pote fwi sa a. Nou pa’p janm wè, mwen di byen janm, yon vrè Pitit Bondye, entansyonèlman ap chèche mete de Pitit Bondye nan kont youn ak lòt, nan bi pou divize yo. Se pitit satan yo ki, entansyonèlman, fè aranjman pou yo mete Pitit Bondye nan kont youn ak lòt. E tout bagay sa yo se pou yon sèl objektif, divize yo. Pa bliye ke satan ak ajan l' yo totalman opoze ak inite Pitit Bondye yo. E Bondye mande nou byen klè pou nou distanse nou apre yon premye ak yon dezyèm avètisman ak moun sa yo. Èske nou panse ke Senyè a, ki dezire sèlman inite pitit Li yo, ka toujou mande nou pou distanse tèt nou ak lòt Pitit Bondye yo? Repons lan se absoliman: NON. Donk se de pitit satan yo Li ap pale; se poutèt sa Bondye mande nou pou distanse tèt nou ak yo. Fòk ansèyman sa a trè klè pou nou kounye a.


2.4.5- Lòt eleman pou rekonèt yo


Men kèk lòt pwen e avèk yo nou ka rekonèt move zèb la nan legliz yo:


2.4.5.1- Manti a


Yo bay manti tèlman ke menm nan kay Bondye a, yo bay manti. E menm lè ou trape yo, yo soutni manti yo a avèk fèmte. Se pa etonan. Semans papa yo dyab la nan yo. Nou konnen mezanmi, ke menm lè nou rive pafwa kite kèk pawòl fo soti nan bouch nou, nou fè atansyon kan nou nan kay Bondye a. Pou yo li se diferan; kay Bondye a oswa prezans Bondye anyen pa chanje nan li.


Anpil fwa, mwen tonbe sou kèk nan sa yo rele pastè yo. Osito ke yo reyalize ke ansèyman mwen yo kapab louvri je Pitit Bondye yo, yo kouri dèyè’m, epi yo bay manti a Pitit Bondye yo di yo ke mwen te eskize yo, e ke a koz yon sèten ijans, mwen chanje pwogram, pwomèt ke mwen t’ap tounen pita.


Yon lòt menm ki, anvan premye ansèyman an mwen te fè a, te deja pwograme m' pou yon dezyèm, te trouve li te pran nan pwòp pèlen li. Moun li yo te kaptive pa premye ansèyman mwen te bay yo, t’ap tann dezyèm ansèyman avèk enpasyans. Rimè yo te kouri alantou vil la, di ke gen yon nouvo nonm Bondye ki vini, e ki preche mesaj ki diferan ak ledven farizyen yo ke yo abitye koute. Dezyèm jou ansèyman an, sal la te chaje. Moun yo te soti toupatou. Koulye a, yon bagay te dwe fè. Li te nesesè pou yo prepare yon manti, pa sèlman nenpòt kèl manti, yo te pè pou yo pa kalonnen ak kout wòch. "Erezman", yo pa janm manke manti. Li menm ak ekip lidè li yo, te ranje trè vit avèk yon lòt sa yo rele pastè, se konsa ke li te vin ansenye sou sijè ke mwen te sipoze ansenye sou li a, yo eskize tèt mwen bay foul moun yo ki te deplase a, di yo ke mwen te gen yon anpechman toudenkou nan dènye minit, e ke malgre tout dezi mwen pou mwen te la, mwen pa t' kapab. Mezanmi, gade nivo san fwa demon yo di manti a avèk pèp Bondye a!


Yon lòt menm ankò ki te pwograme mwen pou’m ansenye dimanch ki vin apre a, e ki te fè erè pou anonse sa a fidèl li yo, te anile ansèyman mwen an lè li te reyalize ke mwen pa t' pare pou’m kite verite Jezi Kris la pou di pito verite pa li yo. E kòm fidèl li yo ki te tande pale de mwen, ak moun mwen te bay kèk egzòtasyon anvan, yo t’ap tann mwen nan dimanch, anbarasman te kòmanse. Li te nesesè pou yo envante yon manti byen vit. E kòm yo se ekspè nan jaden manti a, yo toujou enspire. Li te vini nan dimanch sa a, li eskize li devan fidèl li yo, li te di yo ke anvan li te programe’m pou jou sa a, li te bliye ke sa ta fè dezyèm dimanch ke li pat preche, e ajoute ke daprè bib papa yo a, yon pastè pa ka depase de dimanch san li pa pale ak pèp li a. Ou konnen yo se pastè dimanch. Lòt jou yo pa sèvi yo anyen. Li te tèlman flagran ke moun ki te nan semans Bondye a nan legliz sa a, te konprann ke pastè yo a te nan dyab.


2.4.5.2- Tripotay ak kalomni


Konnen ke pa gen okenn vrè pitit Bondye ki ka pote fwi sa a. Se pitit satan yo ki pase tout tan yo nan tripotay ak kalomni. Yo fè sa sèlman nan bi pou yo kreye divizyon ant Pitit Bondye yo. Peche sa a fè pati peche yo ki pa ka komèt aksidantèlman oswa pa feblès. Okenn pitit Bondye ki nan feblès pa ka entansyonèlman chèche divize lòt Pitit Bondye yo. Se konsa, pa kite nou sedwi pa swadizan sa yo rele repantans ke ajan satan sa yo fè lè nou atrape yo k’ap monte bann istwa nan tout kalite pou yo eseye divize frè yo.


2.4.5.3- Fo jenewozite


Yo trè anvi pou montre jenewozite, pou sedwi moun ak fè wè tèt yo. Avèk yon ti vijilans, nou pral fè distenksyon ant kalite jenewozite sa a. Yon jenewozite trè atifisyèl, ki pa natirèl.


2.4.5.4 - Fo pwofesi ak fo vizyon


Mwen ankouraje nou, frè m 'yo, pou nou fè atansyon ak moun k’ap bay fo pwofesi yo, fo vizyon, ak fo rèv. Objektif la sèlman se devye nou soti nan chemen dwat la.


2.4.5.5- Trayizon


Yo jwe wòl papa yo dyab la, nan mitan nou. Yo la pou yo trayi nou. Lè yo avèk nou, nou panse ke yo se frè nou, pandan ke yo la pou yo espyone, ak trayi ou.


2.4.5.6- Akizasyon yo


Semans papa yo nan yo, pa bliye sa. Yo sèlman ap chèche akize nou. Malgre ke nou fè bon bagay, yo pa sezi. Tout sa y’ap atann, se mwendr erè ke nou komèt. E menm lè yo pa jwenn fot nan nou, yo kreye yo. Semans papa yo nan yo, pa bliye sa. Yo sèlman ap chèche akize nou. Kèlkeswa bon bagay nou fè yo, yo pa sezi nan li. Tout sa yo atann se mwendr erè nou fè. E menm lè yo pa jwenn fot nan nou, yo kreye yo. Lè bann kòlèg yo a ki te avèk Jezi yo pa t' jwenn anyen pou akize Jezi, yo te di ke Jezi te rele tèt li Pitit Bondye, e ke li te di li t’ap rebati tanp lan nan twa jou. Epi, lè bann frè yo a ki te avèk Danyèl pat jwenn anyen kont Danyèl, yo te di ke Danyèl lapriyè twa fwa nan yon jounen. Yo pa janm manke anyen pou di kont nou.


2.4.5.7- Tante Bondye


Yo konnen ki jan yo reyèlman tante Bondye. Pandan ke kèk nan ajan dyab lougawou sa yo nonmen Jezabèl yo ke yo rele fanm pastè, fanm evanjelis, fanm doktè, elatriye. Se bann lòt lougawou yo yo menm ki nonmen tèt pastè, evanjelis, doktè, profetès avèk yon ministè otorite, e menm apot. Jiska dènyèman, menm sèk katolik la ki aktivman e san konplèks, e ki byen rekonèt kòm yon legliz mouri ki pa genyen okenn konsiderasyon pou Bondye, yo pa azade leve fanm "prèt". Men, sa yo rele legliz vivan, gen fanm pastè, fanm evanjelis, fanm doktè oswa pwofesè, elatriye. Pa sezi, mezanmi; yo se demon antre yo. Yo la pou simen konfizyon nan travay Bondye a.


Bib pa trè difisil poutan pou konprann. Nan Bib la, Bondye entèdi fòmelman pou fanm nan ansenye ou pou pran otorite sou gason. Sa ke nou li nan 1Timote 2:11-14 "11Ke fanm nan koute enstriksyon an an silans, avèk yon soumisyon nèt. 12Mwen pa pèmèt fanm ansenye, ni pou pran otorite sou gason; li dwe demere nan silans. 13Donk Adan te fòme an premye, Èv answit; 14e se pa Adan ki te sedwi, se fanm nan ki, te rann li koupab de transgresyon."


La nou sot, li sa ke Bondye te di. Men demon yo te eseye chak fwa pou prouve nou ke se pa Bondye ki te di, men pito Pòl. Kite’m prouve nou ke se pa Pòl ki te di, men byen Bondye, e kite’m fèmen bouch demon sa yo pa pawòl Bondye a, e prouve nou kòman Bondye depi nan kòmansman te deja fèmen bouch demon sa yo, paske’L te konnen yo depi nan kreyasyon an. Se san rezon ke mwen souvan ap pèdi tan pou bay yon ansèyman apa sou ministè fanm. Paske sijè sa a li pi senp pou eksplike pa Bib la.


Demon sa yo di nou ke se Pòl ki te di, e bann lòt di ke se te pou Korentyen yo. Premyèman, desizyon Bondye pou entèdi fanm ansenye ou pou pran otorite sou gason an, pat pran sou tan Pòl la. Desizyon sa a la depi nan kreyasyon an. Pòv Pòl pat ankò egziste. Dezyèmman, desizyon Bondye pou entèdi fanm pou ansenye ou pou pran otorite sou gason an, pat pou Korentyen yo, paske kan Bondye te pran desizyon sa a, Korentyen yo pat ko egziste. Desizyon Bondye a donk travèse epòk yo. Li pat enfliyanse ni pa Ansyen Alyans lan ou Ansyen Testaman an, ni pa Nouvo Alyans lan ou Nouvo Testaman an. Desizyon sa a soti tou dwat nan plan inisyal Bondye. Li soti nan kreyasyon an, e Bondye revele nou poukisa desizyon sa a, nan vèse 13 sa a: "Donk Adan te fòme an premye, Èv answit."


Desizyon Bondye pou entèdi fanm pou ansenye ou pou pran otorite sou gason an donk se yon desizyon ke Bondye te pran depi nan kreyasyon an, kan Li t’ap kreye Adan an premye. Desizyon sa a donk pa depann ni de Ansyen Testaman an, ni De Nouvo Testaman an; Li pa depann ni de Pòl, ni de Korentyen yo; li pa depann ni de profesi Jowèl la nan Jowèl 2:28-32, ni de akonplisman profesi Jowèl la nan Travay 2:1-21. Li pran orijin li depi nan kreyasyon an.


Pòl donk pat entèdi fanm pou ansenye ou pou pran otorite sou gason paske fanm Korentyen yo te konn pale anpil ou paske te gen dezòd nan legliz Korentyen yo; Se te Bondye ki te entèdi fanm nan pou pa ansenye ou pou pran otorite sou gason paske Li te chwazi pou kreye Adan an premye. Ansèyman sa a li si difisil pou konprann?


Alò nou konprann ke ti plezanten sa a k’ap ajite yo tout kote a e fè yo pase pou bann ansenyan pawòl Bondye, se bann demon ki pap ansenye laverite, menm si yo te konnen’l. Yo la pou akonpli ministè lisifè mèt yo a. Yo vle angaje pi gran nonb moun pou Lanfè a. E yo vle fè’l trè rapidman, donk tan yo a fini.


Donk pa kite sèpan ki gen pwazon sa yo enpresyone nou ankò menm k’ap pale nou de "egzejèz", ou "emenetik", e k’ap alinye bann ti mo ke yo inyore sans lan, jis pou etone enjenis yo. Pou ban nou lenpresyon ke yo se vrèman moun ki konnen, y’ap vann andetay bann enepzi nan jan sa a "yon tèks ki pa nan kontèks li se yon pretèks". E inyoran yo aplodi e kite yo vale yo. Kèk nan sèpan sa yo ale byen pou di ke bann fanm te ansenye apot Pòl. Kan nou tande demon sa yo ap pale, pa bliye ke non biblik ke yo site yo yo pa non ke nou konnen yo, men pito non bann demon nan mond yo a, ke y’ap itilize pou anbouye pitit Bondye yo. Donk apot pòl ke y’ap pale de li a, se yon demon nan mond fènwa yo a, e se pa vrè Apot Pòl Bib la.


2.4.5.8- Opozisyon ak Bondye


Pitit dyab sa yo te toujou opoze ak Bondye, tankou ansyen kòlèg yo a Kore, Datan, ak Abiram te konn fè sa (Nonm 16). Yo konteste otorite Bondye a, yo opoze yo avèk vrè Sèvitè Bondye yo, e yo menm tou yo pran tèt Sèvitè Bondye yo. Se konsa yo leve tèt yo ansyen e leve moun ansyen tankou diskalifye pou tit Ansyen Legliz la, selon pawòl Bondye. Li sifi pou nou pou konnen ansèyman Bib la konsènan Ansyen Legliz yo, n’ap konprann ke okenn nan demon sa yo pa kalifye pou yo rele Sèvitè Bondye. N’ap jwenn ansèyman sou "Ansyen Legliz la" sou sit www.mcreveil.org a. Mwen konseye nou pou li’l. L’ap afranchi nou e ap ede nou pou pa janm tonbe nan pyèj demon sa yo k’ap egare nou yo menm ankò. Pa bliye ke Sali nou an li presye, e ke Lanfè a li reyèl e etènèl.


2.4.5.9- Chache fot nan frè yo


Yo pase tout tan yo ap chache fot nan Pitit Bondye yo. Pa gen yonn nan fot nou k’ap pase inapèsi nan je yo. Yo pa wè pil bann aksyon nou yo ke nou fè yo, yo wè sèlman kèlke fot nou yo, epi yo konnen ki jan pou fè yo vin pi gwo. Avèk fot nou yo, demon sa yo konsole tèt yo.


2.4.5.10- Yo rejwi nan peche frè yo


Si nou gen nan mitan nou, sa yo rele kretyen ki gen kè kontan chak fwa yo tande ke yon pitit Bondye komèt yon peche, konnen ke yo se demon. Yo ap toujou kontan lè yon malè rive nou. Osito ke yo tande ke nou te komèt yon peche, yo gaye nouvèl la tout kote, e fè l' sijè prensipal nan tout konvèsasyon yo. Sonje ke yon vrè pitit Bondye pito nan tristès lè li tande ke yon frè te peche. Se moun nan satan ki nan kè kontan chak fwa ke mèt yo a reyisi trape nou nan youn nan pèlen li yo.


Mank soumisyon, rebelyon, revòlt, awogans, mank padon, eksè nan salte ak dezòd, ak saf, se tout bagay ki karakterize yo.


2.5- Sekrè pou fèmen bouch pastè demon yo


Mwen konnen ke genyen plizyè pitit Bondye inyoran ki kite trè souvan bann ajan satan abil pou jwe avèk mo nan Bib yo pou pètibe yo. Ajan Lanfè sa yo yo te fè nan mond yo bann fo ansèyman ki dwe ede yo pou egare pitit Bondye nayif yo e inyoran yo. E kòm yo konnen deja ke doktrin demon yo a pa nan Bib la, e ke yo p’ap janm jwenn yon vèse nan Bib la pou soutni doktrin satanik yo, yo te resevwa tout filozofi k’ap pèmèt yo pale anpil pou pa di anyen, nan fason pou anbouye pitit Bondye nayif yo, e ba yo lenpresyon nan fen, ke yo te di bann bagay.


M’ap ban nou yon sekrè k’ap pèmèt nou pou fèmen bouch sèpan sa yo chak fwa, e pou nou pa janm tonbe menm ankò nan pyèj pou fè demon sa yo tronpe nou. Depi ke pastè demon yo ak lòt ajan satan yo kòmanse pou devlope yon doktrin ki kontrè avèk doktrin Kris la ki enonse nan Bib la, nou dwe kenbe nan lespri nou ke pastè satan sa yo ap eksele nan metye divagasyon an. Yo genyen bann diskou ekstravagan. E kan yo kwense e pa konn kisa pou yo di ankò menm, yo pèdi konplètman tèt yo. Lòske yo retrouve yo bouke avèk agiman, yo kòmanse pou ale nan tout sans yo; yo egare tèt yo pandan y’ap egare nou. Yo kòmanse aranje bann mo san sans nan yon enkoyerans pou koupe souf; yo eseye pou enpresyone nou nan sèvi avèk bann mo ke yo inyore sans mo sa yo yo menm. Yo menm ki pa konprann anyen nan sa ke Bib la di nan lang yo a, yo kòmanse pou ban nou entèpretasyon Bib la an Grèk ak an Ebre.


Plizyè nan demon sa yo yo tèlman pretansye yo pote sèlman tit ekstravagan yo. Kèk fè yo rele yo gran bishop, bann lòt jeneral bondye. M’ap raple nou ke kan yo fè rele yo jeneral bondye, se pa Bondye nou an. Y’ap pale byen de bondye yo a lisifè. Bondye nou an pat bay pèsonn tit jeneral sou tè a. Ke mesaj sa a klè yon fwa pou bon. Konnen donk ke tout ti plezanten sa yo ki fè yo rele yo a jeneral bondye yo ak tout sa yo ki pote bann gran tòj pou enpresyone foul la, yo se bann demon. Se bann ajan Lanfè. Se bann moun ki fòme nan mond fènwa a e yo voye yo nan chan Bondye a pou kreye divèsyon ak detounen maksimòm pitit Bondye yo. Pou tande yo pale, nou pa bezwen disèneman pou konprann ke se pa yo menm k’ap pale a. Se ban demon ki nan yo k’ap pale chak fwa ke sèpan sa yo ouvè bouch yo. Malè pou moun k’ap koute yo.


Pou evite pou fè chak fwa bann ansèyman initilman long nan bi pou kontredi demon sa yo, mwen ban nou yon sekrè. Pou fèmen bèk demon sa yo yon fwa pou tout, men sa ke nou dwe fè. Chak fwa ke demon sa yo kòmanse ap pale pa bann agiman ki fonde sèlman sou van, e ki jwenn orijin yo sèlman nan mond satan an, mande yo pou ban nou jis yon sèl vèse nan Bib la ki soutni foli yo a. Pa egzanp:


Depi ke nou anfas demon sa yo k’ap di nou ke Jezi Kris se Bondye Papa, Pitit la ak Sentespri a, pa kite yo anbouye nou avèk filozofi satanik yo a ki fèt pou pale pandan bann èdtan pou pa di anyen. Ba yo vèse ki ekri nwa sou blan e ki di ke Jezi Kris se Pitit Bondye, … ou ke Jezi Kris se Bondye, … ou ke Jezi se Kris la. Mande yo an retou yon sèl vèse ki ekri nwa sou blan e ki di ke Jezi Kris se Bondye Papa, ak yon lòt ki ekri nwa sou blan e ki di Jezi Kris se Sentespri a. E si yo pa ban nou vèse sa a, kouri dèyè demon sa yo e pa pèdi menm ankò yo sèl segond pou koute yo. N’ap jwenn ansèyman konplè konsènan divinite Kris la sou sit www.mcreveil.org a.


Menm fason an, lòske yo di nou ke fanm dwe ansenye, fè menm jan an. Montre yo la kote se ekri nwa sou blan ke fan nan pa dwe ansenye. Si yo pakab fè sa, kouri dèyè yo. Mwen te deja di nou demon sa yo pap janm kapab ban nou yon vèse biblik konsa, piske sa pa egziste. Se de manyè sa a ke n’ap trape pastè satan yo. Yo kite chak fwa sa ke Senyè a te di, e yo sèlman ansenye kontrè a, e tante dezespereman pou prouve ke kontrè pawòl Bondye a se vre.


"… Anpeche nou pale avèk payen pou yo ka sove, an sòt ke yo sispann mete sou peche yo..." 1Tesalonisyen 2:16


3- MOUN K'AP TWONPE MOUN YO


"13Moun sa yo, se pòz apòt yo y'ap pran. Y'ap bay manti sou travay yo, y'ap fè tèt yo pase pou apòt Kris la. 14Pa gen anyen la a ki pou fè n' sezi: ata satan ka ranje kò l' pou l' pran pòz yon zanj limyè. 15Si moun k'ap sèvi satan yo pran pòz moun k'ap sèvi sa ki byen, pa gen anyen ki dwòl nan sa. Men, bout pou bout y'a jwenn sa y'ap chache a." 2Korint 11:13-15.


Sa yo rele gwo zòm Bondye sa yo, ki popilè yo e ki ranpli mond lan jodi a, se moun k'ap twonpe moun, se sa ki, ajan satan yo. Yo se demon. Se pa Jezi Kris ke y’ap sèvi, men lisifè mèt yo. Isit la se kèk eleman ki pèmèt nou rekonèt moun sa yo k'ap twonpe moun, sa vle di, demon sa yo ki swadizan gwo zòm Bondye:


3.1- Yo trè renmen lajan


Pou byen konprann nosyon sa a renmen lajan an, nou pral etidye pasaj 2Pie 2 a.


"1Malgre sa, te gen kèk fo pwofèt nan mitan pèp Bondye a nan tan lontan. Konsa tou, va gen kèk direktè nan mitan nou k'ap bay manti. Yo pral vin ak yon bann bèl pawòl ki pa vre pou yo seye pèdi nou. Y'ap vire do bay Mèt la ki te delivre yo. Y'ap rale yon chatiman sou tèt yo k'ap detwi yo lapoula. 2Anpil moun pral swiv yo nan sa y'ap fè ki mal yo. Konsa, y'ap lakòz moun pale chemen laverite a mal. 3Nan kouri dèyè lajan, yo pral esplwate nou ak yon bann manti. Men, depi lontan moun sa yo deja jije, nanpwen chape pou yo." 2Pie 2:1-3.


Byen-neme, nou reyalize kounyeya ke pèp Bondye a ap peri paske yo abandone konesans. Bondye pa t' chwazi pou fè revelasyon sa a yon sekrè. Li te mete tout bagay a dispozisyon nou. Tout bagay klè nan Bib la. Men, konbyen moun ki toujou chèche Bondye ak tout kè yo? Bondye te di nou nan Jeremi 29:13-14 "13N'a chache m', n'a jwenn mwen, si nou chache’m avek tout ke nou. 14Wi, m'a kite nou jwenn mwen. Se mwen menm ki di sa…"


Se pou nou egzaminen 3 premye vèsè sa yo: Bondye di nou klèman ke nan menm fason an ke te gen fo pwofèt nan mitan pèp la, pral gen nan mitan nou fo doktè, ki pral bann legliz avèk estrikti ki pa gen anyen pou wè ak Bondye, ansenye bann doktrin ki pa gen anyen pou wè ak doktrin Kris la. Malerezman, anpil moun swiv yo nan sotiz yo. A koz de yo menm, verite a totalman kalomni. Pa gen okenn diferans ankò ant yon legliz ak yon konpayi prive. Pa gen okenn diferans ankò ant yon sa yo rele asanble kretyen ak yon magazen. Ou tande jodi a monden yo ap di nou ke si ou vle vin rich, fòk ou jis kreye yon legliz. Kèl wont! Anpil moun pa vle kwè nan Bondye ankò, yo di pastè yo se magwouyè, ke se vrè biznis Sèvitè Bondye yo ap fè; paske san yo pa disène, moun yo rele yo Sèvitè Bondye. Koulye a, konnen ke yo se sèvitè satan, demon sou fòm moun.


Nan kouri dèyè lajan, yo pral esplwate nou ak yon bann manti. Yo gen anpil metòd jodi a, pou blofe e vòlè inyoran yo, ak pou detwi pèp Bondye a. Yo voye lèt bay moun nenpòt ki jan pou mande yo lajan. E sedwi moun sa yo, yo rele yo patnè. Patnè ke yo pa janm te konnen, patnè ke yo pa menm konn lavi yo. Yo pa konnen anyen sou eta espirityèl nou, men yo rele nou patnè.


Nan kouri dèyè lajan, yo vwayaje ak liv pou vann. Epi le pli vit ke yo rive, yo pran tan ki sipoze se tan ansèyman an, pou fè piblisite liv yo. Yo pral di nou ke liv sa yo anjeneral pi chè, men pou okazyon an, yo pral vann yo nan yon pri redwi. Epi, yo ankouraje ‘n pa manke opòtinite sa a. Pawòl sediksyon yo a pouse nou byen vit achte vèsè satanik sa yo, bann zagribay sa yo yo rele liv kretyen yo. Gen menm kèk la dan yo ki mande fidèl yo pou li liv sa yo pito, bay yo manti ke Bib la difisil pou konprann, e ke yo byen senplifye bagay yo pou yo nan liv yo a. Yo pa diferan de sèk Temwen Jewova yo ak Mòmon yo.


Nan kouri dèyè lajan, yo vwayaje ak anvlòp ki deja enprime pou mande lajan. Yo souvan gen tit mesaj yo deja enprime sou anvlòp yo, kreyon, ak lòt gadjèt ... pou yo ka kolekte lajan. Yo pwomèt nou benediksyon ak benediksyon espesyal si nou bay anpil lajan. Yo fè piblisite liv yo ak CD yo. Yo òganize seyans vant ozanchè nan legliz yo. Yo ankouraje fidèl yo pou li liv ki ekri swa pa yo menm oswa pa konpayon yo. Yo pase tout tan yo ap vante liv yo bay fidèl yo, pou yo distrè yo pou yo pa li Bib la, paske yo konnen si w’ap li Bib la, ou pral libere. Ou pral rekonèt yo kounye a. Ke yo anpil!


Nan kouri dèyè lajan, yo louvri sa yo rele lekòl teyoloji ak enstiti biblik, pou kolekte lajan fidèl inyoran yo, pwomèt yo y’ap fè yo "sèvitè Bondye", "venkè", "chanpyon" elatriye. Se nan lekòl yo ke sèvitè bondye yo a resevwa fòmasyon. Gen lòt demon ki te kreye lekòl pou inisyasyon nan maji, ke yo rele "lekòl pwofèt". Se pa Bondye ankò ki fè pwofèt, se nan lekòl yo ke yo fabrike yo jodi a.


Youn nan fòs yo nan pastè satan sa yo, se bay moun yo ki rive nan legliz la tit byen vit, nonmen yo epi ba yo responsablite pi vit ke posib, yo anpeche yo kite legliz la. Se poutèt sa, menm lè nou atire atansyon moun yo jodi a pou eta pouri anviwònman ke yo trouve yo, yo reyalize ke se vre. Men, lè yo vle soti la, yo panse a tit yo ke yo pral pèdi, epi yo rete la. Satan trè byen reyisi nan plan l' yo.


Yon lòt pwen fò nan demon sa yo se entimidasyon. Lè je nou louvri sou sotiz yo, epi nou vle reyaji, yo itilize entimidasyon, yo brandi yo sou vag menas yo ak madichon an. Yo di nou ke yo pral madichonnen nou, e ke Bondye pral frape nou. Pou sa, yo site ka Moyiz la, Arawon ak Miryam nan. Yo fè nou pè, yo di ke yo pral lapriyè, epi nou pral seche. Yo brandi sou otorite ke yo pa gen ditou. Epi kòm inyoran yo pa konn anyen nan Pawòl Bondye a, yo kòmanse tranble, epi yo rete esklav demon sa yo.


O byen-neme, si sèlman nou te konnen ke moun sa yo Bondye pa menm konnen yo! Nou tranble devan moun ki dwe tranble devan nou. Kèl foli! Se pa sa ki mond tèt anba a? Nou pè pou madichon ki pap janm ka gen efè. Pawòl Bondye a di nou nan Pwovèb 26:2 "Madichon pa ka fè ou anyen si ou pa antò. Se tankou ti zwazo k'ap vòltije sou branch bwa, ziwondèl k'ap vole nan syèl la yo ye."


Yo esplwate inyorans Pitit Bondye yo konsènan pawòl Bondye a. Kòm yo konnen ke Pitit Bondye yo pa li Bib la menm ankò, yo esplwate kèk vèsè, tòde sans yo, pou kenbe Pitit Bondye yo prizonye. Lòske Pitit Bondye yo reyalize tèt yo ke sa yo rele legliz yo te vin yon anviwònman ensipòtab, epi vle ale deyò, demon sa yo site Ebre 10:25 yo ki di: "Pa pran egzanp sou moun ki pran abitid pa vin nan reyinyon nou yo. Okontrè, se pou yonn ankouraje lòt fè sa, koulye a pi plis pase anvan, paske nou wè jou Senyè a ap pwoche." E kòm nan inyorans Pitit Bondye sa yo pa konnen ke yo se bann asanble satanik, yo tonbe nan pèlen an, epi yo rete nan asanble sa yo, yo pase tout tan nan bougonnen. Tout panse nan kè yo pote chak jou sèlman sou komès, nan chache lajan. Yo gen kè ki egzèse pou renmen lajan an ak lanmou pou bagay mond lan. Men, Bib la di nou nan 1Jan 2:15 "Pa renmen lemonn, ni anyen ki soti nan lemonn..."


Men, depi lontan moun sa yo deja jije ...: Mwen te deja di nou ke moun sa yo se pitit kondanasyon, yo se pitit pèdisyon. Yo se demon. Yo ap fè travay yo. Tan yo rive, e yo ap òganize tèt yo pou fòme gwo legliz inivèsèl la ke antikris la pral gouvènen ladann. Kèk tan de sa, yo tap kondane Katolik yo, yo tap rele katolik la sèk. Yo tap akize Katolik yo k’ap adore yon demon ki rele "vyèj mari", e y’ap prostène tèt yo devan estati ak zidòl bèbè. Langaj yo chanje. Yo di kounye a: "Frè Katolik nou yo". Kòm tan an rive pou mete lòd nan aktivite mèt yo a satan, yo kòmanse ap ini yo.


"4Bondye pa t' fè pa zanj ki te fè peche yo. Li te voye yo jete nan lanfè, li lage yo nan gwo twou kote ki fènwa anpil la, l'ap kenbe yo la pou yo tann jou jijman an. 5Bondye pa t' fè pa moun nan tan lontan yo. Men, li te delivre Noe, yon nonm ki te mache dwat devan li, ansanm ak sèt lòt moun lè li te voye gwo inondasyon an sou mechan yo. 6Li te kondannen lavil Sodòm ak lavil Gomò pou yo te disparèt, li fè yo tounen sann, pou sa te sèvi yon egzanp pou tout mechan ki gen pou vini apre yo. 7Men, li te delivre Lòt, yon nonm dwat ki te pran lapenn lè l' te wè move bagay mechan yo t'ap fè. 8Paske, nonm dwat sa a ki t'ap viv nan mitan yo a, lè li te wè, lè li te tande tout bagay mal moun sa yo t'ap fè, se chak jou li santi kè l' t'ap fann, paske li t'ap viv dwat devan Bondye. 9Konsa, Bondye konnen ki jan pou l' delivre moun k'ap sèvi l' yo nan mitan eprèv. Men, li kite mechan yo pou l' ka peni yo jou jijman an, 10sitou moun k'ap viv pou lachè ak tout egzijans li yo, moun k'ap meprize otorite Bondye a. Moun sa yo gen je chèch konsa, yo awogan. Yo pa menm pè pale pouvwa yo ki nan syèl la mal. 11Menm zanj yo ki gen plis fòs ak plis pouvwa pase moun sa yo pa pote move akizasyon kont pouvwa ki nan syèl yo devan Bondye."


"12Mesye sa yo menm, yo tankou bèt ki san konprann, k'ap viv daprè ensten yo epi ki la sou latè pou moun kenbe touye. Yo pale mal sou bagay yo pa konnen, yo gen pou yo peri menm jan ak bèt. 13Yo gen pou yo soufri pou tout sa yo te fè moun soufri. Yo pran plezi fè debòch gwo lajounen. Se yon wont, se yon eskandal lè moun sa yo k'ap pran plezi yo nan fè sa ki mal chita sou menm tab ak nou lè n'ap fè fèt. 14Je yo kale sou tout fanm. Se tout tan y'ap fè peche. Yo pran tèt moun ki fèb yo nan pèlen. Nanpwen moun renmen lajan tankou yo. Se moun ki anba madichon. 15Yo kite chemen ki dwat la, yo pèdi wout yo nèt. Yo pran swiv chemen Balaram, pitit Bozò a, ki te fè sa ki mal poutèt lajan. 16Men, yo te kouri dèyè l' pou mechanste li a: yon bourik ki pa menm gen lapawòl te pale avè l' tankou yon moun. Se sa ki te fè pwofèt la sispann aji tankou moun fou."


"17Moun sa yo tankou sous dlo ki cheche, tankou nyaj gwo van ap pote ale. Kote ki fènwa anpil la ap pare tann yo tou. 18Y'ap pale ak awogans pawòl ki pa gen sans. Avèk lavi lib y'ap mennen pou satisfè lachè a, y'ap pran tèt moun ki fèk ap chape nan mitan moun k'ap viv nan manti yo. 19Yo pwomèt y'ap ba yo libète. Men, yo menm se esklav movèz vi a yo ye. Paske, yon moun esklav tout bagay ki dominen sou li. 20Moun ki rive konnen Jezi Kris tankou Senyè ak Sovè li, li fin chape anba tout vye bagay mal ki nan lemonn. Si apre sa, li tounen mele ladan yo ankò, si l' kite bagay sa yo pran pye sou li ankò, l'ap pi mal pou li pase jan l' te ye anvan an. 21Sa ta pi bon pou li si l' pa t' janm konnen chemen dwat la, pase pou, lè li fin konnen l' lan, li vire do bay kòmandman li te resevwa nan men Bondye a. 22Sa ki rive yo a moutre sa provèb la di a se vre: Chen an tounen vin manje sa li te vomi an. Lave manman kochon an, li al woule nan labou ankò."


3.2- Yo chèche lwanj ki soti nan men lèzòm


Yo tout jwenn tout bèl glwa yo nan kantite moun yo gen nan poubèl fatra yo a ke yo rele legliz yo. Yo deja gen moun ki chaje pou konte moun pou yo chak dimanch, pou wè konbyen moun ki gen nan sal la.


Nou pral rekonèt yo. Yo sèlman pale an tèm de kwasans legliz la. Yo tout nan konpetisyon, pou wè kiyès moun ki gen pi gwo mache santral la, epi ki moun ki pral preche devan pi gwo piblik la. Sa ki ta dwe yon wont pou yo, fè pito kè kontan yo. Yo fè grandizè ke yo preche devan dè milye de moun. Yo fè piblisite zèv yo. Epi pou rezon sa a, chak fwa yo deplase, yo prezante yo pa divès mirak ke yo di ke yo te fè; pa prèch yo fè devan yon santèn oswa de san mil moun; pa foto bekiy, chèz woulant ak lòt objè yo di ke yo ranmase apre prèch yo; pa kantite milye moun yo genyen nan fatra yo; elatriye. Ant yo, respè youn pou youn depann swa sou gwosè poubèl fatra yo, oswa sou richès yo, oswa popilarite li, oswa sou kantite sikisal li genyen, sa vle di legliz ke li kreye ou fonde, elatriye. Ou konnen ke yo gen anpil divizyon jodi a, ke yo rele branch yo. Yo bay tèt yo bann tit de glwa. Yo fè lwanj youn lòt. Ant yo, yo rele chak lòt "Moun Bondye chwazi". Se poutèt sa okenn nan yo pa ka kwè verite a, okenn moun pa ka ansenye verite a, pou pè pou moun yo pa kite asanble a, epi pou nonb lan pa diminye.


Jan 5:44 "Nou renmen resevwa lwanj yonn nan men lòt, nou pa chache lwanj ki soti nan men Bondye ki pa gen parèy la. Nan kondisyon sa a, ki jan pou nou kwè?"


Lik 16:15 "Nou menm, n'ap chache parèt pou pi bon devan moun, men Bondye konnen sa ki nan kè nou. Bagay moun bay plis enpòtans, se yo Bondye pa vle wè."


3.3- Yo mennen pèp Bondye a pèdi tèt yo


Kounyeya yo regwoupe tèt yo nan federasyon ak konfederasyon, tankou pwofèt Baal yo te fè. Yo antann yo pou yo fè yon akò komen, yo te dakò pou yo pwofetize bon bagay pou pèp la, sa vle di, pou yo twonpe fidèl yo lè yo di yo ke Bondye renmen yo, yo se yon pèp chwazi, ke yo sove pa favè, epi yo pa anba okenn kondanasyon ankò, ke Bondye va beni yo si yo bay anpil ladim ak ofrann, pwomèt yo richès materyèl, pouvwa, gerizon, mirak, delivrans, elatriye.


"16Men sa Senyè a di … -Pa koute sa pwofèt sa yo ap di nou lè y'ap ban nou mesaj. Se manti y'ap ban nou pou yo ka pran tèt nou. Se sa ki vin nan tèt yo y'ap di pèp la. Sa yo di a pa soti nan mwen. 17Yo pale ak moun ki derefize koute m' yo, y'ap di yo: Tout bagay ap mache byen pou nou. Yo pale ak tout moun ki soti pou kenbe tèt avè m', y'ap di yo: Anyen p'ap rive nou!" Jeremi 23:16-17.


Yo te deja antann yo sou fo doktrin yo ke y’ap ansenye a pou tronpe. Kòm yo gen fos doktrin diferan youn ak lòt, yo te rive nan yon pwen nan konpwomi, kote chak dwe tolere pwen egareman youn lòt. Se sou baz sa yo ke yo ap regwoupe yo, epi yo di nou yo ap sèvi Bondye. Nou pral jwenn nan mitan moun sa yo k’ap ansenye ke yon fanm ta dwe kouvri tèt li, ak lòt moun k’ap ansenye ke yon fanm pa dwe kouvri tèt li; moun k’ap ansenye ke fòk ou fè batize’w, ak moun k’ap ansenye ke ou pa bezwyen fè yo batize’w. Tout gen doktrin kontradiktwa, men antre tan la, yo tout ansanm, yo tout ap sèvi, menm bondye a. Kèl dezòd!


Epi pou sipòte sotiz yo, yo site pasaj nan Filip 3:15 ki di: "Nou tout ki byen grandi nan lafwa, se menm lide sa a pou n' gen nan tèt nou tou. Men, si gen moun pami nou ki gen lòt lide sou kèk pwen, Bondye va fè yo wè pi klè sou sa." Yon fason ki di nou ke yo nan kèk pwen gen yon lòt opinyon. Men, bagay tèrib, se ke jiska kounye a, bondye yo pa eklere yo sou sa. Nou pa dwe sezi ankò! Si nou kwè nou soti nan Bondye, soti nan mitan demon sa yo pandan gen tan toujou.


3.4- Yo konbat vrè sèvitè Bondye yo


Yo rasanble pou goumen ak kèk vrè Sèvitè Bondye k’ap mache nan Verite a. Nou rankontre federasyon apeprè kat san a senk san pastè, tout konfesyon konbine, egzakteman jan pwofèt Baal yo te fè a. E depi ke yo rankontre yon sèl vrè sèvitè Bondye, yo òganize tèt yo pou yo goumen avèk li jiska lanmò. Se konsa, nou konprann, mezanmi, ke pa gen anyen nouvo anba solèy la. Nou ap soufri sa premye frè nou yo, vrè pwofèt yo te soufri, kòm nou pral wè sa nan etid 1Wa 18 ak 1Wa 22.


Tout démons sa yo ki te pèsekite vrè pwofèt Bondye ak twonpe pèp Bondye a, pa janm fè tèt yo pase tankou payen, oswa lènmi Bondye. Yo toujou fè tèt yo pase pou "kretyen", pou Pitit Bondye, e pou pwofèt Bondye. Donk pa atann ke vrè moun k'ap pèsekite nou yo fè pati moun yo rekonèt kòm payen yo. Se nan mitan relijye yo ke nou jwenn pi move moun k'ap pèsekite nou yo, ki se, sa vle di lènmi jire Verite a. Se konsa nou pa dwe etone aprann ke anpil nan moun ki reklame yo sèvi Bondye yo se vrè ajan satan yo.


Farizyen yo ak doktè lalwa yo ke Senyè Jezi te rele sèpan, bann vèmin, paske se egzakteman sa yo te ye, yo te pran pòz yo se Sèvitè Bondye. Yo te bay moun enpresyon ke se Jezi ki pa’t soti nan Bondye. Yo t’ap eseye pwouve moun yo ke se ansèyman Jezi yo ki pa’t bon. Se sa yo kontinye fè jodi a nan jou nou yo, dezespereman ap eseye pwouve moun ke ansèyman nou yo fo. Se konsa, moun satan yo pa chanje, paske yo pa kapab chanje, e menm teknik satan yo pa chanje. Nou menm, vrè Pitit Bondye yo, epi nou menm, vrè Sèvitè Bondye yo, donk nou dwe atann pou sibi sa premye frè nou yo te sibi. Nan Jan 15:20 Senyè Jezi di nou: "Chonje sa m' te di nou: Yon domestik pa janm pi grannèg pase mèt li. Si yo pèsekite m', y'a pèsekite nou tou. Si yo fè sa m' te moutre yo, y'a fè sa n'a moutre yo tou."


"1Mete sa byen nan tèt ou: nan dènye jou yo, tan an pral difisil anpil. 2Moun pral fè rayisab, y'ap renmen lajan, y'ap fè grandizè, lògèy ap vire tèt yo, y'ap pale Bondye mal, y'ap dezobeyi papa ak manman yo, y'ap engra, y'ap san okenn respè pou bagay Bondye. 3Kè yo ap di, y'ap san pitye, y'ap pale moun mal, y'ap fè gwo kòlè, y'ap brital. Yo p'ap vle wè sa ki byen menm. 4Y'a mòde an trèt, y'a fè kòlè fasil, lògèy va gonfle lestonmak yo. Y'ap pito plezi pase sèvis Bondye. 5Y'ap fè tankou y'ap sèvi Bondye. Men, yo pa kwè nan pouvwa Bondye a tout bon vre. Pa mele ak moun konsa menm." 2Timote 3:1-5.4- FO PWOFÈT YO


"Tande byen sa m'ap di: Mwen pral regle ak pwofèt sa yo k'ap rakonte rèv ki plen manti. Lè konsa, yo fè pèp mwen an pèdi tèt li ak manti y'ap ba li, ak bèl pawòl y'ap di pou tèt pa yo. Se pa mwen ki te voye yo. Se pa mwen ki te ba yo lòd ale. Yo pa ka fè anyen menm pou pèp la. Se mwen menm Senyè a ki pale." Jeremi 23:32.


4.1- Etid 1Wa 18


"... 2... Grangou a te rèd anpil pou moun lavil Samari yo. 3Akab te fè rele Abdyas ki te reskonsab palè a. Abdyas sa a te sèvi Senyè a ak tout kè li. 4Lè larenn Jezabèl t'ap fè touye pwofèt Senyè yo, li menm Abdyas te sove san (100) ladan yo. Li te kache yo nan de gwòt, li te mete senkant nan chak gwòt. Lèfini, li ba yo manje, li ba yo bwè. ... 7Antan Abdyas ap mache konsa, li tonbe bab pou bab ak Eli. Li rekonèt li, li bese tèt li jouk atè devan li. Li mande l': -Se ou menm vre, Eli, mèt mwen?


8Eli reponn: -Wi, se mwen! Ale di wa a, mèt ou a, men m'isit la! 9Abdyas reponn: -Kisa m' fè ki mal pou ou voye m'al chache lanmò nan men wa Akab? ... 13Mèt, yo pa janm rakonte ou sa m' te fè lè Jezabèl t'ap touye pwofèt Senyè yo? Mwen kache san (100) pwofèt nan de gwòt, senkant nan chak gwòt, mwen ba yo manje, mwen ba yo bwè. 14Men koulye a ou vle pou m'al di wa a men ou isit la! L'ap touye m'! 15Eli reponn li: -Mwen pran Senyè m'ap sèvi a, Bondye ki gen tout pouvwa a, pou temwen. Jòdi a m'ap parèt devan Akab. …


17Wè Akab wè Eli, li di l': -Apa ou sa! Se ou menm k'ap rale malè sou pèp Izrayèl la konsa! 18Eli reponn li: -Se pa mwen ki rale malè sou pèp Izrayèl la. Se ou menm ak tout fanmi papa ou yo ki lakòz, paske nou dezobeyi lòd Senyè a te bay, n'al adore zidòl Baal yo. 19Koulye a, bay lòd pou tout moun pèp Izrayèl yo vin sanble bò kote m' sou mòn Kamèl la. Gen katsansenkant (450) pwofèt Baal ak katsan (400) pwofèt zidòl fanm yo rele Astate a Jezabèl ap pran swen. Fè yo vini tou. 20Akab voye chache tout pèp Izrayèl la. Li fè sanble tout pwofèt Baal yo sou mòn Kamèl la.


21Eli al kanpe devan pèp la, li di yo: -Kilè n'a sispann woule de bò! Si se Senyè a ki Bondye, se li pou n' sèvi. Si se Baal ki Bondye, se li pou n' sèvi! ... 22Eli di yo: -Nan tout pwofèt Senyè a, se mwen menm ase ki rete. Men gen katsansenkant (450) pwofèt Baal. 23Mennen de jenn towo ban nou. Pwofèt Baal yo va chwazi yonn, y'a touye l', y'a koupe l' an moso, y'a mete l' sou yon pil bwa, men piga yo limen dife. Mwen menm m'a fè menm jan an tou ak lòt towo a. M'a mete l' sou yon pil bwa, mwen p'ap limen dife.


24Y'a rele bondye yo a. Mwen menm, m'a rele Senyè a. Sa ki va voye dife pou reponn lan se li ki Bondye. Tout pèp la reponn: -Nou dakò! 25Lè sa a, Eli di pwofèt Baal yo: -Nou anpil, mwen ban nou devan. Chwazi yon towo. Pare li. Lèfini, rele bondye nou an. Men, pa mete dife nan bwa a. 26Pwofèt Baal yo pran towo yo ba yo a, yo pare l'. Lèfini, yo pran rele Baal depi nan maten rive vè midi. Yo t'ap di: -Baal o! Reponn nou non! Yo t'ap danse fè wonn lotèl yo te moute a. Pa yon vwa, pa yon repons. 27Vè midi, Eli tanmen pase yo nan betiz. Li di yo: -Rele pi fò non! Se bondye li ye. Li dwe okipe anpil. Li ka ap kalkile, osinon li nan vwayaj. Li ka ap dòmi tou. Se pou nou leve l'.28Pwofèt yo pran rele pi fò. Yo pran nepe ak kouto, yo make tout kò yo jan yo te konn fè l' la. San t'ap koule sou yo konsa. 29Lè midi fin pase, yo pran rele Baal pi rèd toujou jouk lè pou yo fè ofrann apremidi a rive. Men, ankenn vwa pa reponn! Anyen pa pati. 30Lè sa a, Eli mande pèp la pou yo pwoche bò kote l'. Lè yo pwoche vin jwenn li, li rebati lotèl Senyè a paske yo te kraze l'. 31Li pran douz wòch, yonn pou chak branch fanmi pitit Jakòb yo. Se Senyè a ki te bay Jakòb non Izrayèl li pote a. 32Li pran wòch yo, li rebati lotèl Senyè a. Li fouye yon kannal fè wonn lotèl la. Kannal la te ka pran kat galon dlo.


33Li ranje bwa yo sou lotèl la, li dekoupe towo a, li mete moso vyann yo sou bwa yo. Lèfini li di: -Plen kat krich dlo vide yo sou ofrann lan ak sou bwa yo. Apre yo fè sa, 34li di yo: -Fè l' yon dezyèm fwa. Apre yo fè l', li di yo ankò: -Fè l' yon twazyèm fwa. Yo fè l' ankò. 35Dlo a koule tout atè bò lotèl la, li plen kannal la. 36Lè lè pou yo fè ofrann apremidi a rive, pwofèt Eli pwoche bò lotèl la, li di: -Senyè, Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb, fè yo wè jòdi a se ou menm ki Bondye pèp Izrayèl la. Fè yo rekonèt se sèvitè ou mwen ye. Se ou menm ki ban m' lòd fè tout bagay sa yo. 37Reponn mwen, Senyè! Reponn mwen pou pèp sa a ka konnen se ou menm Senyè a ki Bondye, pou yo rekonèt se ou menm k'ap fè yo tounen vin jwenn ou.


38Senyè a voye dife soti nan syèl la, li boule ofrann lan, bwa yo, wòch yo ak anplasman kote lotèl la te ye a, li fè tout dlo ki te nan kannal la cheche. 39Lè pèp la wè sa, yo tonbe fas atè, yo pran rele: -Se Senyè a ki Bondye! Se Senyè a ki Bondye! 40Lè sa a, Eli di yo: -Mete men sou pwofèt Baal yo! Pa kite yonn chape. Pèp la mete men sou tout pwofèt yo. Eli mennen yo desann nan ravin Kison an, li touye yo. ..."


Byen-neme, apre nou fin li premye pasaj sa a ansanm, se pou nou eseye trase kèk konklizyon ki soti nan li:


4.1.1- Diferans ant pitit Bondye yo ak moun satan yo


Pitit Bondye yo toujou gen krentif pou Bondye ak krentif pou vrè Sèvitè Bondye yo. Ou ka wè sa ak egzanp Abdyas la. Nan gen krentif pou Bondye ak Pwofèt Bondye yo, li te refize patisipe nan krim lougawou Jezabèl la, epi li riske lavi l' sove kèk Pwofèt Bondye, e pran swen yo an sekrè.


4.1.2- Lespri Jezabèl la


Jezabèl ofisyèlman pat gen okenn pouvwa, piske se pa li menm ki te "wa"; li te jis madanm wa a. Men, kòm nou ka wè, fas ak desizyon l' yo, wa a te prèske pa egziste, e totalman san fòs. Sa a se pouvwa Jezabèl la, sa a se lespri rebelyon an, ensoumisyon an, ak dominasyon ki anime fanm sèvitè satan yo. Lè ou gen malè marye ak youn, ka ou a vin tankou ka wa Akab la. Tout fanm sa yo, posede pa lespri satan, ki gen sèlman yon sèl dezi, ki se dezi leve kont otorite Bondye a. Nan fè sa, yo defye tout lwa, preskripsyon, ak desizyon ki soti nan Bondye. Se poutèt sa ke nou wè yo jodi a reklame egalite ant gason ak fanm.


Bondye te entèdi fanm yo pou ansenye epi pou pran otorite sou gason. Mesaj sa a klè nan pawòl Bondye a. Men jodi a nou gen dè milye de Jezabèl, ki revòlte yo kont otorite Bondye a, epi ki rele tèt yo epi fè yo rele yo fanm pastè, fanm evanjelis, fanm doktè, fanm pwofèt avèk ministè yo endepandan, ak menm fanm apòt. Sa a se yon eleman de disèneman ke Senyè a ban nou. Tout fanm sa yo, ki fè tèt yo rele dirijan nan legliz, sa vle di, ki pote youn nan tit yo jis mansyone yo, oswa tou senpleman ki fè egzèsis yon ministè ki gen otorite sou gason nan Legliz la, se lougawou. Yo se demon yo voye nan mond lan pou tante Bondye, sedwi ak twonpe maksimòm moun.


Si nou te toujou nan inyorans epi swiv lougawou sa yo, pran yo pou moun k'ap sèvi Bondye, repanti kounye a, e kouri lwen byen vit. Yo pa moun k'ap sèvi Bondye, men yo se ajan Lanfè. Kouri byen lwen pou lougawou sa yo si nou te inyoran. Osi lontan ke nou konnen verite sa a, nou pa gen okenn eskiz.


4.1.3- Pwopòsyon vrè sèvitè Bondye yo nan mitan pwofèt satan yo


Èske nou pa make pa gwo pwopòsyon pwofèt satan yo kont pwofèt Bondye yo? Si li te nesesè pou pale de pwopòsyon, chak fwa ta gen sèlman yon sèl pwofèt Bondye sou plizyè santèn pwofèt satan. Sa a se pa etonan, vrè Pitit Bondye yo pa tro anpil nan mond sa a. Mond lan anba reny satan, e li pataje reny sa a ak ajan l' yo.


4.1.4- Akseptasyon fo pwofèt yo pa pèp la


Pwofèt satan yo toujou se moun ki aksepte pa otorite yo nan mond sa a, ak pèp la. Piske otorite sa yo te rejte Bondye epi yo pa renmen nenpòt moun pale ak yo sou Bondye, epi pèp la pa renmen Verite a e prefere koute bagay agreyab yo, fo pwofèt yo se moun ki pare pou ofri yo jan de mesaj yo a.


4.2- Etid 1Wa 22:1-38


"... 2Twazyèm lanne a, Jozafa, wa peyi Jida a, al vizite Akab, wa peyi Izrayèl la. 3Wa Izrayèl la di chèf li yo: -Nou konnen lavil Ramòt ki nan peyi Galarad la se pou nou li ye. Poukisa nou pa fè anyen pou nou reprann li nan men wa peyi Siri a? 4Lèfini li mande Jozafa: -Eske w'ap vin avè m' pou atake lavil Ramòt nan peyi Galarad la? Jozafa reponn li: -Mwen menm ak tout sòlda mwen yo ak kavalye mwen yo, nou avè ou ansanm ak pèp ou a: se yon sèl la nou ye. 5Apre sa, Jozafa di Akab, wa peyi Izrayèl la: -Annou mande Senyè a sa li di nan sa.


6Se konsa Akab reyini katsan (400) pwofèt li yo, li mande yo: -Eske se pou m' al atake lavil Ramòt nan peyi Galarad la, osinon èske se pou m' kite sa? Yo reponn li: -Atake l', monwa! Senyè a ap lage l' nan men ou. 7Lè sa a, Jozafa di konsa: -Pa gen lòt pwofèt nou ta ka mande si se volonte Senyè a pou n' al fè sa vre? 8Akab reponn: -Gen yon lòt pwofèt ankò ki ta ka fè sa pou nou. Se Miche, pitit gason Jimla a. Men, m' rayi l', paske ... Li toujou wè malè pou mwen. Jozafa reponn: -Pa di sa, monchè! 9Se konsa Akab rele yonn nan nèg konfyans li yo, li di li: -Prese al chache Miche, pitit gason Jimla a, pou mwen.


10Wa peyi Izrayèl la ak Jozafa, wa peyi Jida a, te chita, yo chak sou fotèy pa yo ... Tout pwofèt yo te la devan yo ap bay mesaj pa yo. 11Yonn ladan yo te rele Sedesyas. Se te pitit Kenana. Li fè fè de kòn an fè. Li di: -Men sa Senyè a di: Avèk kòn sa yo, ou pral atake moun Siri yo, ou pral fini ak yo. 12Tout lòt pwofèt yo t'ap bay menm mesaj la tou. Yo t'ap di: -Ou mèt al atake Ramòt nan peyi Galarad. W'ap bon. Senyè a ap lage lavil la nan men ou. 13Mesaje ki te pati al rele Miche a di Miche konsa: -Tout lòt pwofèt yo te pale anfavè wa a. Ranje kò ou pou pale tankou yo tout. Pale anfavè wa a.


15Lè Miche rive devan wa a, wa a di l' konsa: -Miche, èske se pou m'al atake lavil Ramòt nan peyi Galarad, osinon èske se pou m' kite sa? Miche reponn: -Ou mèt al atake Ramòt nan peyi Galarad. W'ap bon. Senyè a ap lage lavil la nan men ou. 16Men Akab di li: -Konbe fwa pou m' di ou lè w'ap pale avè m' nan non Senyè a se pou di m' laverite? 17Lè sa a, Miche reponn li: -Mwen wè tout sòlda pèp Izrayèl yo gaye toupatou sou mòn yo, tankou yon bann mouton san gadò. Senyè a di: Moun sa yo san chèf. Kite yo tounen lakay yo ak kè poze.18Akab, wa peyi Izrayèl la, di Jozafa: -Mwen pa t' di ou li pa janm di anyen ki bon pou mwen. Li toujou wè malè pou mwen.


19Miche pran lapawòl ankò li di: -Bon! Koute mesaj Senyè a. Mwen te wè Senyè a chita sou fotèy li nan syèl la, avèk tout zanj li yo kanpe bò kote l', sou bò dwat ak sou bò gòch li. 20Senyè a t'ap mande ki moun ki vle al pran tèt Akab pou l' al fè yo touye l' lavil Ramòt. Gen zanj ki di yon bagay, gen lòt zanj ki di yon lòt bagay. 21Se lè sa a, yon lespri vanse devan Senyè a, li di: Mwen pral pran tèt li.


22Letènèl mande l': Ki jan? Lespri a reponn: Mwen pral mete pawòl manti nan bouch pwofèt Akab yo. Senyè a di l': W'a pran tèt li vre konsa. Ou mèt al fè jan ou di a. 23Koulye a, ou konnen si Senyè a te mete yon lespri mantò sou pwofèt ou yo pou yo ba ou manti, se paske li pran desizyon pou l' fini avè ou. 24Lè sa a, Sedesyas, pitit Kenana a, mache sou Miche, li flanke li yon souflèt. Epi li di l': -Depi kilè lespri Bondye a kite m' pou se nan bouch ou l'ap pale a?


25Miche reponn li: -W'a konn sa lè w'a kouri pase soti nan yon chanm antre nan yon lòt pou al kache jouk nan fon! 26Se konsa, wa Akab pase yon lòd, li di: -Pran Miche. Mennen l' bay Amon, gouvènè lavil la, ak Joas, pitit wa a. 27Di yo mwen bay lòd pou yo mete l' nan prizon, pou yo ba li pen ak dlo afliksyon jouk m'a tounen soti nan lagè a san danje ni malè. 28Lè sa a, Miche di: -Si ou tounen soti nan lagè a san danje ni malè vre, w'a konnen Senyè a pa t' pale nan bouch mwen. Lèfini, li di: -Nou tout pèp yo, koute sa m' di la a wi! ... 37paske wa a mouri. Apre sa, yo mennen kadav wa a lavil Samari. Se la yo antere l'. 38Y'al lave cha wa a nan basen Samari a, kote fanm jennès yo konn al benyen an. Chen vin niche san Akab la jan Senyè a te di sa t'ap rive a."


Men kèk lòt leson nou aprann nan dezyèm pasaj sa a:


4.2.1- Chwa ekspre nan bay manti


Pwofèt satan yo volontèman chwazi yo pou bay mesaj manti pou pèp la, pou tronpe tout moun k’ap koute yo. Yo pa inyoran, kontrèman ak sa nou te toujou panse. Senyè a ban nou yon lòt prèv nan pasaj sa yo. Sonje byen, se konsa, ke tout fo ansèyman yo ke pastè satan yo bay sèjousi yo se pa yon prèv inyorans yo, men se yon prèv mechanste yo. Yo chwazi volontèman pou yo ansenye manti bay kretyen yo.


4.2.2- Dezi tande fab yo


Otorite yo nan mond sa a rekonèt ki moun ki se vrè sèvitè Bondye ak ki moun ki pa vrè sèvitè Bondye. Men, yo santi yo pi alèz ak pastè ak predikatè satan yo, paske fo pwofèt sa yo pwofetize pou yo sa yo vle byen tande. Sèvitè satan yo, ki rele pastè oswa pwofèt oswa predikatè, pa janm di otorite yo nan mond sa a ki sa Bondye espere nan yo. Yo pito pwofetize byen pou yo, epi pou yo jwenn favè yo.


Relijye yo tou rekonèt ki moun ki se vrè sèvitè Bondye epi ki moun ki pa sa. Men, depi yo menm yo pa pare yo pou mete pawòl Bondye a an pratik, yo pito ajan satan yo ki pral ba yo ansèyman pou amize yo, mesaj pou konfòte yo nan peche yo, pandan y’ap pwomèt yo benediksyon yo nan tout kalite bagay, pou tout moun sa yo ki moun ki pral fidèlman bay anpil ladim ak ofrann yo. Anpil nan sa yo rele kretyen k’ap swiv predikatè ak pastè satan sa yo, se poutèt sa yo pa inosan, epi yo pa inyoran. Yo rejwi tèt yo nan asanble satanik sa yo. Senyè a te di nou nan 2Timote 4:3-4.


Nan enkapasite yo pou aksepte epi viv nan verite a, yo ranpli ak jalouzi pou kèk vrè Sèvitè Bondye yo, epi fè yo sib prensipal yo. Se poutèt sa, kèk tout vrè Sèvitè Bondye yo ki te rete fidèl devan Bondye, tankou Eli ak Miche ki site pi wo a, yo se sijè tout kalomni, tripotay, pawòl madichon, pèsekisyon ak pale mal nan men demon sa yo.


4.2.3- Fyète ak sediksyon ajan satan yo


Pastè sa yo ak lòt demon pwofèt yo konnen ki jan yo twonpe tèt yo, ak pouse fyète yo san limit. Se avèk fasilite ke yo di nenpòt moun ki vle koute yo ke Bondye pale ak yo, e ke se avèk yo sèl Bondye pale. Egzanp fo pwofèt Sedesyas, pitit Kenana a, ede nou konprann byen sa a se karaktè ajan satan yo. Demon sa a azade frape Sèvitè Bondye a, epi mande li ki fason lespri Bondye a te soti nan li menm pou pale ak Sèvitè Bondye a. Se jis etonan. E avèk kouraj satanik sa a, yo fini fè kèk kretyen fèb nan lafwa yo kwè ke yo gen reyèlman otorite ki soti nan men Bondye. Se poutèt sa gen kèk inyoran ki pran demon sa yo kòm vrè Sèvitè Bondye.


4.2.4- Reyalite ki tris


Jis paske moun yo refize kwè nan Bondye pa vle di ke Bondye pa egziste. Ak lefèt ke tout rejte pawòl Bondye a, pa rann pawòl sa a anile. Ni se pa paske gwo kantite a preche ak ansenye manti, ke manti sa a ka vin Verite. Lefèt pa kwè nan pwofesi Bondye a, pa pral anile pwofesi sa yo, epi yo pa pral anpeche yo rive vre. Bouche zòrèy yo pou yo pa tande santans Bondye a pa’p anpeche santans sa a aplike.


Wa Akab, ki fèmen kè l' pou pa kwè pawòl Senyè a pale nan bouch pwofèt la, te panse li te kapab chape. Li finalman konprann li nan lavi l'. Li ki se moun ki te vle meprize Sèvitè Bondye ak pawòl li yo, epi retounen malgre tout bagay soti nan lagè a san danje, te mouri daprè pawòl pwofèt la. Chen te niche san li, ak fanm movèz vi yo benyen nan san li, daprè pawòl ke Letènèl te prononse a.


Tout ajan satan ki leve kont Bondye epi k’ap konbat nou kwè yo ka reyisi vire Verite a an manti, ak tout moun k’ap swiv yo, pral konprann li nan lavi yo nan jou k’ap vini yo. Se pou tout moun ki se moun Bondye repanti pandan gen tan toujou.


"3Men mesaj Seyè a, Bondye sèl Mèt la, di: Madichon pou bann pwofèt egare sa yo! Se yo menm ki fè mesaj y'ap bay la. Yo pa janm fè ankenn vizyon vre. 4Moun Izrayèl yo, koute: Pwofèt nou yo p'ap sèvi nou anyen, se tankou chat mawon k'ap viv nan vye kay kraze. ... 6Vizyon y'ap fè yo se pou twonpe moun, mesaj y'ap bay yo se manti. Yo pretann di se mesaj Bondye y'ap bay. Men, se pa mwen menm ki janm pale ak yo. Lèfini, yo konprann pou m' fè sa yo di k'ap rive a rive vre." Ezekyèl 13:3, 4, 6.5- AJAN DYAB LOUGAWOU YO


"1Koulye a, frè m' yo, fè kè nou kontan nan Senyè a. Pou mwen, sa pa fè m' anyen pou m' repete sa m' te voye di nou deja. Men, se nan avantaj nou. 2Veye kò nou ak moun k'ap plede fè sa ki mal yo. Veye kò nou ak bann chen sa yo ki vle fè yo sikonsi nou. 3Si gen moun ki sikonsi tout bon, se pa yo, se nou menm. Paske nou menm, n'ap sèvi Bondye ak Lespri Bondye a, nou kontan dèske n'ap viv ansanm ak Jezi Kris. Nou pa mete konfyans nou nan sa lèzòm ap fè." Filipyen 3:1-3.


5.1- Diferans ant ajan dyab lougawou ak demon yo


Yon demon se yon semans dyab la kòm nou te deja etidye. Yon ajan dyab lougawou, yon lòt kote, se yon moun k’ap pratike maji, yon moun ki konnen ki jan yo sèvi ak manipile pouvwa satan an. Yon demon se pa nesesèman yon ajan dyab lougawou. Anpil demon yo pa ajan dyab lougawou, sa vle di ki pa konnen maji a. Men, paske yo se semans satan, sa vle di, pwopriyete dyab la, yo se enstriman ke satan ka itilize nan volonte li. Se sa ki fè se yon gwo pwoblèm pou pèp Bondye a. Yon ajan dyab lougawou, nan lòt kote a, se yon eleman trè danjere pou pèp Bondye a. Ajan dyab lougawou yo pa janm gen yon sèl minit pou pèdi. Lè yo nan yon legliz, yo gen yon sèl misyon, pou detwi pèp Bondye a pi vit ke posib.


5.2- Ajan dyab lougawou yo ak Travay yo


Kounye a, ajan dyab lougawou yo trè anpil nan legliz yo, epi pifò nan yo se fanm. Anpil gen don pwofesi, lòt montre talan yo nan mizik. Ou rankontre yo trè anpil nan bann gwoup foli yo ke yo rele gwoup koral, gwoup lwanj, gwoup adorasyon, gwoup fanm, gwoup lapriyè, monitè lekòl dimanch, elatriye. Ou pral rekonèt ajan dyab lougawou sa yo pa atachman yo nan bagay vanite yo, a bagay nan mond lan, k’ap chèche tout bèl pouvwa, ak objè sediksyon yo tankou bag, braslè, chèn ak lòt bijou, pafen, elatriye. Isit la se yon eleman ki pral ede nou rekonèt kèk nan ajan dyab lougawou sa yo. Yo toujou ap moulen chiklèt, menm pandan mesaj yo.


Anpil nan moun sa yo ke nou rele lidè yo nan gwoup lwanj ak adorasyon yo, yo se gwo satanis, lougawou tèrib. Se avèk pawòl malefik yo ak pouvwa ipnotize yo ke yo sedwi foul moun yo; epi nou tande moun yo apresye yo, ki di ke lè yo t’ap chante a, te gen tèlman onksyon, "sentespri a" te desann. Epi se chante yo a ki atire foul moun yo nan legliz yo. Yo travay an kolaborasyon avèk pastè ajan dyab yo, pou genyen pou satan moun ki chape soti nan mond lan. Nou pa bezwen sezi ke tout legliz sa yo jodi a envesti anpil lajan nan enstriman ak lòt ekipman mizik. Pafwa nou rankontre legliz yo plis ekipe ak enstriman mizik pase yon nay klèb ou yon diskotèk. Pa panse yo fou, mezanmi. Se pa yon envestisman initil ke yo fè, se sa ke yo itilize pou kenbe foul moun yo nan prizon. Se poutèt sa menm lè moun wè tout abominasyon k’ap pase nan kote sa yo, yo pa ka pran desizyon pou yo sispann ale. Yo mare e konplètman sedwi.


Pifò nan fanm yo nou rele pwofèt nan asanble yo, se vanpi tèrib. Fanm ki se swa demon nan dlo, demon forè, oswa demon simityè. Epi pwofesi ki bay yo se pwofesi ki fabrike nan mond fènwa yo. Se avèk tout bagay sa yo ke yo fè aksepte yo nan asanble yo. Yo fè pastè yo adopte yo tout. Avèk "don" yo, yo bouche je moun, o pwen ke menm lè yo fè yon bagay trè ekzòbitan, tout pase inapèsi, pa gen yon sèl moun ki fè okenn ka de sa.


Ajan dyab lougawou sa yo toujou eseye entegre san yo pa pèdi tan, nan diferan aspè nan asanble yo, inisye epi detwi rapidman kèk Pitit Bondye yo ki nan kote sa yo. Pandan ke gen kèk ki angaje nan inisyasyon granmoun yo, lòt menm konsantre yo sou timoun yo. Se poutèt sa, li se yon gwo danje pou yon pitit Bondye rete nan yon asanble ki mache nan fos doktrin.


Men yon lòt degre maji ke moun ki nan mitan yo ki fè yo rele yo Sèvitè Bondye, yo fè sou pèp Bondye a. Chak fwa ajan dyab lougawou sa yo pase nan asanble yo, yo mande pou yo priye pou moun, epi rele yo pa kategori. Nan diferan kategori yo rele vin devan, gen kategori moun ki poko marye. Yo di yo ke yo pral lapriyè pou yo pou yo ka marye. Yo fè degre sou inyoran yo, bay yo manti ke yo priye pou Bondye ba yo yon patnè. Le pli vit ke yo vire do yo, moun ke yo te priye pou yo a, kòmanse boule, sa vle di, chalè gason ak fanm antre nan yo, e yo pa ka rive kenbe ankò yo; e yo kòmanse ap chache yon patnè nan anprèsman.


5.3- Poukisa ajan dyab lougawou yo opere lib nan asanble yo jodi a?


Se a koz fos doktrin nan. Bondye pa pyès kote nan levanjil manti a. Se sèlman anba kouvèti fos doktrin nan ke ajan dyab lougawou yo ka opere lib; donk nan fo doktrin nan, yo te kreye bann estrikti ki favorab pou yo: Yo te kreye bann modèl ki pa gen anyen pou wè ak modèl Jezi Kris la: Pwogram adorasyon yo avèk ritm ak kadans, moun yo ki pran plas Sentespri a chwazi chak fwa kiyès ki dwe chante; ki moun ki dwe pwofetize, ki moun ki dwe priye; sa moun k’ap priye a dwe di; lè moun yo dwe leve kanpe ak lè yo dwe chita; lè yo dwe fèmen je yo ak lè yo dwe ouvri je yo; lè yo dwe leve men yo epi lè yo dwe bese men yo...


Nan kèk nan sèk sa yo, menm kantik ak chan yo chwazi byen davans. Si pandan semèn nan ou ale nan sal la kote yo ap adore a, ou pral jwenn sou yon tablo nimewo kantik yo ki pral chante nan dimanch. Gen kèk menm ki presize prochèn nimewo chwazi a, chan ki pral akonpaye ak pyano a, e sa ki pa pral akonpaye. Se moun sa yo ki lespri sen. Sentespri Bondye a pa gen anyen pou Li fè nan mitan yo ankò. Yo ka fè tout bagay pou kont yo. Yo ka pwograme tout bagay, epi kowòdone tout bagay a la lèt. Pou yo, Jezi te pèdi tan li pou voye Sentespri a pou nou.


Yo kreye lekòl ak enstiti biblik, divès gwoup sotiz yo, ke yo rele gwoup koral, gwoup lwanj, gwoup adorasyon, gwoup lapriyè, gwoup fanm, gwoup jèn, gwoup delivrans, gwoup ki dam, gwoup akèy, gwoup konseye, gwoup pou vann CD, gwoup pou vann liv, gwoup evanjelizasyon, gwoup kòmanndo, monitè lekòl dimanch, elatriye. Mwen mande nan ki bib yo te jwenn tout sotiz sa yo. E sa ki etonan se ke nan tout gwoup sa yo ou pa’p janm wè yon gwoup Lekti Bib la.


Pastè ajan dyab lougawou yo fè tout bagay sa yo pou asire yo ke Pitit Bondye yo pa li Bib la. Yo toujou òganize yo pou distrè Pitit Bondye yo ak fè yo gaspiye tan yo nan bagay initil. Pifò nan pastè ajan dyab lougawou sa yo konn jwe mizik. Mizik se youn nan fason prensipal yo nan sediksyon ke yo genyen. Yo toujou ap òganize kou mizik ak seyans repetisyon. Yo ankouraje fidèl yo pou yo aprann jwe divès kalite enstriman mizik tankou gita, pyano, elatriye. Ak sa yo pòv fidèl yo pase tout tan yo ap fè repetisyon, aprann jwe enstriman mizik sa yo. Yo kite yo ap flate pa fyète nan kanpe devan pou chante, e yo pa gen okenn tan pou lekti ak meditasyon Pawòl Bondye a.


Se nan fason sa a ke ajan satan sa yo kenbe fidèl yo prizonye nan kòd inyorans. Yo konnen ke si nou li Bib la, nou ap konnen Verite a, epi Verite a ap mete nou lib. Se poutèt sa yo sèvi ak tout metòd sediksyon yo ak distraksyon yo, pou anpeche nou pase tan nan sa ki ka sove nou, nan sa ki ka louvri je nou. Enstriman mizik yo vin Bib la pou ajan dyab lougawou sa yo. Nan fo asanble sa yo gen anplis nominasyon ki baze sou renmen lajan, konsiderasyon ki baze sou rechèch materyèl, jesyon chanèl nan bagay espirityèl yo, mesaj enspire pa swaf lajan ak tronpri.


Yon fwa ou rive nan legliz sa yo, si ou se yon manadjè nan yon konpayi, yo nonmen’w dyak oswa ansyen. Si ou se yon biznismann, y’ap nonmen’w dyak oswa ansyen. Si ou yon ti jan rich materyèlman, y’ap nonmen’w dyak oswa ansyen oswa lidè nan youn nan gwoup foli yo. Men, si ou se pòv, menm si ou mouri, pa gen moun k’ap rann kont de sa. Tout estrikti sa yo yo satanik, e satan sèvi ak yo jan li vle. Nan estrikti sa yo, pitit Bondye a pa pwoteje ditou. "17Se poutèt sa, Bondye te di nou: Soti nan mitan moun sa yo. Pa mele ak yo. Pa manyen anyen nou pa dwe manyen. Lè sa a, mwen menm, m'a resevwa nou. 18M'a tankou yon papa pou nou. Nou menm, n'a tankou pitit gason m' ak pitit fi mwen. Se Mèt ki gen tout pouvwa a ki di sa." 2Korint 6:17-18. "Apre sa, mwen tande yon lòt vwa ki t'ap soti nan syèl la, li t'ap di: Nou menm pèp mwen, wete kò nou nan mitan lavil sa a, pou nou pa patisipe nan peche l' yo, pou nou pa tonbe ansanm avè l' anba kalamite ki pral frape li yo." Revelasyon 18:4.


5.4- Pyèj pou nou evite


Delivrans: Konnen ke chak fwa nou trape lougawou yo, kòm yo kwense, yo fè tèt yo pase kòm inosan ki mande delivrans. Pa janm tonbe nan pèlen priye pou vanpi sa yo. Se jis tan n’ap pèdi. Yo se demon, epi nou pa janm reyisi libere yo. Sa a se yon lòt riz pou yo dechaje nou espirityèlman, ak sedwi nou byen. Kite m' koulye a etabli diferans ki genyen ant ajan dyab lougawou ki ka delivre, ak sa ki pa ka. Gen ajan dyab lougawou ki se semans Bondye, ak ajan dyab lougawou ki se semans satan. Ajan dyab lougawou semans Bondye yo ka delivre, ajan dyab lougawou semans satan yo yo se demon, epi yo pa ka nan okenn sikonstans delivre.


5.5- Ki jan yo rekonèt yon ajan dyab lougawou semans Bondye?


Yon ajan dyab lougawou semans Bondye se yon ajan dyab lougawou sèlman nan mond lan, sa vle di, li se yon ajan dyab sèlman lè li poko konnen Senyè Jezi Kris. Konnen ke pou vin yon ajan dyab lougawou, li sifizan pou gen malè fèt oswa grandi nan yon anviwònman kote moun pratik maji. Nan anviwònman sa yo, yon moun ka inisye. Sa vle di ke ou pa ka fasilman di si yon ajan dyab lougawou payen se demon oswa si li ka rekipere. Se fas ak Levanjil la ke disèneman an vin pi klè. Lè yon ajan dyab lougawou se semans Bondye, lòske li rankontre Levanjil la, li bay lavi l’a Senyè Jezi Kris, li tounen vin jwenn Bondye avèk yon kè onèt, rekonèt zèv li yo, konfese yo, epi resevwa delivrans. Se konsa, nou pa’p janm rankontre yon semans Bondye k’ap pratike maji nan yon legliz.


5.6- Ki jan yo rekonèt yon ajan dyab lougawou semans satan?


Okontrè, demon yo kòm nou te deja etidye yo se mantè. Pou yo vini nwi nan legliz yo, yo pretann yo aksepte Levanjil la. Yo volontèman kache maji yo, epi yo bay enpresyon ke yo se vrè kretyen. Yo montre tèt yo zele nan bi pou sedwi pèp Bondye a pou yo byen opere libreman. Ki donk yo pase tan yo detwi Asanble a avèk anpil degre maji ak pawòl madichon. Se yo menm ki atravè degre ak pawòl madichon sa yo kreye divizyon nan asanble yo, kalomni, kont, eskandal, divòs, refwadisman, fònikasyon, maladi, bann lanmò, elatriye.


Se yo menm ki atravè degre ak pawòl madichon yo ki mare fo maryaj ant yo menm ak vrè Pitit Bondye yo. Se yo menm ki atravè maji yo fabrike fo pwofesi ak fo vizyon ki anjeneral koze move maryaj yo, ak lòt erè nan asanble yo. Se yo menm ki entwodwi timoun yo nan maji nan asanble yo. Yo reyisi menm nan entwodwi granmoun nan maji. Lè Senyè a pa lanmou pou pèp Li a devwale yo nèt, swa pa yon pwofesi, yon rèv, yon revelasyon, yon vizyon, oswa yon pawòl konesans, ajan dyab lougawou sa yo, santi tèt yo ekspoze, yo pretann yo regrèt aksyon yo, epi mande delivrans. Pifò nan yo se fanm. Mwen repete li ankò, pa tonbe nan pèlen pou priye pou vanpi sa yo. Mete yo deyò byen vit nan Asanble a.


Ajan dyab lougawou sa yo pase tan yo kenbe timoun yo, sa vle di yo renmen kenbe pitit moun, bay sirèt, bonbon ak lòt ti kado bay timoun yo, yo fè degre ak pawòl madichon sou bagay sa yo ke yo bay timoun yo. Yo pase tan pou sonde frè yo pou wè ki moun ki nan bezwen, pou planifye pi bon kalite pèlen pou tann pou yo. Yo pase tan yo ofri kado pou moun nan asanble a, pou yo ka sedwi yo e pou yo jwenn konfyans yo. E lè yo rive nan legliz yo, yo fè degre ak pawòl madichon pou fè aksepte yo nan diferan gwoup, anjeneral, kòm lidè, pou pi byen opere, ak kontwole sitiyasyon an.


Travay yo tèlman anpil ke mwen pa ka site tout bagay. Sèl bagay mwen ka toujou di ankò, se ke ajan dyab lougawou yo opere sèlman si yo jwenn yon anviwònman ki apwopriye pou yo. Epi anviwònman an apwopriye pou yo sèlman nan kote verite a abandone an favè manti a, an favè fos doktrin nan. Pitit Bondye yo trè nan danje nan asanble kote ajan dyab lougawou sa yo ap opere. Konnen ke nenpòt legliz gwo nan kantite moun, se yon anviwònman ideyal pou lougawou sa yo. Nenpòt legliz estriktire tankou nan mond lan se yon anviwònman ideyal pou malveyan sa yo. Nenpòt legliz chanèlman òganize, se yon anviwònman ideyal pou kriminèl sa yo. Nenpòt legliz avèk pwogram ritme e kadanse se yon anviwònman ideyal pou malfektè sa yo. Nenpòt legliz, ki nye don Sentespri a, se yon anviwònman ideyal pou ajan dyab lougawou sa yo. Se poutèt sa, "... Nou menm pèp mwen, wete kò nou nan mitan lavil sa a, pou nou pa patisipe nan peche l' yo, pou nou pa tonbe ansanm avè l' anba kalamite ki pral frape li yo." Revelasyon 18:4. Soti nan mitan tout asanble sa yo avèk pòt yo ouvè byen laj bay satan ak ajan l' yo. Prepare tèt nou; Senyè a nan pòt la. Twonpèt la pral sone byento. "17... Soti nan mitan moun sa yo. Pa mele ak yo. Pa manyen anyen nou pa dwe manyen. Lè sa a, mwen menm, m'a resevwa nou. 18M'a tankou yon papa pou nou. Nou menm, n'a tankou pitit gason m' ak pitit fi mwen. Se Mèt ki gen tout pouvwa a ki di sa." 2Korint 6:17-18.


5.7- Men kèk lòt pyèj ke ajan dyab lougawou yo tann pou nou nan asanble yo


Kriye: Lougawou yo gen kriye yo kòm pi bon zam. Osito ke nou trape yo, yo kriye tèlman nou ankò konfonn. Yo sedwi nou ak dlo nan je, epi nou mande si sa Bondye te revele nou an se egzakteman dwat. Nou fini doute de tout prèv nou genyen devan nou. E yo konnen ki jan pou yo kriye, epi yo gen dlo nan je yo toujou disponib, pare pou koule tankou yon sous dlo. Mezanmi, fè atansyon! Pa tonbe nan pèlen ajan Lanfè sa yo.


Pitye: Youn nan riz yo se pou atire pitye. Nou pral wè yo trè souvan vini ap kriye: "Pastè, priye pou mwen, lapriyè pou mwen ..." yo fè kòm si yo ap soufri tèlman ke yo ka menm mouri. Mezanmi, pa tonbe nan pèlen vanpi sa yo. Se degre y’ap fè sou nou. Lòt menm toujou ap mande menm priyè yo. Nou priye, epi yo pa janm soulaje. Gen lòt ki toujou bezwen delivrans, epi yo pa janm delivre.


Delivrans: Lougawou sa yo konnen ki jan yo esplwate inyorans nou. Yo vini chak fwa, pran pòz yo se moun ki vle delivrans. E kòm yo konnen nou totalman avèg jodi a, yo asire yo ke yo pran nou nan pèlen. Yo vini ak konplisite anpil lòt move lespri, kreye yon spektak pou fè nou bouke, gaspiye tan nou, e souse pouvwa espirityèl nou. Kòm yo konnen nayivte anpil pastè jodi a, gen kèk ki vin jwenn nou ak rad ki byen prepare davans, san yo pa mete kilòt sou yo. Osito ke nan inyorans, nou kòmanse lapriyè pou yo, yo tonbe e woule a tè a, epi fè aranjman pou ekspoze tout kò yo, pou yo kontamine nou ak pouriti yo a.


Konfesyon peche yo: Nou pral konprann apre ansèyman sa yo ke lè nou vire do bay doktrin Kris la pou ansenye ak viv nan fos doktrin yo ki pa gen anyen pou wè ak Bib la, nou peye pri an. Satan eksplwate chak derayman nou fè, chak fos doktrin nou envante. Pastè demon yo te kreye sa yo rele "ki dam", e anpil pastè Bondye, a koz inyorans lan, tou swiv doktrin satanik sa a. Li te vin alamòd nan tout bwat fatra yo rele legliz jodi a. Chak moun ki rive pou premye fwa, dwe fè "ki dam".


Lougawou yo konnen ki jan yo eksplwate foli nou yo. Chak fwa yo vin jwenn nou pou " ki dam" yo a, avèk manti ak gwosyète byen prepare davans. Epi lè nou ba yo opòtinite a, yo rakonte anpil fatra ak salte nan tout kalite, pou yo sal panse nou konplètman, ak kontamine nou, epi kenbe nou prizonye ak panse sal sa yo, jouk jou lè Senyè a delivre nou. Mezanmi, kouri lwen fos doktrin nan, epi nou pral chape anba pyèj satan ak ajan li yo.


Sediksyon: Anpil ale nan legliz a jip kout, ak lòt rad satanik, ak tout kalite makiyaj, bouch wouj, penti sou je yo, tras nan sousi, poud nan figi, gwo kwafi, cheve ki gen koulè, rad etranj e ki koute chè, ak tout fòm sediksyon, pou sedwi Pitit Bondye, epi mennen yo nan adiltè ak fònikasyon.


Nou jwenn kèk nan yo ki pentire cheve yo nan diferan koulè, pou marye yo swa ak rad yo, oswa ak soulye yo, oswa ak vèni yo, oswa ak zanno yo, elatriye. Genyen kèk moun tou ki chanje vèni yo tou depann sou koulè zanno yo, oswa valiz yo, oswa gwo senti yo yo mete. Genyen moun tou ki taye tout sousi yo, e nan plas pwal sousi yo, yo fè yon liy ak yon kreyon nwa. Nou pral rekonèt yo tou ak bijou divès kalite sediksyon: Zanno, chèn nan kou, chèn nan pye yo, chèn nan men, bann bag...


Nou wè yo sanble ak fi ki nan diskotèk yo ak nan bwat lan nwit yo ou nan nay klèb yo. Se rezon sa a ki fè yo pa ka vwale tèt yo ankò menm jodi a, se paske fòk kwafi ke yo fè sou tèt yo a, dwe parèt. Lè nou kanpe nan bò wout la nan yon dimanch maten, piske dimanch se sèl jou foli yo a, nou gen lenpresyon kanpe bò wout la tankou samdi swa, jou kote anpil yo ale nan nay klèb lannwit. Lè nou ale nan kèk nan asanble sa yo nan dimanch maten, paske se sèlman dimanch ke yo jwenn okazyon pou reyini tèt yo, nou gen enpresyon ke nou nan yon nay klèb lannwit nan samdi swa. Pafwa gen plis sotiz nan sa yo rele legliz reveye yo pase nan yon nay klèb lannwit. Sa a se yon abominasyon ki manke adjektif.


"21Senyè a di ankò: Se pa mwen ki voye pwofèt sa yo. Men, y'ap kouri ale toupatou. Mwen pa menm pale ak yo. Men, y'ap mache pale nan non mwen. 22Si yo te la lè m' t'ap fè plan travay mwen an, yo ta fè pèp la konnen mesaj mwen voye ba yo a, yo ta fè pèp la kite vye chemen y'ap swiv la, yo ta fè l' sispann fè sa ki mal." Jeremi 23:21-22.

 

6- PWOSTITISYON


"14Ann di Bondye mèsi! Paske l'ap toujou mennen nou ansanm ak Kris la pou fete batay li genyen an. Li pran nou, li sèvi ak nou tankou yon odè k'ap gaye bon sant li toupatou, pou n' ka fè tout moun konnen Kris la. 15Nou tankou yon bon lansan Kris la ap boule pou Bondye. Sant li rive nan nen tout moun, kit y'ap sove, kit y'ap peri. 16Pou moun k'ap peri yo, se yon sant lanmò k'ap touye yo. Men, pou moun k'ap sove yo, se yon sant lavi k'ap ba yo lavi. Ki moun ki kapab fè yon travay konsa? 17Nou pa tankou anpil moun k'ap defòme pawòl Bondye a. Okontrè, nou pale pawòl la jan li ye a devan Bondye, tankou moun k'ap viv nan Kris la, paske se Bondye menm ki voye nou." 2Korint 2:14-17.


6.1- Move asanble yo


Lè ou vizite legliz sa yo jodi a, ou pa kapab fè diferans ant kiyès ki se yon fanm epi kiyès ki se yon gason. Yo tout a pantalon. Osito ke ou rale zòrèy yo, kèk di ou ke Bondye sèlman gade nan kè a, lòt moun di ou ke ou toujou ap viv anba lalwa a; lòt ankò di ou ke pa gen anyen ki pwouve ke pantalon yo se rad gason; pi entèlijan an eksplike ou ke gen yo pantalon "modèl fanm". Pou ou ki vle gen krentif pou Bondye, konnen ke li se yon abominasyon nan je Bondye, ke lè’w nan mitan pèp Bondye a, san yo pa an mezi pou fè distenksyon byen klè ant ki moun ki se yon fanm ak ki moun ki se yon gason. Lè nou ale nan yon asanble demon yo, nou pa ka fè distenksyon ant ki moun ki se yon gason ak ki moun ki se yon fanm. Gason kou fanm ak pantalon, gen cheve trese, zòrèy pèse ki gen zanno, elatriye. Nou wè gason ak cheve long pafwa mare dèyè tèt yo, nou wè fanm ki gen cheve taye ki fè koup nan tèt yo, elatriye.


Kan ou ale nan yon asanble relijye yo ki evite kèk nan abominasyon yo mwen sot mansyone yo, ou pa ka rive toujou pou distenge ki moun ki se yon gason ak ki moun ki se yon fanm. Gason ak fanm yo an pantalon. Pafwa gason yo pote chapo kanta fanm yo yo menm gen tèt yo san vwale. Yo pa ka rete fidèl devan Bondye menm nan ti bagay yo. Yo pa kapab pwouve diferans ak moun ki fè chwa ouvètman pou moke Bondye; yo pa kapab konpòte yo tankou limyè mond lan; yo pa kapab konpòte yo tankou sèl ki sou latè; yo pa kapab yon modèl pou mond lan. Kidonk kote diferans ant nou menm ki pretann konnen Bondye a, ak payen yo ki pa konenn’L ankò yo? Men, lè ou atire atansyon relijye sa yo sou egareman yo a, yo eseye pwouve ou toujou anba lalwa. Tout bagay ke moun pa vle pou yo mete an pratik yo, yo jete yo nan lalwa. Jodi a, yo gen yon poubèl yo rele "lalwa", ladann yo voye jete tout aspè nan pawòl Bondye a ke pratik yo pa fè yo byen. Se pou Senyè a touche kè Pitit Li yo!


6.2- Ki sa Bondye di sou rad fanm lan?


Deteronòm 22:5 "Fanm pa gen dwa mete rad gason sou yo. Gason pa gen dwa mete rad fanm sou yo. Senyè a, Bondye nou an, pa vle wè moun k'ap fè bagay konsa." Sonje ke Bondye te ekspreseman vle fè gason sa ke li ye a, ak fanm yo sa ke yo ye a. Bondye te gen volonte fè gason an ak fanm lan diferan, te chwazi pou make diferans sa a menm nan rad respektif yo. Si nou gen krentif pou Bondye, pa eseye pwouve Li ke nou rezone pi byen pase Li. Moun ki eseye kreye polemik alantou pantalon, yo gen sèlman pou fè referans a istwa a, epi yo pral konprann ke se nan kòmansman dènye jenerasyon sa a ki te dwe prepare rèy anti-kris la, ke fanm te kòmanse mete pantalon. Se te yon siy emansipasyon fanm, sa vle di, yon siy rebelyon devan Bondye. Konnen ke sa nou rele emansipasyon isit la, pa lòt bagay ke yon vrè rebelyon devan Bondye.


1Timote 2:9-10 "9Mwen vle tou ke tout fanm yo, abiye yon fason pou kouvri kò yo byen pou fòm kò yo pa parèt, tou senp, pa mete très, ni lò, ni pèl, ni bèl rad koute chè, 10men ke’l fè wè bèl zèv li yo, kòm se konsa pou fanm ke travay yo se sèvi Bondye.”


1Pie 3:3-6 "3Se pa bagay sou deyò yo pou nou genyen, tankou nan cheve trese yo, ònman lò yo, ou rad yo mete yo, 4men bagay anndan e kache nan kè a, pwòpte ki pa ka gate nan yon lespri dou e pezib, ki gen yon gran pri devan Bondye”. 5Nan tan lontan, se konsa medam ki t'ap viv pou Bondye yo te fè tèt yo bèl: yo te mete espwa yo nan Bondye, yo te soumèt devan mari yo. 6Se konsa Sara te ye. Li te soumèt devan Abraram jouk pou li te rele l' mèt. Nou menm tou, medam, nou se pitit Sara, si nou fè sa ki byen san nou pa pè anyen."


Nan move asanble sa yo, fanm yo pa kouvri tèt yo. Ajan satan yo te ansenye yo ke cheve yo ase kòm yon vwal. Men, lè nou li 1Korint 11, ansèyman an absoliman klè. Ann revize ansèyman sa a ansanm:


6.3- 1Korint 11:3-16


"3Men, mwen vle nou konprann sa byen: Kris la se chèf tout gason, gason se chèf fanm. Bondye se chèf Kris la. 4Si yon gason kite chapo l' nan tèt li lè l'ap lapriyè osinon lè l'ap bay yon mesaj ki soti nan Bondye, li derespekte Kris la. 5Men, si yon fanm pa vwale tèt li lè l'ap lapriyè osinon lè l'ap bay yon mesaj ki soti nan Bondye, li derespekte mari li. Se tankou si se te yon fanm ki te gen tèt li kale. 6Si yon fanm pa kouvri tèt li, li ta mèt tou koupe cheve l' tou. Enben, si se yon wont pou yon fanm koupe cheve l' ou ankò pou l' kale tèt li, se pou l' kouvri tèt li tou. 7Gason an pa bezwen kouvri tèt li, paske se pòtre Bondye li ye. Tankou nan yon glas, li fè wè bèl pouvwa Bondye a. Men, fanm lan menm se pouvwa gason an li fè wè. 8Paske, se pa t' avèk moso nan kò yon fanm Bondye te kreye gason, se avèk moso nan kò yon gason li te fè fanm. 9Se pa pou fanm lan Bondye te kreye gason an, men se pou gason an Bondye te kreye fanm lan. 10Se poutèt sa, akòz zanj Bondye yo, fanm lan dwe pote yon mak sou tèt li pou moutre li soumèt anba otorite mari li. 11Men, nan lavi n'ap mennen ansanm ak Senyè a, fanm bezwen sèvis gason, gason bezwen sèvis fanm. 12Paske, menm jan se avèk moso kò yon gason Bondye te kreye fanm, konsa tou se nan vant fanm gason soti. Men, tout bagay soti nan Bondye." "13Dapre nou, èske se lizay sa pou yon fanm pa gen anyen sou tèt li lè l'ap lapriyè Bondye? 14Se pa natirèl pou yon gason gen cheve long. Sa se yon wont. 15Men, se bèl bagay pou yon fanm gen cheve long. Bondye ba l' cheve long li yo pou sèvi l' tankou yon vwal sou tèt li. 16Si yon moun vle pouse diskisyon sa a pi lwen, mwen menm se tou sa mwen gen pou m' di li: ni nou menm, ni lòt legliz Bondye yo, nou pa gen lòt koutim nou swiv lè nou nan sèvis."


Chak fwa ajan satan yo kite tout sa ki ansenye nan vèsè 3 a ak vèsè 14 la, e rete kole sou vèsè 15 lan, ke yo tòde siyifikasyon an, menm jan yo fè ak lòt pasaj yo tou, chak fwa ke sa deranje yo. Nan vèsè 15 la, Senyè a raple nou ankò byen plas fanm nan nan plan Li. Soti nan moman kreyasyon an, Bondye te bay fanm nan yon pozisyon nan soumisyon pa rapò ak gason. Ak cheve long fanm nan ki la, pou fè li sonje l' chak fwa pozisyon li pa rapò ak gason an, ki se chèf li. Sa vle di ke nan yon fason natirèl, fanm lan ak long cheve, gen tèt li vwale devan gason. Paske yo te ba li cheve sa a tankou yon vwal, sa vle di, kòm yon siy soumisyon.Men nan prezans Bondye, fanm nan dwe kouvri tèt li, sa ki pa gen ankò anyen pou fè ak vwal ki reprezante cheve li. Epi kòm satan pa janm ka reyisi nan tòde Pawòl Bondye a, vèsè 5 ak 6 fè ansèyman an pi plis pase klè, epi fèmen bouch demon sa yo definitivman.


Pou ede nou pi byen konprann estipidite pastè ajan dyab lougawou sa yo ki pèsiste nan demontre ke vwal la nan kesyon isit a se cheve fanm lan, mwen envite nou fè ti verifikasyon sa a. Nan vèsè 5 ak 6 la, ranplase chak mo "vwal" ke nou pral rankontre, pa mo "cheve", epi nou pral gen rezilta ki anba a: Vèsè 5: Tout fanm, o kontrè, k’ap priye ou k’ap bay yon mesaj ki soti nan Bondye, tèt "san cheve", derespekte chèf li: Se tankou li te kale tèt li. Vèsè 6: Donk si yon fanm "pa gen cheve", li ta mèt tou koupe cheve l' tou. Enben, si se yon wont pou yon fanm koupe cheve l' ou ankò pou l' kale tèt li, se pou l' "...." Mwen kite nou ranpli vid la.


Nou sot dekouvri la, gwo egareman ajan satan yo. Pou eseye tòde pawòl Bondye a pou mennen pèp la pèdi tèt li, yo fè tèt yo trè estipid. Nan lòt mo, pou reyisi tòde siyifikasyon pawòl Bondye a nan bi pou yo pèdi moun k’ap swiv yo, demon sa yo fòse yo fè ti jwèt avèk enbesilite a, tankou jan nou sot konstate li a.


Malgre lefèt ke Bondye te chwazi rann ansèyman sa a absoliman klè, pastè demon yo, kòm yo la sèlman pou opoze ak Bondye, yo pa manke pou di Pitit Bondye yo pou fè yo pèdi tèt yo. Gen kèk demon ki pral di nou ke se te pou moun Korent yo, epi yo eksplike nou istwa san sans, lòt moun pral di nou ke se Pòl ki te di li.


6.4- Lòt eleman pou rekonèt pastè demon yo


6.4.1- "Se Pòl ki te di" - "Se te pou moun Korent yo"


Mezanmi, ak sa a, nou pral rekonèt pastè ajan dyab lougawou yo: Dèske nou rankontre yon pastè ki tòde Pawòl Bondye a pou di nou ke "Se Pòl ki te di" oswa ke "Se te pou moun Korent yo" konnen ke nou an nafè ak yon ajan dyab lougawou. Nan Bib la, pa gen okenn pawòl Pyè, Jan, Jak, ni Pòl. Tout Bib la se Pawòl Bondye. Kenbe tou ke pa gen okenn pawòl nan Bib la pou moun Korent yo, moun Galasi yo, ak moun Efèz yo. Tout Pawòl Bondye a adrese a chak pitit Bondye, e chak vrè sèvitè Bondye, semans Jezi Kris, konnen sa. Nou pa ta dwe janm ankò tonbe nan pyèj demon yo ki gen sèlman misyon mete nou kont Bondye pou nou ka frape.


Isit la se yon lòt eleman ki pral ede nou rekonèt pastè ajan dyab lougawou yo. Chak fwa yo pa kapab sipòte foli ke yo ansenye a pa Bib la, yo di nou ke "sèten maniskri te di ke..." dèske nou rankontre yon pastè ki tòde Pawòl Bondye a pou fè nou konprann ke kèk maniskri te di, konnen ke nou an afè ak yon demon. Bib la ke Bondye te kite pou nou an, yo pa konnen li, se lòt maniskri yo ke yo panse yo konnen. Bib la, se sèlman e sèlman liv sa a, Bondye te mete disponib pou nou, yo pa kapab konprann li, men yo menm ansenye sa ke lòt maniskri di. Avèk sa n’ap rekonèt demon yo.


6.4.2- "Li te vòlè manm mwen yo"


Men yon langaj ke avèk li nou pral rekonèt sèvitè satan yo: "Li te vòlè manm mwen yo". Yon fwa nou tande sa yo rele pastè yo itilize langaj sa a, konnen ke li soti nan dyab la. Tout tèlman anime avèk renmen lajan an, ke bagay Bondye yo totalman etranj pou yo. Yo pase tan yo ap goumen pou moun, akoz sa yo rele ladim ak ofrann yo. Yo vin lènmi youn ak lòt, akize youn ak lòt nan sa ke yo rele "vòlè manm yo"; yon vrè langaj abominab. Moun vin pwopriyete nèg sa yo.


E chak fwa nou rankontre yo, nou pa bezwen pase dis minit ak yo, anvan nou tande kri byen fon sa a kriye nan kè yo, soupi sa a ke yo pa ka anpeche soti: "Se manm mwen yo ki nan legliz entèl la"; "Entèl te vòlè manm mwen yo"; "Legliz mwen te plen anvan, depi’l vini an, li vòlè tout". "Pastè sa a se yon vòlè nanm"; "Li pa rele m' menm ankò, paske li te vòlè nanm mwen yo". Bib la di nou ke chak nan nou gen yon sèl nanm, yo menm, yo gen plizyè. Yo fè tout bagay pou kenbe moun prizonye, akoz ladim ak ofrann.


6.4.3- Yo mete madanm yo sou tèt tout moun


Nou pral rekonèt yo. Chen sa yo mete madanm yo pi wo pase tout moun. Si yo fè tèt yo rele apòt, madanm yo pral asistan apòt, si yo fè tèt yo rele pastè, madanm yo pral asistan pastè, elatriye. Yo gen gwo asanble ak dè milye fidèl, ak dè santèn de gason. Men, lè yo pa la, se madanm yo ki kontwole asanble a. Gen kèk rena, yon ti kras plis rize, ki, pou bay moun yo prèv ke yo respekte enstriksyon yo ke fanm lan pa ta dwe pran otorite sou gason, yo pito nonmen madanm yo "pwofesè fanm". Lòt demon menm pi gwo, menm fè deja rele madanm yo "Premye Dam". Genyen deja bann koup demon pi ekstravagan, ladan yo gason an pito pastè, e se madanm li ki pran tit apot la. Donk se lougawou a ki distribiye tit yo nan legliz la, e bay a ti demon mari’l la tit ke li vle. Se li menm ki pase lapawòl a mari a nan legliz la, kan li vle. Men jis ki kote abominasyon an rive. Avèk sa nou pa bezwen ke yo di nou ankò menm ke n’ap viv nan fen tan an. Si nou kwè nou se moun Bondye, soti nan tout poubèl sa yo ki rele legliz yo, e sanntifye lavi nou pou nou anlve.


Bib la di: Tankou sa fèt nan tout legliz pèp Bondye a, fanm pa fèt pou pale nan asanble yo. Men nan legliz bann demon yo, abominasyon an pèmèt. Se poutèt sa Jezabèl yo ka fè tout sa yo vle. Yo toujou devan ak mikwo nan men yo. Nou pral tande yo ap bay gason lòd; "Koulye a leve, nou pral chante... chita..." Demon yo pou detounen nou pral pale nou de Kathryn Kuhlman, Debora, fanm yo ki te premye wè Jezi apre rezirèksyon an, vèsè nan Jowèl 2:28 ki di ke: "Apre sa, m'a vide lespri mwen sou tout moun. Pitit gason ak pitit fi nou yo va bay mesaj m'a ba yo. Granmoun nou yo va fè rèv. Jennmoun nou yo va gen vizyon", elatriye. Lòt demon ap di nou ke fanm nan peyi Samari a nan Jan 4, te premye evanjelis fanm.


Sonje yon fwa pou tout, ke fanm pa gen dwa pou yo ansenye oswa pran otorite sou gason. Pa tonbe nan pyèj ajan satan yo ankò. Tout sa nou rele "fanm pastè", "fanm evanjelis", "fanm doktè", pwofèt fanm ki gen yon ministè endepandan yon asanble lokal, "fanm apot yo" oswa tou senpleman "fanm dirijan nan legliz", se lougawou, se bann ajan Lanfè. Si nou gen zòrèy pou n' tande, tande. Si yon moun vle pouse diskisyon sa a pi lwen, mwen menm se tout sa mwen gen pou m' di li: ni nou menm, ni lòt Legliz Bondye yo, nou pa gen lòt koutim, Ni Legliz Bondye a non plis.


"33Paske, Bondye pa rele nou pou nou viv nan fè dezòd, men li rele nou pou nou viv ak kè poze. Tankou sa fèt nan tout legliz pèp Bondye a, 34fanm pa fèt pou pale nan asanble yo. Yo pa ba yo dwa sa a. Jan nou jwenn sa ekri nan lalwa Bondye a: se pou yo soumèt yo." 1Korint 14:33-34. 1Timote 2:11-12. "11Se pou fanm yo rete san pale, avèk soumisyon, lè y'ap resevwa enstriksyon. 12Mwen pa bay fanm yo dwa moutre pèsonn anyen. Yo pa gen okenn otorite sou gason. Se pou yo rete byen trankil."


6.4.4- Temwayaj


M’ap ba nou de temwayaj, pou montre nou jis ka kèl pwen demon yo gen san fwa kan yo opoze ak Bondye.


Premye Temwanyaj: Mwen te envite yon jou nan yon ti asanble nan sa yo rele kretyen reveye yo ki te moun ki te kouri lwen bagay moun fou yo nan legliz pouri yo, epi ki reyini tèt yo pito nan kay yo pou yo priye. Le pli vit ke mwen te rive, mwen te reyalize ke "frè eklere" sa yo ki te kouri lwen avègleman gwo asanble yo, yo te menm plis avèg pase sa ke yo te kouri pou li a. Osito ke yo fini chante, ki vle di, "fè lwanj Bondye", yo te pase’m lapawòl. Kwè ke mwen te devan frè m' yo, avèk renmen ak dousè mwen te mande yo poukisa fanm yo pa kouvri tèt yo. Se konsa, mwen te kòmanse avèk egzòtasyon sa a. Le pli vit ke mwen te fini, pou sipriz mwen, se te mesye yo menm ki te di’m ke fanm yo pa bezwen vwale, ke cheve yo te ase. Mwen te retounen yo nan pasaj nan 1Korint 11 lan, ke mwen te deja etidye avèk yo. Mwen te mande yo pou yo eksplike m' vèsè 5 ak 6 la. Le pli vit ke chèf yo te li vèsè 5 ak 6 la ankò, yo te reyalize bagay moun fou yo a.


Donk lojikman mwen t’ap tann, ke pou yo repanti yo pou bay Senyè a glwa. Men, sa ke yo te fè, yo te kòmanse resite menm vèsè yo plizyè fwa, san rete. Epi finalman yo te rete sou ansyen pozisyon yo. Li tèrib! Lè sa a, mwen te reyalize ak kesyon ke youn nan yo mande m', ke li te yon ti branch nan sèk satanik sa a ki ansenye ke Jezi Kris se yon mantè, e ke li pa janm te gen yon Papa. Pou yo, Jezi Kris, ki moun ki te pase tout tan L' yo sou latè pale sèlman sou Papa L', te pèdi tèt li. Paske yo di ke Jezi Kris se Bondye Papa a, Jezi Kris se Pitit la, Jezi Kris se Sentespri a. Epi yo fè grandizè yo ke se yo menm sèlman ki moun ki konprann sekrè ak mistè kache dèyè Moun ke Bondye ye a, Pitit la ak Sentespri a, omwens sa ke Katolik yo chwazi yo rele Trinite a.


Dezyèm Temwayaj: Dezyèm la konsène yon lòt pastè, ki t’ap glorifye tèt li ke li se sèlman moun ki te krenn Bondye ak ki t’ap ansenye sanntifikasyon an, pami tout pastè yo nan rejyon li an. Le pli vit ke mwen reyalize ke nan asanble li a fanm yo pa kouvri tèt yo, mwen te chita ansanm ak li an prive, ak yon lòt pastè, egzaminen sijè sa a. Li te kòmanse gaye teyori nan enstiti satanik yo ke yo rele enstiti biblik, kote yo aprann ou pou pèdi tèt ou ak pèdi lòt moun. Li te montre nou ki jan fanm pa ta dwe kouvri tèt yo, se yon bagay pase, ki jan se te pou moun Korent yo, ki jan Pòl te di sa pou kèk rezon, ki jan mete vwal diferan a kouvri tèt la, ki jan foula a diferan ak vwal la, ki sa kèk maniskri yo ta di, e ki sa kèk rechèch ta devwale, elatriye. Le pli vit ke li te fini filozofi li yo, nou retounen avèk li nan Bib la.


Avèk kalm, nou te egzamine pasaj 1Korint 11 lan, soti nan vèsè 1 rive nan vèsè 16. Lè nou te fini, li te kwense, epi li te sispann filozofi a. Lè sa a, li te aksepte ke ansèyman an te klè, epi li te eksprime tèt li byen klè. Li te eksplike nou ke anvan, li menm li te ansenye ke fanm yo te dwe kouvri tèt yo, e ke tout fanm nan ansyen asanble l' yo, piske li te gen anpil, te kouvri tèt yo. Li te kontinye pou di ke li te kounye a nan yon nouvo denominasyon, e ke gourou yo nan nouvo sèk sa a yo te kont vwal la. E pou rete an amoni ak bondye gourou li yo li te rele fondatè yo ak evèk bishop yo, demon sa a te chwazi meprize Bondye. Nou menm te panse ke apre pataj nou an, li te dwe repanti, epi mande Bondye padon.


Ap tann pou moun sa yo repanti, se an fèt pa konnen yo ditou. Li te jis konkli pou di nou ke ansèyman an te reyèlman klè, e ke pa gen moun ki te kapab montre kontrè a. Li te ajoute ke si li te vle mete ansèyman sa a an pratik, li ta mete l 'nan yon move pozisyon vizavi a sèk manman an. Pou pwoteje tit li ak pwòp enterè l' yo, pastè sa a, "inik predikatè nan sentete nan rejyon an", pa t' ezite volontèman meprize vrè Bondye a, ak volontèman twonpe Pitit Bondye yo. Sa ki te enpòtan pou li, se te an amoni ak kanmarad li yo. Sa se ki jan nou rekonèt yo. Epi gen anpil nan yo, pou volontèman detounen Pawòl Bondye a, epi kenbe verite a prizonye, akoz vant yo. Si sèlman yo te inyoran!


"Pèsonn pa kenbe pawòl yo ak li. Yo pa pale sou sa menm ankò." Jeremi 7:28.


 

7- TIMOUN DEMON YO


"M'a fè wa yo konnen prensip ou yo, mwen p'ap wont fè sa." Sòm 119:46.


7.1- Kiyès yo ye?


Timoun demon yo se bann lespri satanik ki vini nan mond imen yo, nan pran fòm imen yo, e ki, yon fwa yo sou latè, viv tankou nenpòt kèl lòt pitit Bondye nòmal. Yo fèt, yo grandi, yo viv, e yo mouri, nòmalman. Se satan ki te simen yo nan mond lan kòm nou te etidye’l nan pawòl livrè a nan kòmansman ansèyman sa a.


7.2- Ki jan yo vini nan mond lan?


Yo vin nan mond imen an swa volontèman, swa se dyab la ki voye yo, yo vini nan mond lan natirèlman nan akouchman. Donk yo vin nan mond lan avèk bann fòm imen, se fanm ki fè yo, tankou nenpòt lòt pitit nòmal semans Bondye. Kèk vini avèk yon misyon byen espesifik, lòt vini jis pou yo se bann senp enstriman pou sèvis lisifè mèt yo a. Ke se sa ki vini volontèman ou sa yo ki vini tankou senp ajan pou sèvis satan, yo tout se satan ki simen yo nan mond lan pou kontrekare plan Bondye a, e eseye pou pèpetre lagè ke satan ak kan li a ap mennen an kont Bondye depi nan kreyasyon an.


Satan avèk pisans manipilasyon’l lan donk simen pitit li yo nan mond lan li sèvi avèk fanm pou fè sa, tankou jan Bondye fè’l Li menm. E lefèt ke demon sa yo vin nan mond lan tou sou bann fòm imen, kreye tèlman konfizyon ke li vin trè difisil pou distenge yo. Se sa ki jistifye pou sèvi avèk disèneman an pou konnen yo. Ann raple anvan pou kontinye, ke satan pa gen okenn pouvwa kreyasyon. Satan pat janm kreye anyen, e dayè li pa ka kreye anyen. Tout sa ke li konn fè, se kopye, se falsifye, se manipile. Donk li reyisi avèk pouvwa manipilasyon’l lan, pou simen dezòd nan jaden Bondye a, nan inonde jaden Bondye a avèk bann imen atifisyèl.


Tankou di pi wo a, kèk nan demon sa yo vin nan mond lan volontèman, avèk yon misyon byen espesifik. Sa yo yo trè danje, e yo trè konsyan pou misyon yo a nan mond sa a. Donk yo konnen trè byen poukisa yo nan mond lan. Kèk pami yo vini avèk konplisite manman lougawou yo a; donk demon sa yo se mari manman yo nan mond fènwa yo. Jeneralman demon sa yo yo rive nan fason sa a la a kan manman lougawou yo a nan difikilte pa rapò avèk misyon ke satan te konfye yo a, e yo bezyen ranfò. Donk kan yo fè mari yo a soti nan mond fènwa yo sou fòm timoun nan mond sa a, se kan misyon yo a te echwe e yo trouve yo an danje. Alò demon sa yo rive trè byen prepare ak trè ekipe. Yo vini avèk yon pisans pi gran ke pisans madanm manman yo a. E kan ti demon sa yo rive, yo vin vrè mari manman yo, e mari ofisyèl yo vin bann senp figiran. Mond satan an li reyèlman abominab mezanmi! Ere sila yo ki pa janm konnen profondè satan.


Revelasyon 2:24-25 "24A nou menm, avèk tou lòt moun Tiyati yo, ki pa resevwa doktrin sa a, e ki pat konnen profondè satan yo, tankou yo rele yo a, mwen di nou: Mwen pap mete sou nou lòt fado; 25sèlman, sa ke nou genyen an, kenbe’l jiskaske’m retounen."


Genyen bann demon ki vini plizyè fwa nan mond lan. Sa vle di ke yo vini, viv, mouri, e yon fwa antere, retounen nan mond lan pa yon lòt nesans. Yo gen pouvwa pou fè ale tounen sa yo kantite fwa ke yo vle. Nan kèk rejyon nan mond lan, paran yo rekonèt yo, e eseye menm konbat yo, donk yo konsyan difèt ke timoun demon sa yo, yo ekstrèmman danje.


Genyen bann rejyon nan mond lan kote dispozisyon pran pou anpeche timoun demon sa yo yon fwa yo mouri, pou retounen. Pa fwa yo koupe dwèt yo anvan yo antere yo pafwa se zòtèy yo ki koupe, pafwa tou se bann tras ak bann mak yo fè sou kèk pati nan kò yo. Men malgre tout dispozisyon sa yo, genyen bann demon odasye ki retounen avèk menm mak yo nan fanmi diferan e menm nan peyi diferan, bann lòt pèmèt yo revini kareman nan menm fanmi ke yo te viv anvan an. Nou retrouve alò avèk bann timoun ki fèt san dwèt ou zòtèy ki te koupe yo anvan dènye antèman yo a, ou avèk tout lòt tras ak lòt mak ke yo te fè sou kò yo a, egzatteman menm kote a.


Fenomèn timoun demon yo donk li pa nouvo, li pa non plis etranj. Plizyè tradisyon fin abitye avèk sa, e chak tradisyon sa yo gen pwòp mannyè’l pou li okipe’l de ti demon sa yo. Kay jwif yo, genyen menm yon non espesyal pou dezinye timoun sa yo. Non sa a tradwi mo avèk mo "Kat je". Yo estime ke demon sa yo tankou yo mistikman pisan, yo genyen kat je, de je tankou tout èt nòmal, ak de lòt pou wè ak jere mond fènwa yo.


Si kèk demon vin nan mond lan nan pròp gre yo, bann lòt pa konsekan se satan ki voye yo nan mond lan, e diran tout lavi yo sou tè a, yo se bann enstriman ke satan ka itilize nan volonte’l. Sa yo yo pi plis. Plizyè pami yo kapab inyoran de vrè nati yo a, jis nan kèk nivo.


7.3- Ki moun ki ka fè yon timoun demon?


Satan ka sèvi ak nenpòt fanm ki pa kouvri avèk san Jezi pou simen yo nan mond lan. E kòm anpil fanm pa kouvri pa san Jezi, nou konprann fasilite ke li genyen pou ranpli mond lan ak demon sou fòm moun. Sèl fanm ki pa ka itilize pa satan, sa vle di ki pa ka sèvi pòt ouvè pou satan, se fanm, semans Bondye yo ki kouvri avèk san Jezi.


7.4- Pòt louvri yo


Pa pòt louvri a vle di, diferan eleman yo ki bay aksè a satan, oswa chemen diferan yo ke satan esplwate pou fè semans li yo vini nan mond lan. Nou ka klase pòt sa yo an de kategori: Pòt ki pa ouvè pa moun, ak pòt ki ouvè pa moun.


7.4.1- Pòt ki pa ouvè pa moun yo


Yon kote li se, ka natirèl bann fanm semans satan yo, e lòt kote a, ka nòmal bann fanm ki pa kouvri pa san Jezi. Tout fanm ki pa kouvri pa san Jezi, ke li se payen ou pretandi kretyen, ka itilize pa satan. Men sa pa vle di ke yo fanm payen pa ka fè vrè timoun. Fan m payen semans Bondye yo kapab pa gras Bondye fè bann vrè timoun, menm kan yo poko bay Kris lavi yo ankò.


7.4.2- Pòt ouvè pa moun yo


Se ka tout moun sa yo ki, nan inyorans yo a ou nan foli yo a, kwè ke genyen plizyè Bondye Kreyatè. Donk yo rive, pa yon teknik ke se yo menm sèl ki kapab metrize’l, pou konvenk yo ke an deyò vrè Bondye Kreyatè a Jezi Kris, kèk kreyati kapab kreye timoun tou. Nan fè sa, yo kouri vè bann metòd ki pa natirèl pou yo genyen pitit. Metòd ki pa natirèl sa yo se satanis ak lasyans.


7.4.2.1- Satanis


Genyen ka bann moun k’ap chache pitit nan pran rekou yo nan mistik la, sa vle di nan pisans satan an. Kèk ale kay ajan dyab yo, ak marabou yo pou chache pitit, bann lòt fè pak avèk bann demon. Trè souvan, swa pa mank pasyans, swa se anba presyon moun ki antoure yo, moun kouri kote marabou yo e ajan dyab lougawou yo, ou vè lespri sal yo, sa yo rele lwa yo ak lòt yo, nan lye ke yo di ki se lye sakre yo, kan apre kèk tan maryaj yo poko gen pitit. Nan moun sa yo, yo rekonèt menm bann swadizan kretyen ki fèt yon lòt fwa.


Kan nou kouri vè marabou yo ak ajan dyab lougawou yo pou chache pitit, kote nou panse ke moun sa yo ki sèlman se bann kreyati yo ye tankou nou, pral pran timoun yo pou ban nou? E kan nou fè bann pak avèk bann lespri sal nan mond fènwa yo, tankou lespri dlo yo, lespri forè yo, lespri simetyè yo, elatriye. Nou ouvè otomatikman bann pòt pou satan ka itilize yo pou fè demon li yo vin nan mond lan. Tout timoun ke nou pral chache kay marabou yo ak ajan dyab lougawou yo, ou bò dlo yo, ou nan forè yo, ou nan lye ke yo di ki se lye sakre yo, kan n’ap ofri bann sakrifis bay fo bondye lye sa yo, yo tout se demon.


7.4.2.2- Lasyans


Genyen ka bann estipid yo ki pran rekou yo nan medsin nan pou genyen pitit. Èske li nesesè pou ke mwen raple nou ke se Bondye ki te kreye moun e se pat lamedsin? Mwen vrèman bezwen di nou ke se pa pisans Li ke Bondye te kreye moun, e se pat nan laboratwa imen? Mwen ta etone nou si mwen ta di nou ke se bann demon ke yo fabrike nan bann tib avèk esè yo? Donk konnen ke tout timoun yo ke nou te mete nan vant nou yo yo avèk èd ou konkou medsen yo, yo sèlman se bann demon.


7.4.2.3- Konklizyon


Ensanse, kan ou ale swa kay marabou yo, swa nan bann lye satanik yo di ki se lye sakre yo, swa nan bann klinik yo ak lopital yo chache pitit, kote nou panse ke yo pral pran pitit yo pou ban nou? Moun sa yo ke n’al kote yo a, yo menm tou yo se kreyati. Kòman nou ka estipid nan pwen ke pou kwè ke yon senp kreyati ka kreye yon timoun pou nou? Kounye a ke nou konprann ke marabou, medsen yo, ak lespri sal yo nan lye satanik yo ke yo di ki se lye sakre yo pa kapab fabrike okenn timoun, konprann ke se bann demon ke nou resevwa nan men yo. Donk konnen klèman ke tout timoun yo ke nou te genyen yo avèk èd ou konkou marabou yo, ajan dyab lougawou, ak medsen yo, yo se sèlman bann demon.


7.5- Repons a kesyon ke yo souvan poze’m


Tout fwa ke mwen trouve’m devan pitit Bondye yo ap bay ansèyman sa a sou Disèneman an, estipefaksyon yo te gran pou tande mistè sa yo ki te kache si lontan pou nou yo, e lajwa yo te pi gran toujou, pou resevwa anfen revelasyon sa yo ki pral afranchi yo totalman nan inyorans ki te fè yo bann etènèl prizonye satan. E chak fwa, nan fen ansèyman an, se prèske menm kesyon yo ki retounen. Donk mwen te jwenn li nesesè pou regroupe tout kesyon sa yo, e pou reponn avèk yo chak, pou ka libere tout pitit gason ak pitit fi Abraram yo ki te lontan viktim nan riz sediksyon bann ajan Lanfè yo.


7.5.1- Èske yon fanm, vrè semans Bondye, ka bay nesans ak yon timoun demon?


Repons lan se wi, si li pa kouvri a san Jezi, sa vle di, si li pa ankò, fèt yon lòt fwa, ki vle di si li pa ankò aksepte Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè a travè yon vrè repantans, yon vrè batèm nan dlo, ak yon vrè delivrans.


7.5.2- Èske yon koup vrè Pitit Bondye ka fè timoun demon?


Tou depan de sa ke nou konprann pa koup vrè pitit Bondye yo. Si nou konsidere ekspresyon "koup vrè Pitit Bondye" tankou sinyifi de moun, semans Bondye, ki deja tou lè de bay lavi yo a Jezi Kris, e yo te pase pa yon vrè batèm nan dlo ak yon vrè delivrans, e ki te fè timoun yo a pandan yo te deja konvèti, repons lan se kategorikman NON.


Si donk nou rankontre yon koup swadizan kretyen ki fèt yon lòt fwa, tou lè de batize nan dlo ak batize nan Sentespri. Ki te fè youn ou bann pitit demon, pandan yo te deja konvèti, konnen ke an reyalite yo pat reyèlman fèt yon lòt fwa anvan konsepsyon timoun sa yo. E si nou genyen kèk prèv ke yo te reyèlman kwè nan Jezi Kris, se ke rezon inik la ka jistifye jan de sitiyasyon sa a, se ke fi a te ankò posede anvan konsepsyon timoun demon sa yo. E tout otan ke li pral rete posede a, tout lòt timoun yo ke li pral fè yo, pral malerezman bann demon.


7.5.3- Èske yon koup kretyen ki di yo fèt yon lòt fwa ka gen timoun demon?


Repons lan se wi, e sa a jistifye sèlman si yo te gen timoun sa a oswa timoun sa yo nan mond lan, sa vle di, anvan yo te konnen Kris la.


7.5.4- Èske yon fanm ka fè timoun demon ka fè timoun nòmal?


Repons lan se wi. Yon fanm semans Bondye, ka genyen timoun pami yo kèk ladan yo se demon, e lòt yo se timoun Bondye. Sa rive si li pa ankò fèt yon lòt fwa. Pa bliye ke nan Èv te soti timoun semans Bondye, ak semans satan, tankou jan nou kapab li’l nan pasaj 1Jan 3:11-12. "11Donk sa ke yo te anonse an ak sa ke nou te tande depi nan kòmansman an, se ke nou dwe renmen youn lòt, 12e pa sanble ak Kayen, ki soti nan malen an, e ki touye frè’l. ..."


Pa bliye non plis ke nan de jimo Rebeka yo, madanm Izaak la, youn te soti nan Bondye e lòt la pat soti nan Bondye, tankou jan nou kapab li’l la nan pasaj Malachi 1:2-4. " 2Mwen te renmen nou, Letènèl di. E nou di: Nan kisa ou te renmen nou an? Ezawou se pa frè Jakòb li ye? Letènèl di. Sepandan mwen te renmen Jakob, 3e Mwen te gen èn pou Ezawou, Mwen te fè montay li yo yon solitid, Mwen te livre eritaj li a bay chen mawon yo nan dezè a. 4Si Edon di: Nou detwi, nou pral leve rin yo! Konsa Letènèl tout lame yo pale: Ke’l bati, m’ap ranvèse, e y’ap rele’l peyi mechanste, pèp Letènèl irite kont li a pou toujou."


Donk li etabli ke yon sèl e menm fanm nan ka fè timoun pami yo kèk ladan yo se demon, e lòt yo se pitit Bondye.


7.5.5- Èske yon timoun ki fèt ak yon anomali se yon demon?


Repons lan se non. Lefèt ke yon timoun fèt ak yon anomali fizik oswa kòporèl pa fè l' yon demon. Gen kèk eleman ki ka jistifye anomali nan kèk timoun nan nesans; nou pa pral etidye yo nan yon kontèks nan ansèyman sa a. Men gen kèk fòm anomali ki pwouve ke timoun konsène a se yon demon; nou pral rekonèt yon ka konsa, donk yo jeneralman flagran. Gen ladan yo ki vini avèk yon sèl je ouvè e lòt la fèmen, lòt yo vini avèk yon sèl men, lòt ankò fèt tou granmoun, lòt menm avèk bann dan, elatriye.


7.5.6- Èske tout jimo yo se demon?


Jimo yo majorite nan yo fèt tou ajan dyab, sa vle di, demon. Anpil tradisyon rekonèt jimo yo kòm moun ki vini nan mond lan ak yon sèten pouvwa, e pou rezon sa merite yon atansyon espesyal. Nan kèk pati nan mond lan, yo venere yo, e nan lòt gen menm seremoni espesyal pou jimo ki fèk fèt yo. Men, nou ka di ke tout jimo yo se demon tankou jan kèk moun fè reklamasyon sa a? Non. Yon jeneralizasyon konsa pa baze sou bon konprann.


7.5.7- Èske yon timoun demon ka delivre?


Pa ki te nou twonpe tèt nou pa mo "timoun". Yon demon se yon demon, epi li pa ka delivre.


7.6- Ki jan rekonèt yo?


Si li yon ti kras pi fasil pou rekonèt demon sou fòm mou yo lòske yo deja gran, li pa konsa lè yo toujou piti anpil. Lefèt ke yo pran yo tankou ti bebe oswa timoun piti maske anpil bagay, epi fè disèneman an yon ti kras difisil. Men lè nou renmen Bondye, Li toujou ba nou kapasite pou rekonèt demon sa yo, kèlkeswa nan degre ke yo ta kache.


Eleman disèneman k’ap ede nou rekonèt yo se prèske menm jan ak sa nou itilize pou granmoun demon yo: Fwi yo. Men kòm pa moman fòk nou pran anpil tan anvan pou kòmanse obsève fwi yo, Senyè a nan renmen Li entèveni pa revelasyon. Pandan ke n’ap tann pou fwi yo kòmanse ap vizib, Senyè a trè souvan, revele nou swa pa yon sonj, swa pa yon vizyon, swa pa yon profesi, swa pa yon revelasyon, nati timoun sa yo.


Kòm pou fwi yo, yo toujou prezante karaktè satan mèt yo, epi yo toujou pote menm fwi ak papa yo dyab la. Gen anpil eleman disèneman ki ede nou rekonèt yo. Lis la long, epi mwen pa pral kapab site tout lis la. Men, mwen pral ba nou ase eleman disèneman pou ede nou rekonèt yo. Epi si gen kèk ka ki chape nou, Bondye fidèl, Li pral revele yo ba nou:


7.6.1- Entèlijans


Kèk nan yo twò entelijan pou laj yo. Timoun nòmal la dwe entelijan, men nou konnen ke entèlijans nou an ap grandi pandan ke nou menm n’ap grandi.


7.6.2- Sòt


Gen lòt tou ki twò sòt pou laj yo. Gen yon maj sòt ki ka tolere nan yon timoun nòmal. Gen yon lòt degre ki montre nou ke gen yon bagay ki pa nòmal.


7.6.3- Mechanste


Lòt ankò twò mechan. Lè nou gade nan yo, nou ap sipri nan mechanste yo.


7.6.4- Riz


Nou jwenn kèk ki twò rize, tankou papa yo satan. Nivo riz yo ankò twò wo pa rapò ak laj yo.


7.6.5- Tandans pou fè sa ki mal


Anpil nan yo tou distenge pa tandans yo pou fè sa ki mal.


7.6.6- Vyolans ak britalite


Nou jwenn tou kèk twò vyolan, e twò brital. Lè nou gade jan y’ap jwe ak lòt timoun yo, degre britalite yo ak vyolans yo fè nou pè.


7.6.7- Dezobeyisans


Kèk nan demon sa yo yo ekstrèmman dezobeyisan. Konnen ke yon timoun nòmal ka fè tèt di. Nan yon fason oswa yon lòt nou tout te dezobeyisan nan timoun piti. Men, Bib la ansenye nou ke yon sèl vrè remèd Bondye te bay pou dezobeyisans yon timoun se koreksyon an. Yon ti fwèt sifizan pou disipline yon timoun nòmal. "Timoun toujou ap fè move bagay. Men, fwèt ap fè yo pa rekòmanse ankò." Pwovèb 22:15.


Men, avèk timoun demon yo, ni fwèt la ni koreksyon an pa chanje anyen. Se poutèt sa nan ansyen Kontra a Bondye te mande ke timoun sa yo dwe kalonnen ak kout wòch. "18Si yonn nan nou gen yon pitit gason ki radi, ki gen tèt di, ki pa vle koute ni manman l' ni papa l' lè y'ap pale ak li, yo te mèt bat li, sa antre nan yon zòrèy soti nan lòt la, 19manman l' ak papa l' va kenbe l', y'a trennen l' devan chèf fanmi yo, nan tribinal ki bò pòtay lavil kote yo rete a. 20Epi y'a di yo: Men pitit gason nou an. Nou mennen l' ban nou paske li radi, l'ap fè wondonmon, li pa vle koute lè n'ap pale avè l'. L'ap gaspiye tout lajan nou nan bweson, li nan tout kalite vis. 21Lè sa a, tout gason ki rete nan lavil la va kalonnen l' wòch jouk yo touye l'. Se konsa n'a wete bagay mal sa a ki t'ap fèt nan mitan nou an. Tout moun nan pèp Izrayèl la va konn sa, y'a mache sou piga yo." Deteronòm 21:18-21.


7.6.8- Revòlt, rebelyon


Anpil nan demon sa yo plen ak revòlt ak rebelyon. Jan nou te jis wè pi wo a, vrè Timoun Bondye yo fasil mete yo dwat pa koreksyon an. Si nou gen sa yo rele timoun ke nou pa ka kontwole, konnen ke nou an afè ak demon. Sa nou rele souvan timoun ensipòtab yo, yo se demon. Yo pat janm timoun. Vrè timoun yo yo sipòtab.


7.6.9- Safte


Yon lòt eleman ki ede nou rekonèt fasilman anpil nan timoun sa yo, se safte a. Pafwa nou rankontre timoun ki manje de a twa fwa sa yon granmoun ka manje. Nou jeneralman ap mande ki jan yo fè, e nan ki vant yo mete tout manje sa a.


7.6.10- Manti


Anpil nan timoun sa yo twò mantè. Lè yon timoun nòmal bay manti, si nou pran yon ti fwèt, verite a ap soti nan bouch li imedyatman. Men, avèk yon timoun demon, menm lè nou wè l' ap fè betiz li a, lè nou mande l', li di non nan pwen pou li fè sèman. E menm lè nou frape l', li pa bay laverite.


7.6.11- Vis seksyèl


Nou konnen nou menm ke nan yon sèten laj, timoun nan pa konnen anyen sou sèks. Sepandan, si nou gen ti demon yo, nou pral souvan sote sou yo nan zak ki pral etone nou.


7.6.12- Diferans ant atitid ak laj


Anpil nan yo rekonèt pa gwo diferans ki egziste ant atitid yo ak laj yo.


7.6.13- Danjere, destriktif


Anpil nan yo twò danjere, e destriktif. Yo pral kraze tout bagay nou gen nan Kay la.


7.6.14- Eskandal


Jeneralman yo se vrè sijè nan eskandal. Yo fè nou wont, anbarase nou tout tan. Yo mete nou nan konfwontasyon ak moun ki bò kote nou. Epi avèk degre maji yo, yo fè nou sipòte yo nan sotiz yo, e fè nou fè anpil lènmi pou anyen.


7.6.15- Malad


Gen kèk menm ki toujou malad. Sa yo fè pati nan sa ki vini ak misyon espesifik. Yo toujou malad. Osito ke nou gen lajan, yo tonbe malad, e lè nou fini depanse, yo pretann geri, e retounen malad ankò kan nou gen lajan ankò. Lòt menm vini nan mond lan ak maladi etranj. Pafwa maladi ki pa ka jistifye oswa eksplike.


7.6.16- Kriye


Anpil yo pase tout tan yo ap kriye, epi pafwa nan lè biza, epi pafwa nan moman ke yo pa dwe kriye. Gen kèk nan timoun sa yo, nou pa ka fè yo kontan, nou pa ka fè yo plezi. Nou ba yo manje, yo kriye; nou benyen yo, yo kriye; nou eseye amize yo, yo kriye. Dezi yo, se sèlman deranje nou ak deranje nou pi plis. Sa vin pi mal lè yo nan legliz la. Nan prezans Bondye, sa vle di, nan mitan adorasyon an, timoun sa yo kriye toujou pi plis pase sa ki nesesè yo deranje adorasyon an. Se konsa, si nou gen timoun k’ap kriye chak fwa nou nan lapriyè, konnen ke yo se demon. Lespri vrè timoun yo toujou poze nan prezans Bondye. Se timoun satan yo ki gen lespri toujou ajite nan prezans Bondye. Li pral pi fasil pou nou kounye a rekonèt yo.


7.6.17- Vòl


Gen kèk nan ti demon sa yo se gwo vòlè. Konnen ke yon timoun nòmal nan povrete ka vòlè. Men, lè nou gen timoun ki pa manke anyen, men, k’ap vòlè, konprann ke li pa nòmal. Gen kèk nan ka sa yo ki ka soti nan posesyon demonyak; ka sa yo ka rezoud pa lapriyè.


7.6.18- Pè prezans Bondye


Anpil nan demon sa yo trè pè prezans Bondye. Nou pral kapab rekonèt timoun sa yo, si nou genyen yo. Si nou gen timoun ki pè prezans Bondye, epi ki sèlman santi yo alèz lwen prezans Bondye, konprann ke yo menm yo pa soti nan Bondye. Vrè Pitit Bondye yo toujou epanouwi yo nan prezans Bondye.


7.6.19- Timoun ensipòtab


Mwen deja mansyone li, men mwen ta renmen repete tèt mwen. Konnen ke sa nou rele timoun ensipòtab yo pa lòt pase demon. Yo gen lespri papa yo satan. Yo pa fliche devan anyen. Yo pa pè anyen, e yo pa gen respè pou granmoun. Si nou rankontre timoun ki pa gen konsiderasyon pou granmoun, konnen ke yo se demon. Vrè timoun yo toujou gen respè pou granmoun.


7.6.20- Anpil lòt eleman


Anpil lòt eleman nan karaktè timoun demon yo frape je: Fyète, lespri dominasyon, gaspiyaj, jwèt etranj, lespri rejè, atitid yon granmoun, Lespri akizasyon, retrè sou tèt yo, tandans pou inisye lòt timoun, elatriye. Nan tout nèt, moun ki pi byen plase yo pou detekte timoun demon sa yo, se fanm yo. Dabò se yo menm ki la nan moman akouchman yo, answit paske se yo menm ki pran swen bebe yo ak veye sou yo nan lan nwit kou lajounen.


Genyen bann eleman ou ka obsève pandan akouchman kèk nan demon sa yo. Fanm saj avize yo detekte kèk nan moman akouchman an; swa pa manyè ke yo vini nan mond lan, swa pa bann lòt siy revelatè. Genyen tou bann eleman ou ka obsève pa manman k’ap okipe ti sèpan sa yo. Fanm yo akoz proksimite yo avèk timoun yo, gen plis fasilite pou rekonèt demon yo kan yo ankò tou piti. Plizyè fanm te detekte kèk nan demon sa yo pandan ke yo t’ap benyen yo. Bann fanm te ba nou temwanyaj yo de bann timoun fi ke chouchoun yo te tankou chouchoun yon fanm ki non sèlman deja nan gason, men ki te menm deja akouche. Pandan ke yo t’ap benyen kèk bebe fi, yo te rann yo kont ke chouchoun yo te byen plis ize ke chouchoun fanm ki te deja genyen plizyè pitit.


Yo te trape tou bann lòt timoun nan obsève yo pandan y’ap dòmi. Plizyè fanm te konstate ke lòske yo mete bebe a kouche, yo sezi pou konstate ke ti bebe a ki sipoze ap dòmi, li pito lage’l nan bann mouvman ki demontre ke se nan rapò seksyèl li ye, avèk yon patnè envizib. Plizyè fanm te tromatize pou ap viv abominasyon sa yo. Yo retrouve yo malgre yo menm, ap gade yon sèn pònografik k’ap jwe pa bann moun ke yo te kwè se bebe yo ye. Se nan fason sa a ke, menm san yo pa espirityèl, fanm sa yo te kapab detekte timoun demon sa yo. E kan ansèyman sou disèneman an te vini, yo pat genyen mal pou aksepte’l. Yo te menm ede lòt moun yo pou byen konprann ansèyman an, kan yo pataje eksperyans yo a ak prèv ke yo te genyen de timoun demon yo.


Genyen egalman bann paran ki te trè vit rekonèt ansèyman sou disèneman an kòm vrè, ke yo te gen prèv de sa. Yo te eksplike kòman kèk nan timoun yo a te tonbe malad chak fwa ke papa a te touche salè’l, e tout lajan an te depanse nan maladi sa yo. E depi lajan an te fini, maladi a te disparèt. Depi ke lòt salè a te rive, menm sitiyasyon an te rekòmanse. Yo te fini, menm san yo pat espirityèl, konprann ke yo te an afè avèk zonbi, e se pat timoun. E yo te deside pou yo pa janm tonbe menm ankò nan pyèj demon sa yo. Prochen fwa ke demon sa yo te tonbe malad, yo te di yo klèman pou yo mouri, pandan yo te jire yo ke yo pa tap depanse menm yon santim sou yo. E apre pawòl fèm sa yo, malad imajinè yo te rapidman geri.


Genyen anpil bann endis mezanmi, pou rekonèt yo. Men mwen kwè mwen ban nou ase. Donk konnen ke li posib pou rekonèt timoun demon sa yo. Manman yo jeneralman byen ansenye sou nati pitit yo, e temwanyaj de yon fanm onèt sou timoun li yo dwe pran oserye. Kite’m ban nou yon temwanyaj pou propo sa a.


7.6.21- Temwanyaj


Kèk ane de sa, nou te gen pami nou yon frè trè zele. Frè sa te vin jwenn nou apre li te fin li e apresye ansèyman nou yo. Depi ke’l te fin kontakte nou, zèl ak angajman ke’l te manifeste, te pouse’m aksepte’l nan mitan nou ak kè kontan, e menm òganize yon rankont avè’l. Depi ke frè sa te fin angaje’l pou’l te swiv sèn doktrin nan, mwen te fè avèk li sa’m konn fè avèk tout sila yo ki angaje yo sou chemen Senyè a. Mwen te mande’l si paran’l yo te toujou vivan, si yo te deja bay vi yo a Jezi Kris, elatriye.


Nan ti pale nou an mwen vin konnen ke manman’l te toujou vivan, men li potko aksepte Senyè a. Mwen te ankouraje’l preche manman’l levanjil. Li pa’t vle fè sa, paske’l t’ap di ke manman’l te yon fanm difisil, e ke’l pa’t sèten ke l’ap kwè. Mwen te di’l ke tout otan nou pa preche vrè levanjil la a yon moun, e nan bon fason an, nou pa kapab konkli ke moun sa pap kwè. Nan rezistans li ak ezitasyon’l, mwen te mande’l pou’l pran yon moman jèn pou manman’l, e’m te pwomèt li pou’m te akonpanye’l nan moman jèn sa a. Nou te pran 3 jou jèn pou manman sa a. Apre moman jèn ak entèsesyon sa a, Nou te òganize yon rankont avèk manman sa a. Mwen te deplase patikilyèman pou ale nan peyi’l pote Levanjil la bay manman’l.


Nou te pase yon manyifik moman nan prezans Bondye avèk manman sa a, e avèk pi gran sipriz frè sa a, manman’l te kwè e te aksepte Jezi Kris kòm Senyè’l ak Sève’l. Apre batèm nan nou te beni Senyè a pou gras Li, e pou konfimasyon pawòl Li. Alò frè a te konprann sa ke’m te di’l la nan plizyè repriz la. Mwen te di’l ke mwen pa janm aksepte temwanyaj selon li menm nan yon moun pa ka kwè, otan ke mwen pat gen okazyon pou preche mwen menm moun sa a. Donk nou te glorifye Senyè a, e kèk jou apre mwen te retounen nan peyi’m.


Frè a kontinye te rete avèk pawòl Bondye jan ke mwen te ansenye’l yo a. E mwen te rele yo regilyèman pou ankouraje yo. Yon jou manman frè sa a te rele’m. Li te di’m ke li te gen kèk enkyetid ke li te genyen pou’l eksplike’m. E mwen te di’l ke mwen te dispoze pou koute’l. Li te di ke li te vle pale avèk mwen de pitit gason’l lan. Li te kòmanse pou’l di’m ke nan tout lavi’l, li pat janm rankontre yon nonm Bondye tankou’m, e ke senp fè ke li te kwè nan Jezi la apre predikasyon’m nan se te yon prèv. Li te ajoute ke pèsonn pat kapab imanjine’l ke li t’ap kwè yon jou nan Jezi. Mwen te di’l ke mwen te trè ere pou tande tout temwanyaj sa a.


Li te kontinye pandan’l t’ap di ke li te wè nan mwen yon nonm Bondye ki te ranpli avèk sajès, e ki te gen anpil disèneman. Mwen te di’l: "Se pou Bondye tout laglwa ye!" Li te kontinye e di ke li pat konprann poukisa avèk tout disèneman ke mwen te genyen an, mwen pat reyisi pou disène kiyès pitit gason’l lan te ye. Propo sa yo te fè’m yon ti kras frèt pou temwanyaj ke li ta pral ban mwen an sou pitit gason’l lan. Mwen te imedyatman rele frè a, e mwen te mete’l an liy, pou ke li te koute an dirèk sa ke manman’l te genyen pou di’m sou li a. Mwen te mete frè an liy e nou t’ap koute.


Alò manman’l te kòmanse temwanyaj li a. Li di’m: "Apot, kòman ou ka mache avèk yon mons san’w pa konnen’l? Mwen te konvenki ke ou se yon vrè Sèvitè Bondye, men mwen pa konprann kòman ou pat kapab disène kiyès pitit gason’m nan ye. Se yon demon." Mwen te poze’l kesyon avèk dousè e te di’l: "Manman, pa di bagay konsa. Frè sa a li trè zele pou Senyè a, e zèl li a li trè ankourajan." Li di’m: "Ou pa konnen’l". Mwen reponn li: "Manman, Li te kapab yon move pitit nan pase, men li vin yon nonm ki menm deja fonde yon fanmi; an plis li te aksepte Senyè a, e Senyè a padone, e chanje kè yo." Li di’m: "Apot, se pitit gason’m. Mwen konnen’l. Lanmou ke ou gen pou li a pete je’w. … " Avèk tout pawòl difisil pou koute ke li t’ap di yo, mwen di’l: "Manman, pa nève tròp konsa. Pitit gason’w nan te chanje. Li pa demon’w te konnen an ankò menm, li vin yon pitit Bondye." Li di’m ankò: "Apot, ou t’ap fè pi byen pou kwè’m, pitit gason’m nan se yon demon, se dyab an pèsonn." Mwen te di: "Dakò manman, mwen konprann." Mwen te ankouraje’l, e apre mwen te pran konje de li.


Depi ke’m te fini avèk li, mwen te di a frè a ki te toujou an liy e ki t’ap koute: "Byen neme, ou sot tande an dirèk sa ke manman’w te di sou ou. Mwen ere ke Senyè te pèmèt ke ou t’ap koute an dirèk. Ki sa’w fè pou ke temwanyaj manman’w sot di sou a si tris konsa?" Li te eseye pou li eksplike li otan ke li te kapab. Kèk tan apre, manman’l te di’m ke li pat kapab rete nan yon legliz avèk jan de demon sa a. E kòm mwen pat ka chase frè a nan Legliz la a koz temwanyaj manman’l lan, pòv manman sa a te prefere kite Legliz la.


Jou aprè jou, move fwi pretandi frè sa a t’ap vin vizib, men mwen te fè efò pou’m pasyan ak toleran. Kan Senyè a te wè ke’m pat prè pou abandone swadizan frè sa a, Li te mete’l totalman toutouni, nan ekspoze tout zèv li yo ak kè pouri li a. Senyè a te tèlman ekspoze’l ke mwen pat gen lòt chwa ke kouri dèyè’l imedyatman nan Legliz la. Se lè sa a ke mwen te pran temwanyaj ke manman’l te ban mwen sou li a, o serye. Pawòl manman’l yo ke mwen te kwè se te pawòl an kòlè kont pitit li a, yo te konfime.


Sa mennen nou pou konprann, mezanmi, ke li difisil pou moun yo pou konnen yon timoun pi byen ke pròp manman’l. Menm kan manman yo pa di anyen konsènan pitit yo, trè souvan se paske yo pa vle di anyen, e se pa paske yo pa konnen’l.


7.7- Ki sa pou nou fè lè nou gen timoun demon?


Si nou gen timoun tankou timoun sa yo, nou pa pral gen okenn altènatif ke lapriyè Bondye pou delivrans nou. Se pa pou delivrans yo, men pou delivrans nou. Pa tonbe nan pyèj nan imite metòd nan Ansyen Kontra a. Nan Ansyen Testaman an, li te pèmèt yo kalonnen wòch sou timoun tankou timoun sa yo. Nan nouvo Kontra a, se pa sa. Se konsa, nou pa kapab pèmèt swa touye timoun sa yo, oswa tòtire yo. Li ta yon peche grav devan Bondye. Pa eseye rezoud pwoblèm espirityèl pa metòd fizik. Se sèlman atravè lapriyè ke nou ka toufe zak timoun sa yo, se pa pa vyolans. Touye yon timoun, menm si se yon demon, se yon krim nan je Bondye. Ak tòtire yon timoun, menm si se yon demon, se yon peche devan Bondye. Se pa nou menm ki pou retire timoun sa yo nan mond lan, se Bondye sèl ki pou fè sa. Senyè a te fè li klè nan pasaj ki anba a:


Matye 13:27-30 "27Moun ki t'ap travay ak mèt jaden an vin di li: Mèt, se pa bon grenn ase nou te simen nan jaden ou lan? Kote move zèb sa yo soti? 28Li reponn yo: Se yon lènmi m' ki fè sa. Travayè yo mande li: Ou pa ta vle n'al rache move zèb yo? 29Li di yo: Non, poko fè sa. Paske, antan n'ap rache move zèb yo, nou ka derasinen mayi a avèk yo tou. 30Kite yo grandi ansanm jouk lè rekòt la va rive..."


Se konsa, sonje trè klèman ke nou pa gen okenn dwa touye yon timoun demon, epi nou pa dwe tòtire yo tou. Konba ke nou dwe mennen an kont moun sa yo, li espirityèl, e li pa chanèl. Pa boule timoun demon yo tankou nan kèk rejyon nan mond lan. Si lajistis peyi nou an fèmen je sou bagay konsa yo, Bondye ap pini nou pou tout krim. Konnen ke yon demon, depi’l pran deja fòm imen an, li konsidere nan je Bondye tankou yon moun, e touye’l, pou nenpòt rezon an, parèt nan je Bondye tankou yon krim. Donk m’ap avèti moun ki rete nan rejyon sa yo ke y’ap touye lougawou yo sa pa konsidere tankou yon krim. M’ap raple nou ke nou pa dwe sèlman soumèt nou a jistis moun yo, nou dwe ankò pi byen soumèt nou a pa Bondye a. Si jistis moun nan li an kontradiksyon avèk jistis Bondye a, se jistis Bondye a ke nou dwe aplike. E nan ka espès sa yo, jistis Bondye a mande kite demon sou fòm moun yo an vi, jous rive nan tan mwason an. Anj Bondye yo pral okipe yo de yo.


7.8- Timoun ajan dyab yo


Gen yon diferans ki genyen ant timoun demon yo ak timoun ajan dyab yo. Prèske, timoun ajan dyab yo se demon. Men, li pa eskli pou rankontre kèk ka ra timoun ajan dyab, ki pa demon. Sa a ta dwe ka kèk timoun nòmal ki ta inisye nan maji. Sa yo ka delivre. Sepandan se ka ki ra.


7.9- Konklizyon


Pou fini ansèyman sa a sou timoun demon yo, mwen ta renmen remèsye Bondye Papa a ankò, atravè Pitit li, Jezi Kris Sovè nou an, pou revelasyon Pawòl Li. Epi jan ekriti a di, "Esplikasyon nou jwenn nan pawòl ou klere lespri nou. Yo louvri lespri moun ki san konprann yo pou yo konprann."Sòm 119:130.


8- YON MOUN KA KONNEN SI LI SE YON DEMON?


Bouch mwen pral fè tande bann pawòl saj yo, e kè’m gen bann panse plen sans. Sòm 49:3


Kesyon sa a fè pati bann kesyon ke yo te poze’m souvan pandan konferans yo ak seminè yo tout kote sou Disèneman an. Ansèyman sou Disèneman an se youn nan ansèyman yo ki pi kaptivan, ki chak fwa sisite anpil kesyon, pami yo sa yo ke nou vle reponn avèk yo. Pandan ke kèk moun jis ap chache pou kiryozite pou konnen si yon demon sou fòm moun kapab rekonèt tèt li jan li ye a, bann lòt poze kesyon sa a sèlman pou sa ki konsène’l, sa vle di ke yo vle konnen si yo se demon.


Donk yo trè anpil k’ap mande’m chak fwa si yo se demon. A moun sa yo, mwen te toujou di yo ke Bondye pat nomen’m pou dezinye kiyès ki demon sou fòm moun ak kiyès ki pa sa, e ke Bondye pat fè’m non plis konsiltan pou konsilte moun yo chak fwa nan bi pou revele yo nati espirityèl yo. Mwen toujou raple yo ke mwen pap janm pran’m pou sa ke’m pa ye, e ke se pa de mwen menm ke y’ap genyen repons kesyon sa a ki vrèman pèsonèl la.


Dezòmè, pou rann ansèyman sa a pi klè posib, mwen gen dwa pou reponn nan fason jeneral a kesyon sa a, nan manyè pou ke tout moun ka an mezi pou konnen nati espirityèl li, pou moun ki gen dout sa a toujou. Kesyon an "Sil te plè Apot, di’m; Èske’m se yon demon?" soti yon kote, bann demon ki inyore yo, sa vle di bann moun satan ki pa konvenki de apatenans yo a nan kan dyab la, e lòt kote, bann pitit Bondye pandan moman gran dekourajman, ou kan y’ap fè fas ak gwo eprèv.


Mwen pral reponn kounye a a kesyon nou an. Yon moun ka konnen ke li se yon demon? Repons lan se WI. Kòman? Si Bondye te ban nou ansèyman sa a sou disèneman an, se pa pou nou ka disène lòt yo, tankou plizyè renmen fè’l la; se dabò pou nou kapab disène tèt nou nou menm.


8.1- Demon sou fòm moun yo ki inyore tèt yo


Tankou jan’m te di nan ansèyman sou Timoun Demon yo, ki pa nan gran demon pisan yo ki vini nan mond lan volontèman ak konsyamman, avèk yon misyon byen detèmine, gen anpil lòt ti demon ke se satan ki pito voye yo, trè souvan san pèmisyon yo e san avi yo. Kèk ladan yo inyore nati demon yo a, e se anfas ansèyman sou Disèneman an ke yo kòmanse pou ap poze tèt yo bann kesyon, nan konpare avèk kèk bagay ke y’ap viv. Eleman anba yo pral ede nou pou konnen si se pou Bondye nou ye ou non.


8.1.1- Rayi Jezi Kris anpil


Si ou rayi Jezi Kris anpil, si ou deteste Jezi Kris san reyèlman konprann poukisa ou rayi’l anpil la, se ke ou se yon demon.


8.1.2- Degou pou travay Bondye


Si ou jwenn yon vrè degou pou travay Bondye, si li rive’w pou di oswa pou panse ke Bondye ap eksplwate’w nan mande’w pou fè travay Li, se ke ou se yon demon. Nou te konnen jan de pretandi pitit Bondye sa yo nan pase, ki pat wont pou deklare avèk gwo vwa e entèlijibman, ke yo ta santi trè fon nan yo menm, ke Bondye ap eksplwate yo. Eleman sa yo te sifizan pou nou, pou konnen ke nou te an afè avèk demon. E jisteman sa te konfime an swit, paske depi ke Bondye te mete zèv yo a toutouni, nou te kouri dèyè yo nan Legliz la.


Si ou chwazi volontèman pou defòme oswa pou falsifye travay Bondye a, ou si ou souvan pouse volontèman e konsyamman pou sabote travay Bondye, se ke ou pa soti nan Bondye. Nan ka sa a, ou pa trè diferan a moun k’ap ansenye volontèman ak konsyamman fos doktrin nan avèk moun yo. Donk ou pa diferan a moun k’ap blasfème kont Sentespri a. Ou se yon demon!


8.1.3- Lajwa pou wè inosan ap soufri


Si ou santi nan ou menm chak fwa lajwa pou wè inosan k’ap soufri, ou si ou renmen tòtire moun epi pou santi’w kontan pou wè viktim ou yo ap soufri e jemi, se ke ou se yon demon.


8.1.4- Pretandi vrè kretyen ki pa batize nan Sentespri


Si ou di ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo depi lontan, men ki pa batize nan Sentespri, alò ke, non sèlman ou konnen byen ansèyman sou batèm Sentespri a, men anplis, ou te plizyè fwa nan seyans priyè ki òganize pou batèm nan Sentespri a, se ke ou pa soti nan Bondye. Yon vrè pitit Bondye kan li pa ankò batize nan Sentespri a, se swa kan yo pat ankò byen eksplike’l ansèyman sou batèm Sentespri a, swa kan li pat gen gras pou rankontre yon vrè sèvitè Bondye pou priye pou li.


8.1.5- Pretandi vrè kretyen k’ap konbat batèm Sentespri a


Kòm nou te li’l nan ansèyman sou batèm Sentespri a ak pale an lang lan, si ou di ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo e ki konnen byen ansèyman sou batèm Sentespri a, e ou kont batèm Sentespri a ak pale an lang lan, se ke ou se yon demon.


8.1.6- Pretandi vrè kretyen ki evite batèm Sentespri a


Si ou di ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, e ou endiferan nan batèm Sentespri a, se ke batèm Sentespri a pa di’w anyen, ou si ou evite batèm Sentespri a, nan itilize riz pou kouri pou seyans priyè yo k’ap fèt la pou batèm Sentespri a, se ke ou se yon demon. Yon vrè pitit Bondye pap kouri pou Sentespri, e pa santi’l alèz san Sentespri ak san onksyon Sentespri a.


8.1.7- Moun ki ere paske yo mechan


Si ou se mechan e’w santi’w jwenn yon gran plezi nan sa, se ke ou se yon demon.


8.1.8- Pretandi vrè kretyen yo k’ap pratike maji yo


Si ou di ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo menm nan Sentespri, e w’ap pratike maji nan Legliz la. E ou reziste avèk diferan apèl repantans yo ki lanse yo, se ke ou se yon demon, yon vrè ajan Lanfè. Si yon kretyen semans Bondye ki petèt posede e li retrouve’l ankò, pou bann rezon ki pa kapab eksplike, ap pratike maji nan mitan pitit Bondye, kretyen semans Bondye sa a pral sezi premye okazyon ke yo te ba li a, pou konfese zèv li yo, renonse a maji a. Nou pap janm wè yon kretyen ki fèt yon lòt fwa, vrè semans Bondye, rete volontèman e konsyamman nan Legliz, pratike maji, e ap tann ke Bondye ekspoze’l dabò, anvan ke li fè sanblan li repanti.


8.1.9- Pretandi vrè kretyen yo k’ap konbat vrè pitit Bondye yo


Si ke’w ranpli avèk èn, jalouzi ak mechanste anvye vrè pitit Bondye yo, alò ke ou di ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo e menm petèt nan Sentespri, se ke ou se yon demon.


8.1.10- Pretandi vrè kretyen yo ki pa janm delivre yo


Si ou di ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo, men ki pa delivre, alò ke, non sèlman ou konnen byen ansèyman sou delivrans lan, men anplis, ou te genyen gras pou asiste nan o mwen yon seyans priyè ki te òganize espesyalman pou delivrans lan, se ke ou pa soti nan Bondye. Etènèl posede sa yo, ki di yo se kretyen ki fèt yon lòt fwa yo, batize nan dlo, e ki chak fwa ap chache delivrans, e ki pa janm delivre apre miltip priyè delivrans, yo pa soti nan Bondye.


8.1.11- Pretandi vrè kretyen k’ap vòlè nan Legliz la


Tout swadizan kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo e menm petèt nan Sentespri, k’ap vòlè dim yo ak ofrann yo nan kès Legliz la ou nan kont Legliz la, se bann demon. Yo pa diferan avèk frè yo a Jida Iskaryòt ki t’ap vòlè ofrann yo te mete a dispozisyon Jezi yo ak disip yo. Jan 12:4-6 "4Youn nan disip li yo, Jida Iskaryòt, pitit Simon an, sila ki te dwe livre’l la, di: 5Poukisa nou pat vann pafen sa a twa san dènye, pou bay pòv yo’l? 6Li di sa, pa paske’l te gen pèn pou pòv yo, men paske li te vòlè, e ke, kan’l kenbe bous la, li konn prann sa ke yo te konn mete ladann."


Kite’m ban nou kèk egzanp de jan de demon sa yo ke nou te rankontre. Gen ka yon ajan dyab lougawou swadizan dirijan de yon asanble ki te nan kay li. Te genyen nan asanble a yon kès ke frè yo te konn vin mete dim yo ak ofrann yo a. Chak fwa, vòlè sa a veye kan tout moun nan kay li a soti, e te ale vòlè lajan Bondye ki te depoze nan kès la. Yon jou, li panse ke tout moun te deja soti, demon sa a te dirije’l kòm abitid vè kès la pou vòlè. Pandan ke li t’ap sèvi tèt li nan kès Legliz la, premye pitit fi’l la te rive. Kenbe’l pandan l’ap vòlè a, vòlè a te panike. Pitit fi’l la tou te sezi mande’l: "Papa, kisa w’ap fè konsa a?" E demon an, kouvri avèk wont, te reponn: "Non mwen pral ranbouse."


Genyen tou ka yon ajan dyab lougawou swadizan dirijan yon asanble, ki te pase plizyè ane ap vòlè sistematikman dim ak ofrann yo ke pitit Bondye yo te bay. Demon sa a te pase tan’l pou akize pitit Bondye yo ke yo pa bay anyen. Li te chak fwa li menm sèl ki pou endinye e ap plenyen ke li pat janm wè bann kretyen ki pa janm bay Bondye anyen, e mande tèt li si kretyen sa yo ki pa janm bay ni dim ni ofrann se te vrè pitit Bondye. Poutan pandan tan sa a, kèk nan kretyen sa yo t’ap bay regilyèman ofrann yo a Senyè a. Men demon sa a te vòlè tout, men pat fè silans. Sèpan sa a te jwe jwèt sa a avèk siksè jis rive nan moman kote Senyè a te ekspoze’l, te mete’l totalman toutouni devan tout moun, e te kouri dèyè’l nan Legliz la.


Genyen egalman ka de yon ti demon ki te vin an ranfò ki soti depi nan mond fènwa yo, pou pote sekou avèk manman lougawou’l la ki te santi’l an danje, paske misyon ke satan te konfye’l la te echwe. Te trouve ke asanble a te nan kay kote ti demon sa a t’ap viv la. Malgre ti laj li, ti ajan dyab la te mete chèz yo youn sou lòt pou rive nan kès dim ak ofrann yo ki te plase sou yon amwa byen wo. Ti demon an donk te fè pròp lechèl li jis rive nan kès la, e te ale lekòl avèk bann gwo biyè ke okenn timoun nan lekòl primè pat kapab genyen. Li te depanse jan’l te vle, e te distribiye yon pati bay kamarad li yo. Paran lòt timoun yo, alète pa lefèt ke timoun pa yo ki te vin genyen gwo sòm lajan ke yo pat konnen ki kote yo te jwenn li, yo menm tou yo te alète reskonsab lekòl la, ki apre ankèt, te rann kont ke jan de lajan sa a, ki t’ap koule a flo a tankou ki soti nan yon moun k’ap fè fo lajan, te soti nan ti demon an.


Yo te alò konvoke paran ti demon an, pou konprann kòman yon ti moun ki fenk sot kite matènèl te kapab genyen anpil lajan chak jou. Se nan moman sa a ke paran yo te rann yo kont ke ti demon an te pase tan’l ap pran dim yo ak ofrann yo nan kès la. E kòm pyès moun pa t’ap siveye kès sa a, yo pat rann yo kont de sa. Sa mennen nou pou konprann ke ekspresyon "timoun demon an" li tronpè. Yon demon se yon demon, ke nenpòt laj li. Donk fè trè atansyon.


Genyen lòt ka sa a de yon lougawou ki te rann li nan yon retrèt espirityèl. Rive nan retrèt la, li te dirije’l kote yon pitit Bondye ki t’ap adore nan asanble a nan vil ke retrèt la t’ap fèt la. Alò li te mande a pitit Bondye sa a kote kès ofrann yo a ye. Tou natirèlman pitit Bondye sa a te mande’l si li te vle bay ofrann li yo, lougawou a, tou anbarase, te reponn non. Sètènman li pa t’ap tann avèk yon kesyon konsa. Se alò ke frè yo nan asanble a kote retrèt la te dwe ye a yo te poze tèt yo kesyon, chache konprann poukisa yon moun ki pa gen okenn entansyon pou bay kèk ofrann a Bondye, kapab ap chache pou konnen kote kès ofrann nan ye. Se kan Senyè a te mete lougawou sa a toutouni, ke frè yo te konprann ke li te vle lokalize kès ofrann yo, pou vòlè.


Byeneme, gen tèlman egzanp pou ban nou. Men pou pa rann ansèyman sa a trò long, mwen pral kanpe avèk kèk sa yo. Konklizyon pou tire nan egzanp sa yo, se ke youn nan bagay ki karakterize demon sou fòm moun yo, se vòl la nan kay Bondye a. Gran demon ou ti demon, se menm bagay la, kòm nou sot li’l. Yo tout nèt gen lespri papa yo dyab la, e yo tout nèt aji tankou frè yo a Jida Iskaryòt. Donk vwala yon fwi avèk li n’ap rekonèt yo. Si nou n konnen yon swadizan pitit Bondye, ki pèmèt li ap vòlè lajan Bondye, konnen ke se yon demon. Se menm jan an pou moun ki santi yo alèz pou vòlè dim ak ofrann yo, nan jwenn chak fwa bann rezon pou pa bay. Kèk pami yo, yon ti kras pi rize, di chak fwa ke yo jis prete lajan Bondye a, e ke y’ap ranbouse’l.


Si ou se kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo e menm petèt nan Sentespri, si li te deja rive’w ou konn vòlè lajan Bondye, si ou kwè ke ou pa yon demon, konnen donk ke ou posede. Konfese rapidman zèv ou yo, e mande delivrans ou. Konnen ke si’w pa restitiye tout lajan Bondye yo ke ou te vòlè yo, Lanfè ap tann ou. E si ou kwè tankou Temwen Jewova yo ke Lanfè a pa egziste, ou mèt kontinye.


Byeneme, kounye a ke nou te aprann ke kretyen demon yo pase tan yo ap vòlè ofrann yo ke nou bay pou Senyè a, fè efò nan nivo pa nou, pou sekirize sa. Pran bann mezi pou bare rout pou ajan Lanfè sa yo ki, anplis pou fè bann degre maji kont nou, pase tou tout tan yo ap rine nou. Jwenn nan nivo pa nou mwayen pou byen sekirize tout ofrann nou yo, nan manyè pou ke li pa posib menm ankò pou demon kretyen yo, vòlè yo.


8.1.12- Pretandi sèvitè Bondye yo ki kache volontèman laverite a


Tout swadizan pitit Bondye ou Sèvitè Bondye ki kache laverite a volontèman e konsyamman, yo se demon. Mechan sa yo bloke sous verite a, pou ke lòt kretyen yo pa tonbe sou li. Kèk se bann pretandi pastè, ki vini sou sit nou an tire ansèyman yo a, e bann lòt se bann pretandi evanjelis rezo sosyal yo, ki gen pou baz evanjelizasyon, ansèyman nou yo. Chè frè, lefèt pou sèvi a ansèyman nou yo pou ansenye ou pou evanjelize, se pa yon move bagay. Se dayè rekòmande. Se pito sa ke mechan sa yo fè avèk ansèyman sa yo a, ki satanik.


8.1.12.1- Kisa pastè demon yo fè?


Yo vin sou sit nou an, pran ansèyman yo, e bay fidèl pa yo nan bay yo lenpresyon ke ansèyman sa yo soti nan yo, pandan yo kache swanyezman vrè sous ansèyman yo. Donk yo rale nan ansèyman nou yo, tout sa ke yo pral prezante nan je fidèl pa yo a tankou vrè ansenyan ki konnen pawòl Bondye, e fè chak fwa efò pou ekstrè nan ansèyman yo, eleman ki kapab mete yo toutouni nan je fidèl pa yo a. E pou reyisi kou satanik sa a, yo fè tout sa yo kapab pou kache sit nou an pou fidèl yo, paske yo konnen ke si fidèl yo dekouvri sit la, non sèlman y’ap konnen ke ansèyman yo ke yo te resevwa yo pat soti nan ajan dyab lougawou pastè yo a, men yo pral dekouvri an plis kèk pati nan ansèyman sa yo te swanyezman retire.


8.1.12.2- Kisa demon evanjelis rezo sosyal yo fè?


Yo vin sou sit nou an, pran ansèyman yo, itilize yo pou swadizan evanjelizasyon, men yo aranje yo pou kache vrè sous ansèyman nou yo. Lèse’m ban nou kèk egzanp nan tip demon sa yo:


8.1.12.2.1- Premye demon evanjelis rezo sosyal yo


Premye demon an pran tan pou li chak ansèyman liy pa liy, retire nan ansèyman sa yo tout referans ki fèt pou al nan sit la, e rete avèk bann tèks nan yo pa gen okenn mansyon sit www.mcreveil.org. Donk se bann ansèyman ke yo retire tout referans sit nou an, ke yo pibliye sou bann paj diferan rezo sosyal yo. Tout moun ki tonbe sou ansèyman sa yo sou rezo sosyal yo, kòmante yo, apresye yo, e yo konvenki ke se demon sa a ki te ekri yo.


Riz ajan satan yo donk mennen moun yo pou kwè demon sa a ap ansenye laverite. Yon fwa ke moun yo kwè ke demon sa yo ap ansenye laverite, yo lè sa a kwè san rezèv avèk tout sa k’ap soti nan li. Sèpan sa a profite pou entrodwi nan ansèyman sa yo, bann fo ansèyman fabrike depi nan mond fènwa a. Li fè’l pandan ke li konnen ke kretyen nayif yo pap rann kont de sa menm. Se fason sa a ke li detounen moun yo nan chemen Bondye a. Men premye objektif ajan satan yo.


Kan kèk moun ki konnen ansèyman nou yo te trouve yo pa nan nati yo sou rezo sosyal yo e te alète nou, nou te kontakte demon sa a. Li te bloke nou pou ke nou pa gen aksè ankò menm a paj Facebook li a pou wè anplè dega ke li te kreye ak ansèyman nou yo defòme.


Dezyèm objektif pitit satan sa yo, se renmen lajan an. Nou te ka trouve nimewo WhatsApp koulèv sa a nan yon mesaj renmen lajan ke li te adrese ak moun yo pou mande lajan. Yon fwa ke ajan dyab sa yo te jwenn kè kretyen inyoran yo ak ansèyman nou yo, yo kòmanse pou kreye bann fo rezon pou fè lajan.


Nimewo WhatsApp ajan dyab sa a se: 0022367501343. Li ta nan Mali sa li menm li di. Youn nan profil Facebook li yo se "Élie Elie", ak adrès: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056852889863.


8.1.12.2.2- Dezyèm demon evanjelis rezo sosyal yo


Dezyèm demon an, byen rize, te fè sanblan li repanti, pandan’l te promèt nou ke li te dwe remete sous ansèyman yo. Men sa ke li te fè a te espektakilè. Li te chwazi pou maske sous ansèyman yo, nan fason pou ke moun ki klike sou lyen yo ke li te ajoute yo, pa janm rive sou sit la. Men vrè adrès sit nou an: www.mcreveil.org. Men gade kèl manyè sèpan sa a ekri adrès sa a sou paj Facebook li yo. Dabò li ekri byen mcreveil la, men li fini pa .com. Sa sifi pou pèdi tout moun ki pral vle rive sou sit la pa lyen sa a. Men li trouve nou menm tou nou te aktive egalman .com nan, menm si nou itilize sèlman .org a. Depi ke mechan sa a te rann li kont ke .com nan fonksyonèl e kondwi moun yo sou sit la, li te fabrike yon lòt lyen ki se sa a: www.mcereveil.com. Obsève adrès la byen, e nou pral wè riz li a. Li te fouye yon "e" ant c a ak r la, pou fè adrès la fo. Depi ke li te aprann ke adrès nou an fini avèk .org, li fabrike yon nouvo adrès avèk .org men li: www.mcreviel.org. Kounye a ke li trouve’l oblije pou itilize .org, mcreveil la vin mcreviel.


Manipilasyon demon sa a pat kòmanse pa adrès sit nou an. Li te kòmanse pa sit la li menm. Se non sit nou an ke sèpan sa a te pran tankou non youn nan paj Facebook li yo, avèk menm imaj la ki te sou sit la. Tout moun ki tonbe sou paj Facebook sa a, donk te konvenki ke se paj nou. Men jis ki kote demon sa a te ale pou detounen tout moun k’ap chache nou sou rezo sosyal yo. M’ap presize nou ke nou pa gen kont Facebook. Nou pa sou okenn rezo sosyal pou moman an. Sèpan sa a gen aparamman plizyè paj Facebook, ke sa a: https://www.facebook.com/DNG-100568642178253/


8.1.12.2.3- Twazyèm demon evanjelis rezo sosyal yo


Twazyèm demon an pran ansèyman yo e chanje fòmataj ansèyman sa yo. Li efase tout referans ki gen rapò a sit www.mcreveil.org a. Li fè disparèt apèl pou repantans yo, e ranplase yo pa pwòp mesaj pa’l yo, e nan fen, li mete pwòp adrès li yo, e li fè tèt li pase pou mèt ansèyman sa yo.


Men kòdone demon sa a:


Romeo Sewanou
Whatsapp: +22962936838
Adrès Facebook:
https://www.facebook.com/sewarom1
https://www.facebook.com/romeo.sewanou
Groupes WhatsApp: Camp de vérité N°1, Camp de vérité N°2, N°3, N°4, etc.


Men kòman demon yo travay. Yo se bann milye ki soti depi nan mond satan an, pou inonde rezo sosyal yo, ak pou misyon pou retounen maksimòm moun nan chemen Bondye a. E yo tout pretann yo se kretyen ki fèt yon lòt fwa, e pretann ke y’ap sèvi Jezi Kris. Pou pi byen tronpe ak sedwi kretyen nayif yo ak mal kanpe yo, demon sa yo mete sou paj yo plen vèsè biblik ak bann lòt ti mesaj ki bay ak vizitè yo a lenpresyon ke yo sou paj vrè Pitit Bondye. Ou bezwen anpil vijilans ak disèneman pou detekte riz demon sa yo, e pou pa tonbe nan pyèj yo


Si nou retounen a kesyon ke yo te poze nou an, repons lan vin evidan. Demon sa yo pa ka konnen ke yo se demon? Repons lan byen evidan WI! Yo konnen li trè byen. Yo nan misyon kont pèp Bondye a. Se volontèman ke yo lanse yo nan mechanste konsa a, e yo fè’l konsyamman. Dayè yo refize pou yo repanti menm kan yo ba yo okazyon repantans lan.


Bondye toujou chwazi pou bay plizyè okazyon pou repantans ak demon sa yo, men yo fè tèt di, e kontinye libman ministè satanik yo a. Demon konsa yo yo anpil sou rezo sosyal yo. Yo fè tèt yo pase pou kretyen ne de nouvo. Kèk bay tèt yo tit sèvitè Bondye. Yo tout pretann ke y’ap preche Levanjil Jezi Kris la. Men misyon yo an reyalite, se detounen moun yo nan chemen Bondye a. Se a nou menm, Pitit Bondye yo, pou vijilan.


8.2- Pitit Bondye k’ap viktim anba gwo eprèv


Plizyè pitit Bondye, ki pat janm imajine ke Bondye pat kapab soumèt Pitit Li yo anba gwo eprèv, pa ezite nan ekstrèm dekourajman yo, ap mande tèt yo si yo reyèlman soti nan Bondye, e menm mande si Bondye Li menm li reyèl.


Avan pou reponn avèk kesyon nou an, m’ap raple nou ke difikilte n’ap travèse yo sou tè a, li pa fonksyon de nati espirityèl nou. Nou tout rele pou soufri sou tè a. Ke ou soti nan Bondye ou nan satan, ou dwe fè fas avèk kapris tè a. Ke se Bondye ki te voye’w sou tè a ou satan, ou pap ka chape nan soufrans yo. Donk se pa an fonksyon de tip soufrans ke w’ap andire a, ke ou kapab detèmine nati espirityèl ou. Mwen espere ke pwen sa a li byen konprann.


Nou kapab kounye a pakouri Bib la pou chache kèk ka ki kapab ede nou pi byen konprann sijè sa a. Yon vrè pitit Bondye kapab nan moman ekstrèm tòti doute de nati espirityèl li ou menm de relasyon’l avèk Bondye? Repons lan se WI. Kòman? Ekstrèm tòti ke Bondye kite souvan Vrè pitit Li yo andire yo, pouse yo pafwa pèdi tèt yo.


Pou tout pitit Bondye sa yo ki nan moman dekourajman yo a ou fas a gwo eprèv yo, mande tèt yo si yo reyèlman soti nan Bondye, mwen ankouraje nou pou jere eprèv nou yo avèk plis dinyite ak kouraj, pandan n’ap konnen ke chak eprèv ap pase. Anyen pa etènèl sou tè a, e eprèv nou yo pa fè eksepsyon nan sa. Donk se pou nou ranpli ak kouraj, e pa kite satan menm ankò, vòlè lajwa a, vòlè lajwa nou, lajwa presye sa a ke asirans Sali a ban nou an! Men kèk temwanyaj ki kapab ede nou pou simonte gwo eprèv yo ke n’ap travèse yo, san toutfwa doute de nati espirityèl nou.


8.2.1- Ka fanm ki te posede avèk yon lespri enfimite


Lik 13:10-17 "10Jezi t’ap ansenye nan youn nan sinagòg yo, jou saba a.11E men, te genyen la yon fanm ki te posede avèk yon lespri ki te rann li enfim depi dizwitan; li te koube, e pat kapab ditou redrese’l. 12Lòske’l te wè’l, Jezi te adrese’l pawòl, e di’l: Fanm, ou delivre de enfimite’w la. 13E li te enpoze lamen. Menm moman an li te redrese’l, e te glorifye Bondye. 14Men chèf sinagòg la, te fache pou tèt Jezi te opere gerizon sa a yon jou sab, di foul la: Genyen si jou pou travay; donk vin fè yo geri nou nan jou sa yo, e pa jou saba a. 15Ipokrit! Senyè a te reponn li, èske nou chak, jou saba a, pa detache bèf ou bourik li a nan krèch la, pou mennen’l bwè dlo? 16E fanm sa a, ki se yon pitit fi Abraam, e ke satan te kenbe mare depi dizwitan, fòk li pat delivre de chèn sa a jou saba a? 17Tandiske li t’ap pale konsa, tout advèsè li yo te konfonn, e foul la t’ap rejwi’l nan tout bagay gloriye ke li t’ap fè yo."


Kan nou li pasaj Lik 13:10-17 sa a, nou wè kòman yon vrè semans Bondye te kenbe pa satan nan soufrans atròs pandan 18 tan. Pandan 18 bon ane li te sibi tòti endeskriptib sa a. Poutan li te pitit fi Abraam, sa vle di semans Bondye.


8.2.2- Ka Jan Batis la


Lik 1:13-17 "13Men anj lan di’l: Pa krenn menm, Zakari; donk priyè’w la te egzose. Madanm ou Elizabèt pral fè yon pitit gason pou ou, e w’ap ba’l non Jan 14Li pral pou ou yon sijè de jwa ak alegrès, e plizyè pral rejwi pou nesans li. 15Donk li pral gran devan Senyè a. Li pap bwè ni diven, ni likè k’ap fè moun sou, e li pral ranpli avèk Sentespri depi nan sen manman’l; 16li pral mennen plizyè nan pitit Izrayèl yo bay Senyè a, Bondye yo a; 17li pral mache devan Bondye avèk lespri ak pisans Eli a, pou mennen kè papa yo vè timoun yo, e rebèl yo nan sajès jis yo, pou ka prepare pou Senyè a yon pèp byen dispoze."


Jan 1:29-36 "29Nan demen, li te wè Jezi k’ap vini jwenn li, e li di: Men Timouton Bondye k’ap rete peche mond lan. 30Se sila ke mwen te di a: Aprè’m vini yon nonm ki te devanse’m, donk li te la anvan’m. 31Mwen pat konnen’l, men se pou li ka manifeste a Izrayèl ke mwen vin batize nan dlo. 32Jan te rann temwanyaj sa a: Mwen te wè Lespri a desann soti nan syèl tankou yon kolonb e te rete sou li. 33Mwen pat konnen’l, men sila ki te voye’m batize nan dlo a, sila sa a te di’m: Sou sila w’ap wè Lespri a desann e rete a, se li menm k’ap batize nan Sentespri a. 34E mwen te wè, e mwen te rann temwanyaj ke li se Pitit Bondye. 35Nan demen, jan te ankò la, avèk de nan disip li yo; 36e, te gade Jezi ki t’ap pase, li di: Men Timouton Bondye a."


Matye 11:2-3 "2Jan, te tande pale nan prizon’l lan de zèv Kris yo, li fè disip li yo di’l: 3Èske se ou menm ki dwe vini an, ou nou dwe tann yon lòt?"


Jan-Batis, byen ke pat mande tèt li si li te reyèlman soti nan Bondye, li pat anpeche’l pou mande a Bondye si se vrèman Li menm ki vrè Bondye a. Li menm ki poutan te ranpli Sentespri depi nan vant manman’l, e ki te voye espesyalman pou prepare chemen Bondye a, e fè pèp Bondye a konnen Bondye, li te retrouve’l; nan yon eprèv endeskriptib, ap mande si Bondye te reyèlman Bondye, malgre prèv yo. Donk konnen ke, eprèv yo, kèl ke swa degre atrosite yo, pa pral janm fè yon semans Bondye, yon semans satan.


8.2.3- Ka Jeremi an


Jeremi 20:14-18 "14Se pou jou’m te fèt la modi! Ke jou kote manman’m te fè’m nan pa beni! 15Se pou moun ki te pote nouvèl sa a bay papa’m nan modi: Ou gen yon pitit gason ki fèt, e ki te konble’l de jwa! 16Ke nonm sa a ka tankou vil ke Letènèl te detwi yo san mizerikòd! Ke li tande bann jemisman nan maten, ak bann kri gè a midi! 17Poukisa yo pat fè’m mouri nan sen manman’m! Poukisa li pat sèvi’m tonbo! Poukisa li pat toujou rete ansent! 18Poukisa’m soti nan sen matènèl pou wè soufrans ak doulè, e pou boule jou’m yo nan wont?"


Jeremi te tèlman soufri ke li te retrouve’l ap modi jou ke li te fèt la ak inosan yo ki te pote nouvèl nesans li a bay papa’l la, elatriye. Li te modi jou li te fèt la pandan li bliye ke Bondye se otè jou sa a ke li te fèt la, li se veritab reskonsab tòti ke li t’ap sibi a. Li te modi inosan yo ki te pote nouvèl nesans li a bay papa’l la, pandan’l bliye ke inosan sa yo yo te sèlman bann enstriman Bondye ki te fè sa ke yo te fè a, kan yo te pote bon nouvèl nesans li a bay papa’l la. Li te inyore ke inosan sa yo pat reskonsab nan anyen nan tòti’l ke li t’ap sibi a, e ke Bondye sèl ki te reskonsab nan sa.


Donk pòv la retrouve’l ap modi endirèkteman Bondye a travè jou nesans li a e a travè inosan yo, san li pa rann kont de sa. Donk kiyès ki otè jou nesans nou an, si se pa Bondye? E ki sa pòv moun ki transpòte nouvèl la nan tout sa fè, si sèlman ke Bondye t’ap tann li pou’l fè’l? Moun ki pote nouvèl nesans Jeremi an, jou kote li t’ap pote nouvèl sa a, te konvenki ke se yon bon nouvèl ke li t’ap pote. Li pat ka imajine’l ke 20 tan ou 30 tan pita, bon nouvèl sa a te dwe apèsi pa nenpòt moun nan, tankou se yon move nouvèl. Donk li pa ka pran pou reskonsab nan manyè ke Bondye te chwazi pou eprouve sèvitè’L Jeremi. Okenn malediksyon donk pa ka atribye avèk li.


Kan Jeremi di: "Poukisa yo pat fè’m mouri nan sen manman’m!", kiyès lòt pase Bondye ki te kapab fè’l mouri nan sen manman’l? Kiyès ki reyèlman ki gen pouvwa pou fè mouri? Nou konprann la a, byen neme, ke soufrans lan te atròs, sa pa sèl volonte Bondye. E pandan tan sa a, ajan satan yo t’ap di a moun ki te vle tande yo, ke Bondye te abandone Jeremi, e ke se te yo menm, fo profèt yo, ki te vin nouvo sèvitè Bondye. Se menm langaj sa a, ke ajan Lanfè yo kenbe pou nou menm aktyèlman.


8.2.4- Ka Jòb la


Jòb 1:1-20 "Te genyen nan peyi Uts yon nonm ki te rele Jòb. E nonm sa a te entèg e dwa; li te krenn Bondye, e li te detounen’l de mal. 2Li te genyen sèt pitit gason ak twa pitit fi. 3Li te posede sèt mil brebi, twa mil chamo, senk san pè bèf, senk san manman bourik, ak yon trè gran nonm sèvitè. E nonm sa a te pi konsidere nan tout pitit gason Oryan yo. ...13Yon jou ke pitit gason ak pitit fi Jòb yo t’ap manje e t’ap bwè diven nan kay gran frè yo a, 14yon mesaje te rive bò kote Jòb ki di: Bèf yo t’ap laboure e manman bourik yo bò kote yo; 15bann Sabeyen tonbe sou yo, yo pran tout nèt, e yo te pase sèvitè yo anba manchèt. E se mwen menm sèl ki chape, pou pote ba ou nouvèl sa a.


16Li t’ap pale ankò, lòske yon lòt te vini e di: Dife Bondye te tonbe soti nan syèl la, te boule brebi yo ak sèvitè yo, e te konsime yo tout nèt. E se mwen menm sèl ki chape, pou pote nouvèl sa a ba ou. 17Li t’ap pale ankò, lòske yon lòt te vini e di: Bann Kaldeyen, ki te fòme an twa bann, te lage yo sou chamo yo, te pran tout nèt, e te pase sèvitè yo anba manchèt. E se mwen menm sèl ki chape, pou pote nouvèl sa a ba ou. 18Li t’ap pale ankò, lòske yon lòt te vini e di: Pitit gason’w yo ak pitit fi’w yo t’ap manje e t’ap bwè diven lakay gran frè yo; 19e men, yon gran van te vini nan lòt kote dezè a, e te frape kont kat kwen kay la; li te plonje sou jenn moun yo, e yo mouri. E se mwen menm sèl ki chape, pou pote nouvèl sa a ba ou. 20Alò Jòb te leve’l, te dechire manto’l, e te kale tèt li; te lage’l atè, ..."


Jòb 2:7-13 "7... Epi li te frape Jòb avèk yon ilsè mechan, depi nan plat pye’l rive jous sou tèt li. 8E Jòb te pran yon moso bagay pou grate kò’l e li te chita sou sann. 9Madanm li di’l: Ou demere fèm nan entegrite’w la! Modi Bondye, e mouri! 10Men Jòb te reponn li: Ou pale tankou yon fanm ensanse. Kisa! Nou resevwa byen nan men Bondye, e nou pa ta resevwa mal la tou! Nan tout sa Jòb pat peche menm pa bouch li. 11Twa zanmi Jòb, Elifaz ki soti nan Teman, Bildad ki soti nan Chwak, ak Tsofa ki soti nan Naama, te aprann tout malè ki te rive’l yo. Yo te konsète yo e pati kite lakay yo pou ale plenn avèk li e pou konsole’l! 12Byen lwen yo te voye je yo sou li, yo pat rekonèt li, e yo te leve vwa yo e yo te kriye. Yo te dechire manto yo, e yo te jete pousyè an lè sou tèt yo. 13E yo te rete chita a te bò kote’l sèt jou ak sèt lan nwit, san yo pa di’l yon pawòl, donk yo te wè konbyen doulè’l la te gran."


Jòb 3:1-12 "Aprè sa, Jòb te ouvè bouch li e te modi jou li te fèt la.2Li te pran lapawòl e dit: 3Se pou jou’m te fèt la peri, e lan nwit ki te di: Yon pitit gason te fèt! 4Jou sa a! Ke li chanje an fènwa, ke Bondye pa gen menm okenn sousi nan syèl la pou li, e ke limyè a pa klere menm sou li ankò. 5Ke fènwa ak lonbraj lanmò vlope’l, ke bann nyaj etabli demè yo sou li, e ke bann fenomèn nwa fè’l pè! 6Lan nwit sa a! Ke fènwa yo pran’l kòm viktim, ke li disparèt nan ane a, ke li pa janm konte menm ankò pami mwa yo! 7Ke lan nwit sa a vin esteril, ke li pa janm gen alegrès! 8Ke li modi pa sila yo k’ap modi jou yo, pa sila yo ki konn eksite leviyatan an! 9Ke etwal krepiskil li yo vin fènwa, ke li pa janm jwenn limyè a, e ke li pa janm wè popyè lorò! 10Donk li pat fèmen sen ki te fè’m nan, ni efase soufrans yo pou mwen. 11Poukisa mwen pat mouri nan vant manman’m? Poukisa mwen pat rann souf pandan’m t’ap soti nan zantray li yo? 12Poukisa mwen te jwenn jenou pou te resevwa’m, ak manmèl pou ban’m tete?"


Jòb te si tèlman soufri ke ajan satan yo ki te jalou pou li t’ap glorifye yo, e t’ap di ke Bondye te rejte’l. Menm madanm li, kan’l te wè bagay tèrib sa yo ki te tonbe sou li yo, te kwè ke Bondye ke li te kwè ki vrè a, te vin fo, e te sigjere Jòb pou modi Bondye e mouri. Zanmi Jòb yo, ki yo menm, te krenn Bondye, te pito kwè ke Jòb te fè kèk bagay movè nan je Bondye. Pèsonn pat kapab imajine ke Bondye, vrè Bondye a, Bondye Toupisan an, Bondye damou an ak konpasyon an, te kapab trete youn nan vrè sèvitè’L yo nan manyè sa a, san okenn rezon.


Egzanp sa a ede nou pou konprann ke Bondye, pou bann rezon ke pèsonn pa kapab eksplike, soumèt souvan vrè Pitit Li yo nan yon tèrib tòti, nan men satan ak ajan’l yo. Jan de tòti sa a ki souvan konsa si pitit Bondye a pa ase fèm, li pral doute menm de nati espirityèl li, e pral mande’m: "Silteplè Apot, di’m èske’m se yon demon?" Jòb se te yon demon pou te sibi tout tòti sa a nan men satan avèk pèmisyon Bondye? Li te abandone pa Bondye? Li te rejte pa Bondye?


Jòb, akable, li te retrouve’l ap modi jou li te fèt la. Li t’ap modi jou li te fèt la pandan li bliye ke Bondye ki se otè jou nesans li sa a, se veritab reskonsab tòti’l la ke li t’ap sibi a. Pòv la te retrouve’l ap modi Bondye endirèkteman a travè jou li te fèt la, san li pa rann li kont. Donk kiyès ki otè jou nou te fèt la, si se pa Bondye? E chak moun konnen ke jou a nan li menm pa fè anyen. Jou a pa reskonsab anyen. Kan Jòb di: "Poukisa mwen pat mouri nan vant manman’m? Poukisa mwen pat rann souf nan zantray li yo?", kiyès lòt ke Bondye ki te kapab fè’l mouri nan vant manman’l? Kiyès ki gen pouvwa reyèlman pou fè mouri? La a nou konprann, byen neme, ke se te tout soufrans lan nèt, sa a se pa sèl volonte Bondye. E pandan tan sa a, ajan satan yo t’ap di a moun ki te vle tande yo, ke Bondye te abandone Jòb, e ke Jòb pat sèvitè Bondye menm ankò.


Donk fè atansyon, byen neme, nan moman ekstrèm soufrans nou yo, pou pa modi jou yo, donk se Bondye ki te kreye tout jou sa yo. E an reyalite, okenn jou pat janm fè anyen pou li merite modi. Jou yo nan yo menm pa gen okenn pouvwa. Kan Bondye chwazi pou eprouve nou, Li rete sèl reskonsab nan sa, e modi jou yo ou moun inosan yo, se modi Bondye li menm. Ke Bondye pase pa satan an pèsonn ou pa ajan’l yo pou eprouve nou, Li rete sèl reskonsab nan sa. Se dayè pou rezon sa a ke nan eprèv nou yo, nou dwe di Bondye mèsi, donk okenn ajan satan pa kapab pi fò ke Bondye pou atenn nou san pèmisyon Bondye. Okenn malè pa ka atenn nou san ke Senyè a pat otorize’l. "37Kiyès ki pral di ke yon bagay rive, san ke Senyè a pat ba’l lòd? 38Se pa volonte Trè Wo a ke mal yo ak byen yo vini?" Lamantasyon 3:37-38.


Alò, nou menm vrè Pitit Bondye yo, semans Bondye, soufrans ekstrèm yo pafwa ke nou trouve nou ladan yo a, pa ta dwe janm blonje nou menm ankò nan dout pou vrè nati espirityèl nou, ou menm pou mennen nou pou kwè ke Bondye te abandone nou, e ke Li menm rejte nou. Non! Ka de kèk Sèvitè Bondye yo ke nou sot li yo, demontre nou ke Bondye chwazi souvan, pou bann rezon ki pa ka ni konprann ni eksplike, pou kite satan ak ajan’l yo pran yo pou bann bondye sou Pitit Bondye yo, e malmennen Pitit Bondye yo nan soumèt yo nan yon degre tòti ki ta mennen chak moun nòmal pou mande tèt yo si Bondye li reyèlman Bondye. Bondye se reyèlman Bondye, byen neme, men lojik Li a ensondab, metòd Li a yo enkonpreyansib pou nou.


Donk si nou se pou Senyè Jezi Kris, si nou se semans Bondye, e fè efò pou mache selon Bondye nan Jezi Kris, pa enkyete nou kan Bondye lèse eprèv yo tonbe sou nou. Li gen kontròl la. E kan nou genyen pri nan je Bondye, eprèv sa yo kapab depase limit konpreyansyon moun yo. Men nan tout sa, Bondye rete Bondye, Donk se pou nou kal, se pou nou trankil, se pou nou fòtifye! Lè delivrans nou an li pròch.


Isi a m’ap mete ajan satan yo ak lòt sediktè yo an gad: Mesaj ankourajman sa a ak asirans ke mwen sot adrese a, li destine pou vrè Pitit Bondye ki krenn Bondye. Donk pa oze konsole nou avèk ankorajman’m yo kan Bondye frape nou a koz maji nou an ak rebelyon pou pawòl Li a. Donk anvan pou atribye yon soufrans ke n’ap andire nan yon eprèv ki ta vin sou nou ki soti nan Bondye, rasire nou nou soti nan Bondye, e ke nou krenn Bondye. Anvan pou di ke Bondye ap eprouve nou tankou’L te eprouve Jòb la, rasire nou ke nou nan je Bondye, sa ke Jòb te ye nan je Bondye.


8.3- Konklizyon


Eleman disèneman sa yo ke mwen sot bay nan ansèyman sa a, konsène sèlman sila yo ki te deja bay Jezi Kris lavi yo. Si nou di nou deja kretyen ki fèt yon lòt fwa, batize nan dlo e menm nan Sentespri, e si an plis bann fwi ki deja site nan tout ansèyman sou Disèneman an, nou pote lòt fwi sa yo ke mwen sot site yo, se ke repons kesyon nou an se WI. Nou pa soti nan Bondye.


Si ou se payen toujou, sa vle di ke si ou poko aksepte Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè, eleman disèneman sa yo ke mwen sot bay yo pa konsène’w. Menm si ou pote fwi sa yo, ou pa ka vit konkli ke ou se yon demon. Fwi sa yo ke ou pote yo kapab soti nan demon yo ki rete nan ou yo. Kan ou posede, fwi ke ou pote yo yo pa trè diferan avèk sa ke demon yo pote yo.


Pou fini, konnen, chè frè, ke Disèneman an jan ke’m ansenye’l la, dwe aplike sèlman sou relijye yo, sa vle di tout moun sa yo ki te deja koute Levanjil Jezi Kris la, e ki konnen deja kiyès Jezi Kris ye reyèlman. Vrè payen yo, sa vle di payen reyèlman inyoran, moun sa yo ki pa konn anyen nan bagay Bondye yo e ki pa gen okenn konesans de Levanji’l la, pa ka fasilman jije pa disèneman sa a. Li difisil pou aplike disèneman an sou moun konsa yo. Moun sa yo yo toujou jeneralman trè posede, e aksyon yo a e menm refleksyon yo a yo souvan gide pa demon yo ki posede yo a. Disèneman an jan ke’l eksplike nan ansèyman sa a pa ka pèmèt nou pou detèmine nati espirityèl payen yo, se sitou pa revelasyon ke nou kapab konnen si yo pa soti nan Bondye.


"N’ap ranvèse rezònman yo ak tout wotè ki leve yo kont konesans Bondye a, e n’ap mennen tout panse kaptiv nan obeyisans Kris." 2Korentyen 10:5.


9- KONKLIZYON


"99Mwen gen plis konprann pase tout pwofesè m' yo, paske m'ap kalkile sou prensip ou yo. 100Mwen gen plis konprann pase granmoun cheve blan, paske mwen toujou swiv lòd ou yo." Sòm 119:99-100.


9.1- Èske demon yo ka delivre?


Nan Jan 6:70 nou li: "Jezi reponn yo: Èske se pa mwen ki chwazi nou touledouz? Malgre sa, yonn nan nou se yon demon." Nou tout konnen ak ki pouvwa delivrans Senyè Jezi te akonpli ministè Li sou latè. Tout moun ki te vin jwenn li ak move lespri sou yo, te delivre. Kesyon nou ka poze tèt nou se sa a: Poukisa Jezi pa t' delivre Jida Iskariòt. Repons lan senp: Jida Iskariòt te yon demon, se pat yon moun ki te gen move lespri sou li.


Li enpòtan nan nivo sa a pou etabli diferans ki genyen ant yon demon ak yon moun ki gen move lespri sou li. Yon moun ki gen move lespri sou li se yon moun ki posede pa move lespri yo. Yon moun konsa ka delivre. Pandan ke, yon demon, se yon semans satan jan nou te etidye li. Nou pa ka transfòme yon semans satan an semans Bondye. Se poutèt sa Jezi pa t' transfòme Jida Iskariòt an semans Bondye pou’L ta delivre li. Se konsa, nou pa ka delivre yon demon.


Men, dè milye zòm Bondye pase tan yo jodi a ap fè sa yo rele delivrans, ap eseye nan mank de konesans, delivre demon yo. Ki jan pòv pastè sa yo ap soufri, nan pwen yo menm swe. Gen kèk ki bay anpil rèl nan pwen yo menm pèdi vwa yo, piske yo te aprann yo se kan ou fè gwo rèl ke move lespri a soti. Gen lòt ki fè delivrans nan plizyè etap. Yo fè premye etap la, pran yon repo, kontinye yon lòt jou avèk yon lòt etap, konsa e konsa. Sa fè pitye! Mank de disèneman se plis pase yon maladi.


9.2- Konsekans sou Evanjelizasyon


Inyorans fè nou gaspiye tan, mank de disèneman fè nou soufri pou anyen. Lè nou konprann ansèyman sa a sou disèneman an, nou konprann pi fasil sans enstriksyon yo ke Senyè a kite pou nou konsènan Evanjelizasyon an:


Matye 10:5-6 "5... Piga n'ale nan peyi moun lòt nasyon yo. Pa antre nan lavil Samari yo. 6Okontrè, ale tout kote n'a jwenn moun ras Izrayèl yo ki pèdi." Sa Jezi rele moun lòt nasyon oswa moun lavil Samari yo isit a, pa gen anyen pou wè avèk vrè Pitit Li yo ki poko konnen’L ankò. Senyè a deja te genyen yo nan plan Sali Li a. Li pale ak nou isit la pito de moun ke menm si yon moun preche yo Levanjil la, sa pa’p sèvi anyen.


Matye 10:14 "Si yo pa vle resevwa nou, si yo pa vle koute pawòl nou, soti nan kay la, osinon nan lavil la, al fè wout nou. Souke pousyè pye nou."


Matye 15:24 "Jezi reponn: Se sèlman pou moun ki pèdi nan ras Izrayèl la yo voye mwen."


Mak 6:11 "Men, si nou rive yon kote nou wè pèsonn pa vle resevwa nou, pèsonn pa vle koute nou, ale fè wout nou. Souke pousyè pye nou. Konsa, yo p'ap ka di nou pa t'avèti yo."


Lik 9:5 "Tout kote moun pa vle resevwa nou, kite lavil sa a, souke pousyè pye nou; konsa yo p'ap ka di nou pa t'avèti yo."


Nou jwenn anpil kretyen jodi a, ki gen ladan pastè yo, ki pase anpil ane ap evanjelize menm moun yo. Lòt menm pase anpil ane nan legliz yo, ki t'ap fè tèt di e ki refize batèm dlo a, yo di ke yo vle pasyan avèk yo. Yo pral di nou ke "bondye" pafwa bezwen anpil ane pou touche kè kèk moun. Konprann ke y’ap pale sou bondye yo a, se pa Bondye nou an. Bondye nou an te di: "26Men, nou pa kwè paske nou pa fè pati mouton m' yo. 27Mouton m' yo koute vwa m', mwen konnen yo epi yo swiv mwen." Jan 10:26-27.


Pou ki moun nan Bib la Jezi te pase anpil ane ap preche Levanjil, ap tann pou l' kwè? Pou ki moun disip yo te pase anpil ane ap preche Levanjil e ap tann pou l' kwè? Moun ki nan semans Bondye yo, pa bezwen ane pou yo rekonèt vwa Gadò mouton yo a. Yo jis bezwen tande vwa sa a. Èske nou te wè Jezi yon fwa enkyete paske yon moun te koute Verite a e te fache? Li Levanjil yo. Èske nou te wè Jezi yon fwa chanje mesaj Li a oswa ton Li yo pou fè plezi a moun k’ap koute L' yo oswa pou mete yo yon ti jan konfòtab? Èske nou te wè L' panike lè moun yo pat kontan tande Verite a? Piske nou tout nou li Bib la, reponn mwen. Mwen envite nou medite avèk mwen pasaj sa yo:


9.2.1- Matye 15:1-14


"1Lè sa a, kèk farizyen ak doktè lalwa soti Jerizalèm, yo vin bò kot Jezi. Yo di li: 2Poukisa disip ou yo pa swiv koutim granmoun lontan yo? Gade. Yo pa lave men yo anvan yo manje. 3Li reponn yo: Nou menm k'ap pale a, poukisa n'ap plede dezobeyi kòmandman Bondye yo pou nou swiv koutim pa nou yo? 4Tande byen. Bondye di nou konsa: Respekte papa ou ak manman ou. Li di ankò: Si yon moun pale papa l'osinon manman l' mal, se pou yo touye l'. 5Men nou menm, nou di: Si yon moun di papa l' osinon manman l': Sa m' ta gen pou m' ba ou a, m' ofri l' bay Bondye, 6moun sa a pa bezwen fè anyen pou papa l'osinon pou manman l'. Se konsa, avèk koutim nou yo, nou fè pawòl Bondye a pase pou anyen menm. 7Bann ipokrit! Ezayi te gen rezon lè l' t'ap pale sou nou, jan sa ekri a: 8Se nan bouch pèp sa a respekte mwen. Men, kè yo byen lwen mwen. 9Se tan yo y'ap pèdi, lè y'ap fè sèvis pou mwen. Paske, nan sa y'ap di, se pawòl lèzòm y'ap moutre moun. 10Apre sa, li rele foul moun yo, li di yo: Koute byen sa m'ap di nou la a, manyè konprann sa: 11Se pa bagay ki antre nan bouch yon moun ki ka mete l' nan kondisyon pou l' pa ka sèvi Bondye. Men se sak soti nan bouch li ki ka mete l' nan kondisyon sa a. 12Lè sa a, disip li yo pwoche bò kote l', yo di l' konsa: Ou konnen farizyen yo ofiske poutèt sa ou sot di la a. 13Jezi reponn yo: Si se pa Papa m' nan syèl la ki plante yon plant, yo gen pou yo derasinen li. 14Pa okipe yo! Se yon bann avèg k'ap mennen avèg parèy yo. Si yon avèg ap mennen yon lòt avèg, tou de gen pou tonbe nan menm twou a."


9.2.2- Matye 23:13-35


"13Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! Nou fèmen pòt ki mennen nan Peyi Wa ki nan syèl la pou pèsonn pa antre. Nou menm, nou pa antre ladan li. Lèfini, moun ki ta vle antre, nou enpoze yo antre. 14Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! N'ap piye pòv vèv yo nèt ale, an menm tan n'ap plede fè lapriyè byen long pou parèt pi bon. Se poutèt sa, kondanasyon nou pral pi rèd toujou. 15Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! N'ap vwayaje toupatou sou lanmè ak sou latè pou nou ka konvèti yon moun lòt nasyon nan relijyon nou an. Lè nou resi jwenn yonn, nou fè l' tounen yon pitit satan de fwa pi mechan pase nou. 16Malè pou nou, avèg k'ap kondi moun! Nou di konsa: Yon moun te mèt sèmante sou tanp lan, li pa bezwen kenbe pawòl li pou sa. Men, si l' sèmante sou lò ki nan tanp la, se pou l' kenbe pawòl li.


17Bann egare, bann moun je pete! Kisa ki pi konsekan: lò a osinon tanp lan kote yo fè lò a sèvi pou Bondye? 18Nou di ankò: O wi, si yon moun sèmante sou lotèl la, se pa anyen sa. Li pa bezwen kenbe pawòl li. Men, si l' sèmante sou ofrann ki sou lotèl la, se pou l' kenbe pawòl li. 19Bann je pete! Kisa ki pi konsekan: ofrann lan osinon lotèl la kote yo mete ofrann lan apa pou Bondye? 20Se sa ki fè, moun ki sèmante sou lotèl la, li sèmante sou lotèl la ansanm ak tou sa ki sou li. 21Moun ki sèmante sou tanp lan, li sèmante sou tanp lan ansanm ak sou Bondye ki rete nan tanp lan. 22Moun ki sèmante sou syèl la, li sèmante sou fotèy kote Bondye chita a ansanm ak sou Bondye li menm ki chita sou fotèy la. 23Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! Nou bay Bondye ladim nan rekòt pye mant, pye ani etwale ak pye pèsi, men, nou neglije bagay ki pi konsekan nan lalwa a: n'ap fè lenjistis, nou pa gen kè sansib, nou pa kenbe pawòl nou. Men sa pou n' te fè san nou pa neglije lòt bagay yo. 24Nou menm k'ap kondi pèp la, nou se yon bann avèg pou tèt pa nou. Nou pase lèt la nan paswa pou nou wete ti mouch ki tonbe ladan li. Men, nou vale yon chwal!


25Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! Nou netwaye tout deyò gode a ak deyò plat la byen netwaye. Men, anndan yo plen ak bagay nou pran nan vòlò, nan fè visye. 26Farizyen avèg! Pwòpte anndan gode a ak anndan plat la anvan. Se lè sa a deyò yo va pwòp tou. 27Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! Nou sanble tonm yo blanchi nan simityè. Deyò yo parèt byen bèl, anndan yo plen ak zosman mò ak tout kalite vye bagay pouri. 28Konsa tou, sou deyò nan je moun, nou sanble moun k'ap mache dwat devan Bondye. Men anndan kè nou, nou plen ipokrizi ak mechanste. 29Malè pou nou, nou menm doktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! Gade, n'ap bati bèl tonm pou pwofèt yo, nou mete flè sou kavo moun ki te mache dwat devan Bondye yo. 30Epi n'ap di: Si nou te viv nan tan zansèt nou yo, nou pa ta dakò ak yo lè yo t'ap touye pwofèt yo. 31Lè nou di sa, nou admèt nou menm tou se pitit pitit moun ki te ansasinen pwofèt yo nou ye. 32Konsa, nou mèt fin fè sa zansèt nou yo te kòmanse fè a.


 33Bann rize, bann vèmin! Kouman n'a fè chape anba chatiman lanfè a? 34Se poutèt sa, men sa ki genyen: mwen pral voye pwofèt, moun ki gen bon konprann ak doktè lalwa ban nou. Nou pral touye kèk, gen ladan yo n'ap kloure sou kwa, gen ladan yo n'ap bat ak fwèt nan sinagòg nou yo, n'ap pousib yo soti yon lavil al nan yon lòt. 35Konsa, n'ap reskonsab san tout inosan ki koule sou latè, depi san Abèl, nonm ki te fè sa ki byen devan Bondye a, jouk san Zakari, pitit Barachi, moun nou te ansasinen ant lotèl la ak kote ki rezève apa pou Bondye nan tanp lan."


9.2.3- Mak 10:17-23


"17Antan Jezi t'ap soti pou li al fè wout li, yon nonm kouri vini. Li lage kò l' ajenou devan Jezi, li mande li: -Bon Mèt, kisa pou m' fè pou m' resevwa lavi ki p'ap janm fini an? 18Jezi di li: -Poukisa ou rele m' bon? Se yon sèl bon ki genyen, se Bondye. 19Ou konn kòmandman yo: Piga ou touye moun; piga ou fè adiltè; piga ou vòlè; piga ou fè manti sou moun; piga ou twonpe moun; respekte papa ou ak manman ou. 20Li reponn Jezi: -Mèt, mwen swiv tout bagay sa yo depi m' te ti katkat. 21Jezi gade nonm lan, li renmen l', epi l' di li: -Yon sèl bagay ou manke: Ale vann tou sa ou genyen, separe lajan an bay pòv. Apre sa, wa gen yon richès nan syèl la. Epi vin swiv mwen. 22Men pawòl sa a te fè nonm lan lapenn anpil. Li vin kagou, li vire do l', li ale, paske li te gen anpil byen. 23Apre sa, Jezi gade disip li yo ki te bò kote l' la, li di yo: -Sa ap difisil nèt pou moun rich antre nan Peyi kote Bondye Wa a!"


9.2.4- Jan 6:23-26


"23Men, te gen lòt kannòt ki te soti lavil Tiberyad ki te rive bò kote yo te manje pen an apre Senyè a te di Bondye mèsi a. 24Lè foul moun yo wè ni Jezi, ni disip li yo pa t' la, yo moute nan kannòt sa yo, y' al chache l' lavil Kapènawòm. 25Yo jwenn Jezi lòt bò lanmè a. Yo di li: Mèt, kilè ou gen tan rive isit la? 26Jezi reponn yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Se pa paske nou wè mirak mwen fè yo non ki fè n'ap chache m' konsa. Se paske nou manje pen plen vant nou."


9.2.5- Jan 8:30-32, 37-47


"30Anpil moun ki te tande Jezi pale konsa te kwè nan li. 31Jezi di jwif ki te kwè nan li yo: Si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou se disip mwen vre. 32N'a konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou... 37Wi, mwen konnen se pitit pitit Abraram nou ye vre. Men, n'ap chache touye m' paske nou pa asepte sa m'ap moutre nou...


"44Se satan ki papa nou. Se sak fè nou vle fè sa papa nou vle... 45Men mwen menm, mwen pale verite a. Se poutèt sa nou pa vle kwè mwen. 46Kilès nan nou ki ka bay prèv mwen fè peche? Si sa m' di a se vre, poukisa nou pa kwè mwen? 47Tout moun ki moun Bondye, yo koute pawòl Bondye. Men nou menm, nou pa moun Bondye. Se sak fè nou pa vle koute."


Kòm nou te remake nan fè lekti pasaj pi wo yo, Senyè a lè Li t'ap preche Levanjil la, pa t' sipliye moun yo pou yo aksepte l'. Li pat sezi wè plizyè moun rejte Levanjil Li a, epi Li pa t' enkyete wè moun yo ale pandan y’ap bougonnen. Li te konnen sila yo ki te soti nan Papa L' yo, pat kapab rejte Levanjil Li a. Li te konnen tou ke moun ki pa t' soti nan Papa L' yo, pat janm kapab apresye pawòl ki soti nan Papa L' la. Evanjelizasyon konsa te fasil pou Li. Li pa t' soufri san nesesite, paske Li te gen disèneman.


Pa bliye ke Levanjil la se yon trezò, li se an reyalite trezò ki pi gran ke moun ka gen sou tè sa a. Lè nou preche Levanjil la, se poutèt sa, nou pa dwe bay moun n’ap preche yo enpresyon, pou ke yo kwè pou nou. Pa ba yo enpresyon pou ke yo kwè pou nou pou rann nou sèvis. Tout moun kwè pou pwòp Sali li. Pa gen moun ki kwè pou lòt moun. Moun ki vle Sali a dwe kwè, epi moun ki vle Lanfè, yo lib nan chwa yo. Se konsa, nou pa dwe fè moun yo kwè ke nou enpoze yo Levanjil la. Tou senpleman preche, nan bi pou bay opòtinite ak moun ki vle pou yo repanti, pou yo fè sa pou yo ka chape dife ki p' ap janm fini an.


Konnen tout menm ke pèsonn moun pa oblije kwè, e tout moun lib pou fè a lavi’l sa ke li vle. Finalite a se letènite. Tout moun pral asime chwa li nan jou k’ap vini yo. Epi Senyè a ki te kreye nou, konnen ke vrè pitit Li yo ap rekonèt vwa Li, lè ke yo ap preche yo Levanjil Li a. Donk evite, enpoze Levanjil la sou moun ki pa vle li, epi pa twonpe tèt nou menm ankò kan n’ap preche Levanjil la ak menm moun yo pandan anpil ane, kwè ke fòk ou pran anpil ane pou konvèti yon moun. Levanjil Jezi Kris la se pou moun ki soti nan semans Jezi Kris la, e yo aksepte li san difikilte.


Mwen te swiv yon pastè ki rannn yon temwayaj abominab, ki di ke li te preche levanjil la bay yon fanm ki pat vle kwè. Lè sa a, fanm lan vin nan legliz la, yo te preche l' tout bagay, li te refize kwè. Yo te kite fanm sa a nan legliz la, epi yo te ankouraje l' chak jou. Li te pase sis ane nan legliz la, epi finalman, apre sis ane, li te kwè. E pastè avèg sa a te bay temwayaj sa a pou fè grandizè ke li ap fè yon travay trè bon kòm yon pastè.


Men vrè sediksyon an. Byen-neme, mwen avèti nou kont kalite temwayaj satanik sa a. Li se pi bon kalite sediksyon an. Se avèk jan de sediksyon sa a ke pastè satan sa yo mennen pitit Bondye yo kwè nan betiz. Le pli vit ke ou ansenye yo sa ki ekri a, yo di ou ke yon pastè oswa yon "òm bondye" te bay yon jou yon temwayaj ke... Pou yo, temwayaj yo pase anvan Pawòl Bondye a. Mwen pral fini ankò ak bèl pasaj sa a nan 2Jan 8-11 " 8Veye kò nou byen pou nou pa pèdi benefis travay nou an, pou nou ka resevwa tout rekonpans nou. 9Si yon moun pa kenbe sa Kris la te moutre nou an, si li al pi lwen, li pa gen Bondye. Moun ki kenbe sa Kris la te moutre a, se li menm ki gen Papa a ak Pitit la. 10Si yon moun vin jwenn nou pou l' moutre nou yon lòt bagay, pa resevwa l' lakay nou. Ata bonjou pou nou refize di li. 11Paske, depi ou di yon moun konsa bonjou, ou dekonplis ak li nan tout move bagay l'ap fè yo."


9.3- Pawòl fen an


Tan an te finalman vini mezanmi, kote "n'a wè diferans ant moun k'ap mache dwat ak moun k'ap fè sa ki mal, ant moun k'ap sèvi Bondye ak moun ki p'ap sèvi l'." Malachi 3:18.


Avèk twonpèt yo ki pare pou sone, Senyè a ap pirifye Lamarye Li, epi prepare li pou gwo jou a, pou bèl jou gloriye sa a. Tout moun ki soti nan semans Bondye a ap reveye, yo ap prepare pou reyinyon avèk Mèt yo. Nan fè sa, tout ap kouri lwen soti nan sediksyon k’ap pratike ak viv chak jou nan asanble ak legliz aposta yo, nan legliz ki te fonde sou renmen lajan an ak fos doktrin nan.


Pa sezi si pandan ke nou ap reveye, pandan ke nou ap revòlte kont abominasyon k’ap pratike nan gwo lajounen nan sa yo rele anviwònman kretyen, lòt moun bò kote nou pito konfòtab nan estrikti satanik sa yo, e konbat aktivman Verite a.


Sa pa ta dwe siprann nou, paske Senyè a te di nou. Yo se travayè inikite, yo se pitit kondanasyon, yo se mechan. Yo tout gen entèlijans nan nwa (Ezayi 6:9-10), e okenn nan yo pa ka konprann siyal Bondye a, jan Senyè a revele nou nan Danyèl 12:9-10. " 9 Ale, Danyèl, donk pawòl sa yo pral kenbe sekrè e sele pou jous tan la fen an. Plizyè pral pirifye, blanchi e chatye; mechan yo pral fè mal e okenn nan mechan yo pap konprann, men moun ki pral gen entèlijans yo pral konprann."


Anpil frè te reprimande m' ki di ke se pa ansèyman sa a ke mwen te dwe kòmanse. E mwen konnen ke anpil nan nou pral mande m' poukisa se kounye a ke mwen ba nou ansèyman sa yo.


Byen-neme, kòm mwen mansyone nan kòmansman an nan ansèyman sa a, batay la pat fasil. Lè ou angaje nan yon travay tankou sa a, ki denonse travay dyab la nan tout aspè li yo, satan konbat li anpil. Se poutèt sa nou gen pou lapriyè anpil pou nou. Nou menm, vrè pitit Bondye yo, si nou vle wè travay Bondye a avanse, nou dwe toujou ap jene epi priye pou kèlke vrè zòm Bondye yo ki toujou vle sèvi Bondye san yo pa konpwomèt, epi ki ekspoze lavi yo pa angaje tèt yo nan chemen Verite a. "Nou pa tankou anpil moun k'ap defòme pawòl Bondye a. Okontrè, nou pale pawòl la jan li ye a devan Bondye, tankou moun k'ap viv nan Kris la, paske se Bondye menm ki voye nou." 2Korint 2:17.


Satan ak ajan li yo te konbat mwen anpil anpil pou travay sa a pat janm dwe fèt, pou ke ansèyman sa a pat janm disponib pou nou. Men si nan ògèy yo, yo ka deklare tèt yo fò devan nou, nou nan imilite nou, nou ka deklare yo fèb devan Mèt nou an Jezi Kris. Èske li pa ekri ke "sila ki nan nou an gen plis pouvwa pase lespri ki nan moun ki pou lemonn yo"? 1Jan 4:4.


Byen-neme, pou nou fini ansèyman sa a, mwen ankò beni Senyè a Jezi Kris, pou gwo fidelite Li. Avèk konfyans total, mwen ka di tankou Jòb frè nou an: "Mwen konnen ke Redanmtè’m nan li vivan, e se Li menm an dènye k'ap kanpe sou latè. Jòb 19:25.


Chante ak nou manyifik kantik sa a. N’ap jwenn melodi li sou sit la www.mcreveil.org.


Im Sèn Doktrin nan


Ban mwen sèn doktrin nan,
Ban mwen sèn doktrin nan,
Ban mwen sèn doktrin nan,
Li bon, li bon pou mwen.


 1. Levanjil prosperite a,
Levanjil’ bann fo mirak yo,
Levanjil’ bann fo’ gerizon yo,
Non, mwen pa vle li.


2. Levanjil’ pou vant lan,
Levanjil’ blag yo’ ak fab yo,
Levanjil’ levanjil’ bann radotè yo,
Non, mwen pa vle li.


3. Levanjil ekimenik lan,
Levanjil’ levanjil’ konpromisyon an,
Levanjil’ levanjil’ dim’ ak ofrann nan
Se ‘levanjil’ lanmò.


4. Levanjil’ Jan-Batis la,
Levanjil’ Senyè Jezi a,
Levanjil’ Simon Pyè a,
Se sa ki Levanjil mwen an.


5. Pa gen anpil moun ki pare pou koute’L,
Pa gen anpil moun ki pare pou aksete’L,
Anpil moun pa ka sipòte,
Levanjil otantik la.


6. Okenn mechan pap kanpe
Devan Levanjil Kris la,
Men jis la’ pral nan lajwa
Kan Li proklame.


7. Vrè Levanjil la’ ki libere,
Vrè Levanjil la’ ki delivre,
‘Levanjil’ Pòl ak Silas la
Li bon, li bon pou mwen.


8. Levanjil ki pa falsifye a,
Levanjil pròp e senp lan,
Levanjil tout premye frè yo,
Li bon, li bon pou mwen.


9. Levanjil tout bon an ki pa melanje,
Doktrin Jezi Kris la,
Laverite ki libere a,
Li bon, li bon pou mwen.


10. Levanjil renonsman an,
Levanjil kontantman an,
Ak dezenteresman an,
Men Levanjil mwen an.


11. Levanjil disèneman an,
Laverite ki divize a,
Sèn doktrin Kris la,
Men Levanjil mwen an.


12. Mèsi Senyè pou gras Ou,
Mèsi pou revelasyon an,
Mèsi pou Disèneman an,
Glwa pou Ou, O Senyè!


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF